Навигација

Модул: УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ И ВОДАМА

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-УЗ-20-ЕЈ Енглески језик 3 0 0 0 0 5
Изборни блок 1
М-УЗ-20-ИТ Информационе технологије 2 2 0 0 0 6
М-УЗ-20-КП Климатске промене и адаптација
М-УЗ-20-ОИЗ Основе истраживања у зоотехници
  Увод у методе истраживања
М-УЗ-20-ИБПЛ Израда бизнис плана у биљној производњи
М-УЗ-20-ХПП Хемија производа природног порекла
М-УЗ-20-МТ Мерна техника
М-УЗ-20-МПТ Мехатроника у пољопривредној техници
М-УЗ-20-БИОГ Биогорива
Изборни блок 2
М-УЗ-20-ГРБ Генетички ресурси биљака 2 2 0 0 0 6
М-УЗ-20-АСУ Апробација семенских усева
М-УЗ-20-ПЕ Примењена екофизиологија
М-УЗ-20-МПГ Менаџмент породичног газдинства
М-УЗ-20-НХБ Наводњавање хортикултурног биља
   
М-УЗ-20-МИП Микробиолошки практикум
М-УЗ-20-МП Методе у педологији
М-УЗ-20-ФРЖ Физиологија репродукције животиња
М-УЗ-20-ХРФ Хуморална регулација функције организама
М-УЗ-20-ХЖ Хистологија животиња
М-УЗ-20-ЕЕП Енергетска ефикасност пољопривредне производње
М-УЗ-20-ЕСП Енергетски системи у пољопривреди
  Алтернативни извори електричне енергије у пољопривреди
М-УЗ-20-ЕА Екологија и агроекосистеми
М-УЗ-20-НТП Напредне технике програмирања
Изборни блок 3
М-УЗ-20-АРУС Адаптивне реакције биљака у условима стреса 3 2 0 0 0 6
   
М-УЗ-20-СИЗ Систематика земљишта
М-УЗ-20-ПХХ Примењена хидраулика и хидрологија
М-УЗ-20-БОПЗ Биолошке основе плодности земљишта
  Мастер рад - истраживање 0 0 0 4 0 7
УКУПНО: 10 6 0 4 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 4
М-УЗ-20-НАВЗ Наводњавање усева у заштићеним просторима 3 2 0 0 0 5
М-УЗ-20-ПМП Примена модела у пољопривреди
М-УЗ-20-ФФ Фитоиндикација и фиторемедијација
М-УЗ-20-ВРБ Водни режим биљака
   
М-УЗ-20-ХЗ1 Хемија земљишта 1
М-УЗ-20-ХЗ2 Хемија земљишта 2
М-УЗ-20-МИЗ Минералогија земљишта
Изборни блок 5
М-УЗ-20-ПУМ Процена утицаја мелиорација на животну средину 3 2 0 0 0 5
М-УЗ-20-ПФЗ Примењена физика земљишта
М-УЗ-20-ХМИЗ Хемијске методе за испитивање земљишта
М-УЗ-20-ПХП Плодност и хемијске поправке земљишта
М-УЗ-20-АРР Агрохемијска ремедијација и рекултивација
М-УЗ-20-БДВ Бонитирање и деконтаминација вода
М-УЗ-20-ЕМ Еколошка микробиологија
М-УЗ-20-ГИСП ГИС у педологији
Изборни блок 6
М-УЗ-20-ОПЗ Одводњавање пољопривредних земљишта 3 2 0 0 0 5
М-УЗ-20-ПДМЛ Примена даљинске детекције у мелиорацијама
М-УЗ-20-МРБ Мониторинг реакција биљака у агроекосистему
М-УЗ-20-ХБЕ Хемија биогених елемената
М-УЗ-20-МОЂ Ђубрива и методе за одређивање потребних количина ђубрива
М-УЗ-20-БЖЗС Биотехнологија у заштити животне средине
М-УЗ-20-МОЗ Мониторинг земљишта
Изборни блок 7
М-УЗ-20-ГИС Примена ГИС-а у мелиорацијама 3 2 0 0 0 5
   
М-УЗ-20-ЂВО Ђубрење винограда, воћарских и хортикултурних биљака и ратарских и повртарских култура
   
М-УЗ-20-ДРЗ Деградација и ревитализација земљишта
М-УЗ-20-СП Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 12 8 0 0 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА