Navigacija

Stručne službe

Sekretar fakulteta:

Bogdan Mladenović, dipl. pravnik
Mob: 063 89 34 213
Tel: 011 4413164 - Lokal: 3164
bogdan@agrif.bg.ac.rs


Referent stručnog veća:

Minja Dučić
Tel: 011 4413-331 - Lokal: 3331
minja@agrif.bg.ac.rs


Saradnik za međunarodnu saradnju:

Vanja Kovačević
Mob: 062 8002316
Tel: 011 4413420
public@agrif.bg.ac.rs,  vanja.kovacevic@agrif.bg.ac.rs 


Referent publikacija i opštih poslova:

Snežana Spirić
Tel.: 011 4413-467  Lokal: 3467
redakcija@agrif.bg.ac.rs

 

Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju-upravljanje projektima:

Anđela Marčetić, master agroekonomista
Mob: 063/1060-438
Tel: 011 4413420;  Lokal: 3420
andjela.marcetic@agrif.bg.ac.rs

 

U okviru organizacione jedinice Stručna služba, obavljaju se pravni, kadrovski i opšti poslovi; finansijsko - računovodstveni poslovi; poslovi za potrebe studija; tehničko - nabavni poslovi; poslovi biblioteke sa dokumentacijom; izdavački, štamparski i drugi poslovi koji obezbeđuju uslove za nesmetano odvijanje nastavnog i naučnog rada na Fakultetu.

Zaposleni u organizacionoj jedinici Stručna služba se staraju da svojim stručnim i profesionalnim radom obezbede uspešnu realizaciju studijskih programa, osnovnih zadataka i ciljeva studijskih programa Fakulteta.

Unutršnja organizacija Stručne službe, konkretni poslovi i radna mesta utvrđuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Radom organizacione jedinice Stručna služba, osim Službe za finansijske i računovodstvene poslove, rukovodi sekretar fakulteta.

Radom Službe za finansijske i računovodstvene poslove rukovodi dekan, odnosno prodekan za finansije.

Šefovi službi neposredno organizuju rad svake pojedine službe.

 

Stručnu službu Fakulteta čine organizacioni delovi:

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Služba za finansijske i računovodstvene poslove
Studentska služba
Služba za tehničke i nabavne poslove
Služba za izdavačke poslove
Služba za informacione tehnologije
Biblioteka Poljoprivrednog fakulteta
RJ Kafe klub