Навигација

Модул: БИОТЕХНИЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-БИ-20-ЕЈ Енглески језик 3 0 0 0 0 5
Изборни блок 1
М-БИ-20-ИТ Информационе технологије 2 2 0 0 0 6
М-БИ-20-КП Климатске промене и адаптација
М-БИ-20-ОИЗ Основе истраживања у зоотехници
  Увод у методе истраживања
М-БИ-20-ИБПЛ Израда бизнис плана у биљној производњи
М-БИ-20-ХПП Хемија производа природног порекла
М-БИ-20-МТ Мерна техника
М-БИ-20-МПТ Мехатроника у пољопривредној техници
М-БИ-20-БИОГ Биогорива
Изборни блок 2
М-БИ-20-ГРБ Генетички ресурси биљака 2 2 0 0 0 6
М-БИ-20-АСУ Апробација семенских усева
М-БИ-20-ПЕ Примењена екофизиологија
М-БИ-20-МПГ Менаџмент породичног газдинства
М-БИ-20-НХБ Наводњавање хортикултурног биља
   
М-БИ-20-МИП Микробиолошки практикум
М-БИ-20-МП Методе у педологији
М-БИ-20-ФРЖ Физиологија репродукције животиња
М-БИ-20-ХРФ Хуморална регулација функције организама
М-БИ-20-ХЖ Хистологија животиња
М-БИ-20-ЕЕП Енергетска ефикасност пољопривредне производње
М-БИ-20-ЕСП Енергетски системи у пољопривреди
  Алтернативни извори електричне енергије у пољопривреди
М-БИ-20-ЕА Екологија и агроекосистеми
М-БИ-20-НТП Напредне технике програмирања
Изборни блок 3
М-БИ-20-ПОС Пројектовање објеката у сточарству 3 2 0 0 0 6
М-БИ-20-РПП Рачунарско пројектовање у пољопривреди
М-БИ-20-ПСОП Пројектовање система одржавања пољопривредне технике
  Мастер рад - истраживање 0 0 0 4 0 7
УКУПНО: 10 6 0 4 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 4
М-БИ-20-ПСРП Пројектовање техничких система у ратарској производњи 3 2 0 0 0 5
М-БИ-20-ПТСП Пројектовање техничких система у  повртарској производњи
М-БИ-20-ПСВП Пројектовање техничких система у  воћарско-виноградарској производњи
М-БИ-20-ПСС Пројектовање техничких система у  сточарској производњи
М-БИ-20-ПТТП Пројектовање термо-техничких  постројења у пољопривреди
Изборни блок 5
М-БИ-20-УППП Управљање подацима из прецизне  пољопривреде 3 2 0 0 0 5
М-БИ-20-ТСЗП Технички системи гајења у заштићеном  простору
Изборни блок 6
М-БИ-20-СЕПТ Сигурност у експоатацији пољопривредне технике 3 2 0 0 0 5
М-БИ-20-СТСН Савремени технички системи наводњавања и одводњавања
М-БИ-20-ТИТМ Техника испитивања трактора и  мобилних система у пољопривреди
Изборни блок 7
М-БИ-20-РУП Роботи у пољопривреди   2 0 0 0 5
М-БИ-20-ПОСТ Постжетвене технологије
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 12 8 0 0 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА