Навигација

Лабораторија за термотехничка и струјно-техничка мерења

Лабораторија за термотехничка и струјно-техничка мерења

Лабораторија за термотехничка и струјно-техничка мерења је специјализована лабораторија Катедре за техничке науке, у оквиру које се организују и воде истраживања из области примене термотехничких, термоенергетских, хидропнеуматских и процесних система у биолошким и биотехничким наукама.

У оквиру Лабораторије могуће је деловање кроз три основна сегмента: наставно-образовни, у оквиру кога наставно особље Катедре за техничке науке у Лабораторији изводило лабораторијске и показне вежбе са студентима Одсека за пољопривредну технику према наставном плану и програму, на инсталацијама које се у лабораторији налазе, научно-истраживачки, у оквиру кога истраживачи Лабораторије осмишљавали, организовали и водили истраживања самостално и у складу са својим научним областима, и сервисно-консултантски, у оквиру кога истраживачи Лабораторије вршили различите услуге из свог домена истраживања у оквиру других пројеката.

Презентација у ПДФ формату

Лабораторија је оспособљена за следеће активности:

 • мерење основних термомеханичких величина у лабораторијским и теренским условима (теоријска, нумеричка и експериментална анализа прикупљених података),
 • реконструкција и моделирање топлотних и струјних процеса и појава у лабораторијским условима,
 • анализа постојећих техничких решења и истраживања могућности њихове оптимизације и унапређења (калорички прорачуни техничких и биотехничких постројења и система, дефинисање потребних топлотних и масених протока, итд.),
 • подршка истраживачима Пољопривредног и других факултета у конструисању и изради, лабораторијских инсталација и опреме циљано према њиховим потребама и подршка при креирању сопствених мерних аквизиционих система.
 • подршка истраживачима Пољопривредног и других факултета у димензионисању и избору одговарајуће машинске опреме и процесних система,
 • подршка истраживачима Пољопривредног и других факултета у изради графичко-техничке документације за потребе правилног приказивања и описивања техничких решења (израда диспозиционих цртежа, креирање подлога за израду других фаза пројекта, израда монтажних цртежа нестандардних делова опреме и система, и слично),
 • информативно-едукативне активности (организовање курсева, радионица и семинара из области којима се Лабораторија бави), промовисање, координација и подршка интердисциплинарним истраживањима.

Лабораторијска мерења и расположива опрема:

 • Контактно и бесконтактно мерење температуре флуида и чврстих тела
  1. Лабораторијски стаклени термометри са живом,
  2. Дигитални ручни термометри са термопаровима (сонде за додир, убодне сонде),
  3. Вишеканална аквизиција са термопаровима (К тип),
  4. Инфрацрвени термометри (IC thermography),
  5. Термална камера (Infrared thermography, thermal imaging and thermal video).
 • Влажност ваздуха
  1. Асманов психрометар,
  2. Хигрометри са влакнима,
  3. Каналске сонде за мерење температуре и релативне влажности ваздуха,
  4. Дигитални логери за мерење температуре и релативне влажности ваздуха,
  5. Вишеканална аквизиција за праћење праметара микроклиме.
 • Маса материјала
  1. Аквизиција за континуално праћење промене масе у времену (load cell logging),
  2. Аналогна и дигитална вага.
 • Брзина струјања
  1. Ротаметри и неколико аналогних протокомера,
  2. Pittot-Prandtl сонда,
  3. Крилни анемометри,
  4. Термо-анемометри (hot-wire).
 • Влажност материјала
  1. Аквизиција за континуално праћење промене влажности порозних материјала у времену (убодне сонде).
 • Број обртаја вратила
  1. Фотоелектрични сензори (бесконтактно),
  2. Фреквентни регулатор рада електромотора.
 • Соларно зрачење и осветљење
  1. Солариметар (са стакленом куполом),
  2. Аквизиција за континуално праћење промене напона фотоћелија,
  3. Аналогни LUX метар
 • Хидро-пнеуматска опрема
  1. Вакуум пумпа високог капацитета,
  2. Центрифугална и клипна пумпа малих капацитета,
  3. Центрифугални вентилатор високог капацитета.
 • Термотехничка опрема и инсталације
  1. Термокупатило са пумпом и ел.грејачем,
  2. Размењивачи топлоте (цев у цев – стаклени, ваздух вода – месингани
  3. Базен за производњу леда и ледене воде,
  4. Расхладни компресорско кондензаторски агрегат,
  5. Сушаре (конвективна, кондуктивна, комбинована, сублимациона, радијациона).
 • Електро-опрема
  1. Више електромотора различитих снага,
  2. Дигитални мултиметри (унимери),
  3. Аквизиција за континуално праћење промене напона слабих једносмерних струја.

Обавештење за потенцијалне кориснике услуа

За детаљније информације о раду и условима ангажовања опреме и истраживача можете се обратити руководиоцу „Лабораторије за термотехничка и струјно-техничка мерења“:

Тел. канц: 011/441 3213
Тел. лаб: 011/441 3459