Navigacija

Modul: Voćarstvo i vinogradarstvo

I GODINA
I semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
D-VV-20-EST Eksperimentalna statistika 6 0 0 2 0 10
Izborni blok 1
D-VV-20-MBF Metode istraživanja u biohemiji i fiziologiji biljaka 6 0 0 2 0 10
D-VV-20-MIAG Metode istraživanja u agrohemiji
D-VV-20-MNR Metode naučno istraživačkog rada
D-VV-20-MIMO Mikrobiloški monitoring
D-VV-20-MGH Citologija i histologija biljaka
  Molekularna genetika i histologija domaćih i gajenih životinja
  Formiranje uzoraka i analiza podataka u zootehnici
  Bioinformatika u istraživanjima fitopatogenih gljiva i pseudogljiva
  Bioinformatika u istraživanjima fitopatogenih virusa
  Patofiziologija biljaka
  Hemija pesticida
  Principi zoosistematike
  Primena softverskih paketa u proučavanjima korova i pesticida
D-VV-20-MTM Merne tehnike i merenja u poljoprivredi
  Genetički resursi biljaka
D-VV-20-HMKV Hemijske metode u kontroli kvaliteta biljnih sirovina
D-VV-20-MSB Mikroskopija i spektroskopija bioloških sistema
D-VV-20-AGM Agrometeorologija
D-VV-20-GVV Genetika voćaka i vinove loze
Izborni blok 2
  Metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu 6 0 0 2 0 10
D-VV-20-MIVO Metode istraživanja u voćarstvu
D-VV-20-MIV Metode istraživanja u vinogradarstvu
D-VV-20-MIOV Metode istraživanja u oplemenjivanju voćaka i vinove loze
  Metode istraživanja u zootehnici
  Metode istraživanja u biljnoj mikologiji
  Metode istraživanja u biljnoj virologiji
  Metode istraživanja u fitobakteriologiji
  Metode u entomologiji
  Metode u akarologiji
  Metode u nematologiji
  Metode u malakologiji
  Metode istraživanja u fitofarmaciji
  Metode istraživanja u herbologiji
  Metode istraživanja u melioracijama
  Metode istraživanja u ekološkoj mikrobiologiji
D-VV-20-MIP Metode istraživanja u pedologiji
  Metode istraživanja u biotehničkom inženjeringu
UKUPNO: 18 0 0 6 0 30
II semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 3
  Specijalno ratarstvo 6 0 0 4 0 12
  Nauka o vegetaciji
  Ekologija i agroekosistemi
  Genetika biljaka
D-VV-20-FPP Fiziologija rastenja, razvića i produktivnosti biljaka
D-UZ-20-NAV Navodnjavanje
D-VV-20-MPA Mineralne parageneze
  Biohemija i fiziologija mikroorganizama
D-VV-20-HEZ Hemija zemljišta
D-VV-20-MOF Molekularne osnove fiziologije biljaka
  Neurohumoralna regulacija fizioloških procesa životinja
  Primena meta-analize u zootehnici
  Genetika, selekcija i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja
  Konzervisanje i obrada hraniva za životinje
  Fitofarmacija
  Bolesti uskladištenih biljnih proizvoda
  Populaciona genetika fitopatogenih gljiva i pseudogljiva
  Populaciona genetika fitopatogenih virusa
  Fiziologija insekata
D-VV-20-BVO Biologija voćaka
  Modeliranje tehničkih sistema i procesa u poljoprivredi
  Termodinamička analiza poljoprivrednih procesa i sistema
  Ergonomija i bezbednost u poljoprivredi
  Precizna poljoprivredna proizvodnja
D-VV-20-PMMV Primena molekularnih markera kod voćaka i vinove loze
D-VV-20-AMP Ampelologija
Izborni blok 4
D-VV-20-FSB Fiziologija stresa biljaka 6 0 0 4 0 12
D-VV-20-FIS Fiziologija semena
D-VV-20-POTE Pomotehnologija
  Anatomija gajenih biljaka
  Biološki i molekularni markeri u oplemenjivanju biljaka
  Globalne ekološke promene
  Palinologija
  Energetski usevi
D-VV-20-ERI Ekologija rizosfere
  Fizika zemljišta
  Mineralna ishrana biljaka
  Genetika mikroorganizama
D-VV-20-SDŽ Stres domaćih životinja
  Primena genetskih markera u oplemenjivanju životinja
  Upravljanje procesom fermentacije u silaži
  Embriologija riba
  Ekologija domaćih i gajenih životinja
  Zooprofilaksa i zdravstvena zaštita divljači
  Mehanizmi delovanja pesticida
  Diverzitet korovske flore i vegetacije
  Ekologija biljnih patogena i epidemiologija biljnih bolesti
  Mikotoksini
  Mišoliki glodari
  Primena GIS u poljoprivredi
  Energetska efikasnost biosistema
  Mobilne poljoprivredne mašine
D-VV-20-CV Citogenetika voćaka i  loze
  Doktorska disertacija 1 NIR 0 0 0 6 0 6
UKUPNO: 12 0 0 14 0 30
 
II GODINA
III semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 5
D-VV-20-POM Pomologija 6 0 0 4 0 12
D-VV-20-AMPG Ampelografija
D-VV-20-OVV Oplemenjivanje voćaka i vinove loze
Izborni blok 6
D-VV-20-EKV Ekofiziologija voćaka 6 0 0 4 0 12
D-VV-20-RVO Regulatori rastenja u voćarstvu
D-VV-20-FVL Fiziologija vinove loze
D-VV-20-GRVV Genetički resursi voćaka i vinove loze
  Doktorska disertacija 2 NIR 0 0 0 6 0 6
UKUPNO: 12 0 0 14 0 30
IV semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 7
  Biologija cvetanja i oplodnje voćaka 6 0 0 4 0 12
D-VV-20-FČV Fiziologija čuvanja voća
D-VV-20-RVI Regulatori rastenja u vinogradarstvu
D-VV-20-SSV Stvaranje sorti voćaka i vinove loze
  Doktorska disertacija 3 NIR 0 0 0 10 0 9
  Doktorska disertacija 1 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 9 9
UKUPNO: 6 0 0 14 9 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Doktorska disertacija 4 NIR 0 0 0 20 0 12
  Doktorska disertacija 2 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 18
UKUPNO: 0 0 0 20 10 30
VI semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Doktorska disertacija 5 NIR 0 0 0 20 0 12
  Doktorska disertacija 3 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 18
UKUPNO: 0 0 0 20 10 30

 

Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA

KOMPETENTNOST NASTAVNIKA

KOMPETENTNOST MENTORA