Навигација

Модул: ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ОП-20-ЕЈ Енглески језик 3 0 0 0 0 5
Изборни блок 1
М-ОП-20-ИТ Информационе технологије 2 2 0 0 0 6
М-ОП-20-КП Климатске промене и адаптација
М-ОП-20-ОИЗ Основе истраживања у зоотехници
  Увод у методе истраживања
М-ОП-20-ИБПЛ Израда бизнис плана у биљној производњи
М-ОП-20-ХПП Хемија производа природног порекла
М-ОП-20-МТ Мерна техника
М-ОП-20-МПТ Мехатроника у пољопривредној техници
М-ОП-20-БИОГ Биогорива
Изборни блок 2
М-ОП-20-ГРБ Генетички ресурси биљака 2 2 0 0 0 6
М-ОП-20-АСУ Апробација семенских усева
М-ОП-20-ПЕ Примењена екофизиологија
М-ОП-20-МПГ Менаџмент породичног газдинства
М-ОП-20-НХБ Наводњавање хортикултурног биља
   
М-ОП-20-МИП Микробиолошки практикум
М-ОП-20-МП Методе у педологији
М-ОП-20-ФРЖ Физиологија репродукције животиња
М-ОП-20-ХРФ Хуморална регулација функције организама
М-ОП-20-ХЖ Хистологија животиња
М-ОП-20-ЕЕП Енергетска ефикасност пољопривредне производње
М-ОП-20-ЕСП Енергетски системи у пољопривреди
  Алтернативни извори електричне енергије у пољопривреди
М-ОП-20-ЕА Екологија и агроекосистеми
М-ОП-20-НТП Напредне технике програмирања
Изборни блок 3
М-ОП-20-ПОЗ Принципи органске земљорадње 3 2 0 0 0 6
М-ОП-20-ПВЗ Органска производња у вишегодишњим засадима
  Мастер рад - истраживање 0 0 0 4 0 7
УКУПНО: 10 6 0 4 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 4
М-ОП-20-ПКС Прописи, контрола и сертификација у органској пољопривреди 3 2 0 0 0 5
М-ОП-20-ОСП Органска сточарска производња
Изборни блок 5
М-ОП-20-ГРБО Генетички ресурси биљака за органску пољопривреду 3 2 0 0 0 5
М-ОП-20-ЗБО Заштита биља у органској производњи
М-ОП-20-ЕОП Економика органске производње
М-ОП-20-ОРП Органска ратарска производња
М-ОП-20-ОПВ Органска производња воћа
Изборни блок 6
М-ОП-20-ОЖО Исхрана животиња у органској производњи 3 2 0 0 0 5
М-ОП-20-ЕАЗ Екологија и агротехника здружених усева
М-ОП-20-ОПГ Органска производња грожђа
М-ОП-20-ОПП Органска повртарска производња
Изборни блок 7
М-ОП-20-МОП Механизација у органској пољопривреди   2 0 0 0 5
М-ОП-20-АКБ Агротехника крмног биља
М-ОП-20-ТМО Трговински маркетинг органских пољопривредних производа
М-ОП-20-ЗЗЖ Здравствена заштита и добробит животиња у органској производњи
М-ОП-20-ОПЧ Органско пчеларство
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 12 8 0 0 10 30

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА