Навигација

Студијски програм: Заштита животне средине у производњи хране

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗХ-20-БИОЛ Биологија 2 1 2 0 1 7
О-ЗХ-20-ХЕМ Хемија 2 1 1 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-ЗХ-20-МЕКЛ Метеорологија и климатологија 2 1 1 0 1 5
Изборни блок 1
О-ЗХ-20-СОЦ Социлогија 2 2 0 0 0 6
О-ЗХ-20-ИНФ Информатика
О-ЗХ-20-ОСЕК Основи економије
УКУПНО: 10 7 4 0 3 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗХ-20-ОБИО Основи биохемије 2 1 1 0 1 6
О-ЗХ-20-ГЕОЛ Основи геологије 2 2 0 0 0 6
О-ЗХ-20-МИКР Микробиологија 2 2 0 0 0 6
О-ЗХ-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 2
О-ЗХ-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 10 9 1 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗХ-20-ПЕК Принципи екологије 2 2 0 0 0 6
О-ЗХ-20-МИКЗ Микробиологија земљишта 2 1 1 0 0 6
О-ЗХ-20-ОГПП Основе ГИС-а и прецизна пољопривреда 2 2 0 0 1 6
О-ЗХ-20-ПОП Принципи одрживе пољопривреде 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-ЗХ-20-ЕП Економика пољопривреде 2 2 0 0 0 6
О-ЗХ-20-ЕПР Екологија предела
УКУПНО: 10 9 1 0 1 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗХ-20-АГЕК Агроекологија 2 2 0 0 1 6
О-ЗХ-20-ПЕД Педологија 3 2 0 0 1 6
О-ЗХ-20-БДП Биодиверзитет у пољопривреди 2 2 0 0 1 6
О-ЗХ-20-ЕПРЖС Економика природних ресурса и животне средине 2 2 0 0 1 6
Изборни блок 4
О-ЗХ-20-АКВА Аквакултура   2 2 0 0 0 6
О-ЗХ-20-БХФЗБ Биохемија и физиологија биљака  
УКУПНО: 11 10 0 0 4 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Хемија и загађење земљишта 2 1 1 0 1 6
  Третман отпадних вода 2 2 0 0 1 5
  Заштита животне средине у ратарској производњи 2 2 0 0 1 5
  Заштита животне средине у вишегодишњим засадима 2 2 0 0 1 5
Изборни блок 5
  Заштита птица у пољопривреди 2 2 0 0 0 6
  Рурални развој и рурална политика
  Биосигурност у сточарству
  Стручна пракса 1 0 0 0 0 6 3
Радна пракса
УКУПНО: 10 9 1 0 10 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Хемија и загађивање вода 2 2 0 0 1 5
  Обновљиви извори енергије 2 2 0 0 0 6
  Заштита животне средине у сточарству 2 2 0 0 1 5
  Еколошки менаџмент 2 2 0 0 1 5
Изборни блок 6
  Менаџмент пословних система пољопривреде 2 2 0 0 0 6
  Пољопривредна хидрологија
  Хемијске мелиорације
  Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 3
Производна пракса
УКУПНО: 10 10 0 0 9 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Управљање заштитом животне средине у производњи хране 2 2 0 0 1 5
  Заштита биља и очување животне средине 2 2 0 0 1 5
  Биотехнологија агроиндустријског отпада 2 2 0 0 1 5
  Средства за исхрану биља и очување животне средине 2 2 0 0 1 6
Изборни блок 7
  Пољопривреда и глобалне климатске промене 2 2 0 0 0 6
  Ерозија земљишта
  Мониторинг земљишта
  Пестициди и животна средина
  Стручна пракса 3 0 0 0 0 6 3
Технолошко-организациона пракса
УКУПНО: 10 10 0 0 10 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Пројектовање и планирање у заштити животне средине 2 2 0 0 0 4
  Рекултивација  земљишта 2 2 0 0 1 6
  Екотоксикологија 2 2 0 0 1 6
  Прописи и стандарди у заштити животне средине 2 2 0 0 0 4
Изборни блок 8
  Индикатори ефективости заштите животне средине у производњи хране 2 2 0 0 0 4
  Технички системи у еколошком сточарству
  Мониторинг квалитета вода
  Технологија прехрамбеног отпада
  Дипломски рад - истраживање 0 0 0 3 0 3
  Дипломски рад - израда и одбрана 0 0 0 0 3 3
УКУПНО: 10 10 0 3 5 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА