Навигација

Огледна добра

Ради организовања и извођења појединих облика наставе, практичне обуке и научно-истраживачког рада, Факултет организује огледна добра Факултета, као базе наставног и научног рада. Услови, начин рада и коришћења регулисани су посебним актом за свако огледно добро појединачно. Правилник о раду којим се регулишу услови и начин рада сваког огледног добра доноси Наставно-научно веће Факултета.