Навигација

Модул: РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-РА-20-ЕЈ Енглески језик 3 0 0 0 0 5
Изборни блок 1
М-РА-20-ИТ Информационе технологије 2 2 0 0 0 6
М-РА-20-КП Климатске промене и адаптација
М-РА-20-ОИЗ Основе истраживања у зоотехници
М-РА-20-УМИ Увод у методе истраживања
М-РА-20-ИБПЛ Израда бизнис плана у биљној производњи
М-РА-20-ХПП Хемија производа природног порекла
М-РА-20-МТ Мерна техника
М-РА-20-МПТ Мехатроника у пољопривредној техници
М-РА-20-БИОГ Биогорива
Изборни блок 2
М-РА-20-ГРБ Генетички ресурси биљака 2 2 0 0 0 6
М-РА-20-АСУ Апробација семенских усева
М-РА-20-ПЕ Примењена екофизиологија
М-РА-20-МПГ Менаџмент породичног газдинства
М-РА-20-НХБ Наводњавање хортикултурног биља
   
М-РА-20-МИП Микробиолошки практикум
М-РА-20-МП Методе у педологији
М-РА-20-ФРЖ Физиологија репродукције животиња
М-РА-20-ХРФ Хуморална регулација функције организама
М-РА-20-ХЖ Хистологија животиња
М-РА-20-ЕЕП Енергетска ефикасност пољопривредне производње
М-РА-20-ЕСП Енергетски системи у пољопривреди
  Алтернативни извори електричне енергије у пољопривреди
М-РА-20-ЕА Екологија и агроекосистеми
М-РА-20-НТП Напредне технике програмирања
Изборни блок 3
М-РА-20-БГО Биометрика у генетици и оплемењивању 3 2 0 0 0 6
М-РА-20-МРП Механизација ратарске производње
М-РА-20-СРС Секундарне ратарске сировине
М-РА-20-БИБР Биодиверзитет и природни биљни ресурси у пољопривреди
М-РА-20-ПФ Пољопривредна форензика
М-РА-20-СИС Сортна идентичност семенских усева
М-РА-20-МР1 Мастер рад - истраживање 0 0 0 4 0 7
УКУПНО: 10 6 0 4 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 4
М-РА-20-ДЧС Дорада и чување семена ратарских усева 3 2 0 0 0 5
М-РА-20-КГ Квантитативна генетика
М-РА-20-ППЗ Повртарска производња у заштићеном простору
М-РА-20-РПУС Ратарска производња у условима стресних абиотичких чинилаца
Изборни блок 5
М-РА-20-ПОБ Посебно оплемењивање биљака 3 2 0 0 0 5
М-РА-20-ППО Повртарска производња на отвореном пољу
М-РА-20-ББ Биотехнологија и биосигурност
М-РА-20-ПСР Производња семена ратарских и повртарских биљака
Изборни блок 6
М-РА-20-АИБ Агротехника индустријских биљака 3 2 0 0 0 5
М-РА-20-АЖМ Агротехника жита и махунарки
М-РА-20-АКБ Агротехника крмног биља
М-РА-20-ДПХП Директна продаја хране и пољопривредних производа
Изборни блок 7
М-РА-20-ЗОТ Заснивање и одржавање травњака 3 2 0 0 0 5
М-РА-20-ПРП Производња расада поврћа
М-РА-20-ТМП Тржиште и маркетинг пољопривредних производа
М-РА-20-ЕАЗ Екологија и агротехника здружених усева
М-РА-20-СП Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 12 8 0 0 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА