Навигација

Модул: ЗООТЕХНИКА

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ЗО-20-ЕЈ Енглески језик 3 0 0 0 0 5
Изборни блок 1
М-ЗО-20-ИТ Информационе технологије 2 2 0 0 0 6
М-ЗО-20-КП Климатске промене и адаптација
М-ЗО-20-ОИЗ Основе истраживања у зоотехници
  Увод у методе истраживања
М-ЗО-20-ИБПЛ Израда бизнис плана у биљној производњи
М-ЗО-20-ХПП Хемија производа природног порекла
М-ЗО-20-МТ Мерна техника
М-ЗО-20-МПТ Мехатроника у пољопривредној техници
М-ЗО-20-БИОГ Биогорива
Изборни блок 2
М-ЗО-20-ГРБ Генетички ресурси биљака 2 2 0 0 0 6
М-ЗО-20-АСУ Апробација семенских усева
М-ЗО-20-ПЕ Примењена екофизиологија
М-ЗО-20-МПГ Менаџмент породичног газдинства
М-ЗО-20-НХБ Наводњавање хортикултурног биља
   
М-ЗО-20-МИП Микробиолошки практикум
М-ЗО-20-МП Методе у педологији
М-ЗО-20-ФРЖ Физиологија репродукције животиња
М-ЗО-20-ХРФ Хуморална регулација функције организама
М-ЗО-20-ХЖ Хистологија животиња
М-ЗО-20-ЕЕП Енергетска ефикасност пољопривредне производње
М-ЗО-20-ЕСП Енергетски системи у пољопривреди
  Алтернативни извори електричне енергије у пољопривреди
М-ЗО-20-ЕА Екологија и агроекосистеми
М-ЗО-20-НТП Напредне технике програмирања
Изборни блок 3
М-ЗО-20-ЕЖЗ Екологија животиња и заштита животне средине 3 2 0 0 0 6
М-ЗО-20-ФДТ Поремећаји функција дигестивног тракта
М-ЗО-20-БВМ Болести варења и метаболизма животиња
М-ЗО-20-БГБ Биологија и гајење бескичмењака
М-ЗО-20-ММВ Метаболизам минералних материја и витамина
М-ЗО-20-МР1 Мастер рад - истраживање 0 0 0 4 0 7
УКУПНО: 10 6 0 4 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 4
М-ЗО-20-ПСО Одабрана поглавља из селекције и оплемењивања домаћих животиња 3 2 0 0 0 5
М-ЗО-20-СД Селекција дивљачи
М-ЗО-20-СОП Селекција и оплемењивање медоносне пчеле
М-ЗО-20-РР Репродукција риба и других водених организама
М-ЗО-20-РГ Репродукција говеда
М-ЗО-20-РОК Репродукција оваца и коза
М-ЗО-20-РС Репродукција свиња
М-ЗО-20-РК Репродукција коња
М-ЗО-20-РЖ Репродукција живине
М-ЗО-20-СЕХ Системи евалуације хранљиве вредности хране за животиње
М-ЗО-20-ПДЖ Понашање и добробит домаћих и гајених животиња
Изборни блок 5
М-ЗО-20-ТГП Технологија говедарске производње 3 2 0 0 0 5
М-ЗО-20-ТСП Технологија свињарске производње
М-ЗО-20-ТОК Технологија овчарске и козарске производње
М-ЗО-20-ТЖП Технологија живинарске производње
М-ЗО-20-ТПА Технологија производње у аквакултури
М-ЗО-20-ТПП Технологија пчеларске производње
М-ЗО-20-ГК Гајење коња
М-ЗО-20-ПОЛ Планирање и организација у ловном газдовању
  Изборни блок 6
М-ЗО-20-ПИН Одабрана поглавља из исхране непреживара 3 2 0 0 0 5
М-ЗО-20-ПИП Одабрана поглавља из исхране преживара
М-ЗО-20-ПКХ Одабрана поглавља из конзервисања и обраде хране за животиње
М-ЗО-20-ИП Исхрана пчела
М-ЗО-20-ИД Исхрана дивљачи
М-ЗО-20-ИР Исхрана риба и других водених организама
Изборни блок 7
М-ЗО-20-ЗЗД Здравствена заштита дивљачи 3 2 0 0 0 5
М-ЗО-20-ЗЗР Здравствена заштита риба и других водених организама
М-ЗО-20-ПСП Превентива и санација у пчеларству
М-ЗО-20-ППЖ Програми превентиве болести животиња
М-ЗО-20-СП Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 12 8 0 0 10 30

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА