Навигација

Студијски програм: Фитомедицина

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-БОТ Пољопривредна ботаника                          2 1 2 0 1 7
О-ФМ-20-ОНЕХ Општа и неорганска хемија 2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-МАТ1 Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-ФМ-20-МЕКЛ Метеорологија и климатологија 2 1 1 0 1 6
Изборни блок 1
О-ФМ-20-ОСЕК Основи економије 2 2 0 0 0 6
О-ФМ-20-ИНФ Информатика
О-ФМ-20-СОЦ Социологија
О-ФМ-20-ГЕОЛ Основи геологије
О-ФМ-20-ФИЗ Физика
УКУПНО: 10 7 4 0 2 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-СЦ Систематика цветница 1 1 1 0 0 3
О-ФМ-20-ОРХЕ Органскa хемијa 2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 5
О-ФМ-20-ОПЕД Основи педологије 2 1 1 0 1 6
О-ФМ-20-МИКЗ Mикробиологијa земљишта 2 1 1 0 0 5
Изборни блок 2
О-ФМ-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 11 8 4 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-ОБИО Основи биохемије 2 1 1 0 1 6
О-ФМ-20-ФИЗБ Физиологија биљака 3 1 1 0 0 6
О-ФМ-20-ВОЋ Воћарство  2 1 0 0 0 3
О-ФМ-20-ВИНГ Виноградарство 2 1 0 0 0 3
О-ФМ-20-РАПО Ратарство и повртарство 2 2 0 0 1 6
Изборни блок 3
О-ФМ-20-ЕП Економика пољопривреде 2 2 0 0 0 6
О-ФМ-20-ПЧЕ Пчеларство
О-ФМ-20-ОМЕЛ Основи мелиорацијa земљишта
О-ФМ-20-ОБП Органска биљнa производњa
УКУПНО: 13 8 2 0 2 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-МЗБ Машине у заштити биља 2 2 0 0 1 6
О-ФМ-20-ОФИП Општа фитопатологија 2 1 1 0 1 6
О-ФМ-20-ОЕНТ Општа ентомологија 2 1 1 0 1 6
О-ФМ-20-ОФИФ Општа фитофармација 2 1 1 0 1 6
Изборни блок 4
О-ФМ-20-СЕМЕ Семенарство 2 2 0 0 0 6
О-ФМ-20-АГРХ Агрохемија
О-ФМ-20-ИБП Интеракција биљка - патоген
О-ФМ-20-СВО Специјално воћарство 
УКУПНО: 10 7 3 0 4 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-ПЕН1 Посебна ентомологија 1 3 1 1 0 1 7
О-ФМ-20-ПСМ1 Псеудомикозе и микозе биља 1 3 1 1 0 1 7
О-ФМ-20-ПЗОО Пољопривредна зоологија 2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-ГЕНО Генетика са оплемењивањем 2 2 0 0 0 5
Изборни блок 5
О-ФМ-20-ИНС Масовне појаве инсеката 2 1 1 0 0 6
О-ФМ-20-ПОПА Постжетвена патологија
О-ФМ-20-ОАП Основи аналитике пестицида
УКУПНО: 12 6 4 0 2 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-ПЕН2 Посебна ентомологија 2 2 1 1 0 1 6
О-ФМ-20-ПСМ2 Псеудомикозе и микозе биља 2 2 1 1 0 1 6
О-ФМ-20-ХЕРБ Хербологија 3 1 1 0 1 6
О-ФМ-20-АКАР Акарологија 2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-ЗО Зооциди      2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-СПР1 Радна пракса 0 0 0 0 6 2
УКУПНО: 11 5 5 0 9 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-ХЕ Хербициди 3 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-ФУ Фунгициди 2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-ФИНЕ Фитонематологија 2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-СПР2 Производна пракса 0 0 0 0 6 5
Изборни блок 6
О-ФМ-20-ЕК Екологија корова 2 0 1 0 0 5
О-ФМ-20-СФП Основи селективности и фитотоксичности пестицида
О-ФМ-20-ДББ Дијагноза биљних болести
О-ФМ-20-ШПУ Штетни пужеви
Изборни блок 7
О-ФМ-20-ВБП Вектори биљних патогена  2 1 1 0 0 5
О-ФМ-20-ВБЗ Вирозе биља у заштићеном простору
О-ФМ-20-ПСЕМ Патологија семена
О-ФМ-20-КНП Корови необрадивих површина
УКУПНО: 11 4 5 0 6 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ФМ-20-ВИРО Вирозе биља 3 1 1 0 0 6
О-ФМ-20-БАКТ Бактериозе биља 2 1 1 0 1 5
О-ФМ-20-ТЗБ Технологија заштите биља 3 2 0 0 0 5
О-ФМ-20-СПР3 Технолошко – организациона пракса 0 0 0 0 6 3
Изборни блок 8
О-ФМ-20-ОТП Основи токсикологије пестицида 2 0 1 0 0 5
О-ФМ-20-БКШО Биолошка контрола штетних организама
О-ФМ-20-БСМ Болести садног материјала
О-ФМ-20-ПМЗП Псеудомикозе и микозе биља у заштићеном простору
  Дипломски рад 1 0 0 0 3 0 3
Истраживачки рад
  Дипломски рад 2 0 0 0 0 3 3
Писање и одбрана
УКУПНО: 10 4 3 3 10 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА