Навигација

Лабораторија за агрохемију и физиологију биљака

Лабораторија за агрохемију и физиологију биљака, Института за земљиште и мелиорације, опремљена је са савременом опремом за наставну активност, истраживања и стручне анализе у 3 области: агрохемије, физиологије биљака (физиологије стреса) и агрикултурне хемије. Лабораторија се користи за реализацију истраживачких пројеката Министарства за просвету и науку, као и већег броја међународних ЕУ ФП пројеката и пројеката билатералне сарадње. Добри услови рада и савремена опрема пружају могућност студентима свих ниовоа студија (основне, специјалистичке, мастер и докторске), а такође и истраживачима из других институција да успешно реализују своје експерименталне задатке. Активности лабораторије укључују и стручне анализе земљишта, биолошких узорака, ђубрива и квалитета воде за друга физичка и правна лица. Лабораторија поседује дозволу по овлашћењу министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за анализу и сертификацију квалитета ђубрива.

Лабораторија је оспособљена за следеће анализе:

 

Област агрохемије​

 

 • Испитивање земљишта:

 

 1. Одређивање активне и потенцијалне киселости (pH вредност)
 2. Одређивање садржаја CaCO3
 3. Одређивање садржаја хумуса
 4. Одређивање садржаја укупног азота, фосфора и калијума
 5. Одређивање садржаја минералних облика азота: NH4+-N и NO3- -N
 6. Одређивање приступачних садржаја фосфора и калијума
 7. Одређивање садржаја разменљивог Ca и Mg
 8. Одређивање укупних, псеудоукупних и приступачних количина неопходних микроелемената и потенцијално токсичних тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Cr, Pb, Ni, Cd, As, Hg, Se)
 9. Анализа адсорптивног комплекса земљишта
 10. Одређивање садржаја мобiлног алуминијума
 11. Анализа водног екстракта

 

 • Испитивање биолошких узорака:

 

 1. Одређивање садржаја влаге, пепела и органске материје
 2. Одређивање садржаја укупног азота, фосфора и калијума
 3. Одређивање садржаја нитрата (NO3- -N)
 4. Одређивање садржаја Ca i Mg
 5. Одређивање садржаја неопходних микроелемената и потенцијално токсичних тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Cr, Pb, Ni, Cd, As, Hg, Se)

 

 • Испитивање минералних и органских ђубрива, супстрата и оплемењивача земљишта

 

 1. Одређивање садржаја влаге, пепела и органске материје
 2. Одређивање реакције (pH вредност)
 3. Одређивање садржаја укупног азота, фосфора и калијума
 4. Одређивање садржаја амонијачног (NH4+-N ) и нитратног (NO3- -N) азота
 5. Одређивање садржаја амидног азота
 6. Одређивање садржаја биурета
 7. Одређивање садржаја фосфора (P2O5 - укупни, растворљив у лумунској киселини, растворљив у неутралном амонијм цитрату, водносратворљив)
 8. Одређивање садржаја калијума (K2O - укупни, воднорастворљив)
 9. Одређивање садржаја Ca и Mg
 10. Одређивање садржаја карбоната
 11. Одређивање укупних и воднорастворљивих садржаја микроелемената и потенцијално токсичних тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Cr, Pb, Ni, Cd)
 12. Одређивање садржаја хуминских и фулвокиселина
 13. Одређивање вододрживости
 14. Одређивање електропроводљивости и садржаја соли
 15. Одређивање гранулометријског састава

 

Најважнија опрема: Техничка вага ЕТ-1111; Tehtnica; Аналитичка вага SCB 31, Scaltec; Калциметар по Scheibleru; pH/јонметар; pH/ion 340i, WTW; Кондуктометар 315i, WTW; Пламенфотометар PFP7, Jenway; Колориметар МА 9502, Iskra; Спектрофотометар UV VIS 1166, Labomed Inc; Трескалица за епрувете ЕВ-100, Tehtnica; Магнетна мешалица са терморегулацијом ММ-510, Tehtnica; Центрифуга Sigma 2-16K; Сушница 11606, Sutjeska; Вентилаторска сушница СО-250, Elektromedicina; Ултразвучно купатило УЗ8; Водено купатило 86328, Sutjeska; Ротациона мућкалица; Пећ за жарење КР 170, Heraeus; Апарат за дестилацију воде 2012, GFL; Апарат за реверсну осмозу воде TKA-7-DEN, TKA; Атомски апсорпциони спектрофотометар SpectrAA220FS, Varian; Затворни систем за дигестију Turboterm ТТ 12/А, Gerhardt; Апарат за аутоматску дестилацију азота Vapodest 50, Gerhardt; Решо Е-P2ЕР1369, INKO; Решо LP 1,174, Heming D.O.O; Млин за земљиште СК100/С, Retsch; Млин за биљни материјал ЗМ100, Retsch; Сет сита (димензије отвора: 0,063мм; 0,25мм; 0,5мм; 1,0мм; 1,5мм; 2,0мм; 3,15мм; 5,0мм; 10,0мм), Institut za ispitivanje materijala SRS.

 

Презентација

 

Област физиологије биљака (експерименти везани за дејство стресних фактора на биљке)​

 

 • Континуирано праћење и одређивање садржаја воде у земљишту на различитим дубинама;
 • Одређивање показатеља водног режима биљака (укупног водног потенцијала и транспирације);
 • Праћење промена у биљним ћелијама методом флуоресцентне микроскопије;
 • Одређивање садржаја стрес хормона абсцисинске киселине ELISA методом;
 • Изоловање ДНК и РНК и одређивање њихове концентрације;
 • Експресија гена Real Time RT PCR и PCR техником

 

Најважнија опрема: апарати за мерење воде у земљишту или супстрату за гајење биљака (профилна проба и Theta и TDR пробе, Delta T.); Комора под притиском гаса азота 31000P, Santa Barbara, USA; апарати за мерење транспирације (лисни порометар-SC1 и порометар-AP4, Delta-T Devices); Микроскоп са надоградњом за флуоресценцију, Olympus; Аутомаски читач и апарат за испирање микротитар плоча (ELISA), Tecan; Спектрофотометар, Labomed Inc.; Real Time PCR 7500, Applied Bиosystems; Био-принт (UV/WL конвектор) и опрема за хоризонталну електрофорезу Vilbert Lombart, Serva; Ледомат и контејнери за течни азот, Teylor Warton; Микроталасна пећ; Аутоматска сушилица и стерилизатор, Thermo.

 

Презентација

 

Агрикултурна хемија –испитивања квалитета вода​

 

 • садржај сувог остатка,
 • електрична проводљивост,
 • хемијска потрошња кисеоника,
 • садржај карбоната, бикарбоната и хлорида,
 • садржај натријума, калцијума и магнезијума,
 • САР (индекс опасности од натријума),
 • садржај тешких метала (неопходних: Fe, Mn, Cu и Zn, и штетних: Pb, Cd, Ni i Cr)
 • садржај бора.

 

Најважнија опрема: pH метар 2G30, WTW; кондуктометар, WTW; фотометар Spectroquant, Nova 60 Merck; пламенфотометар, Jenway; атомски апсорпциони спектрофотометар, 220FS, Varиan.

Руководилац лабораторије: 
Др Мирјана Кресовић, ред.проф. 
Е-пошта: mkres@agrif.bg.ac.rs

 

Истраживачи: 


Др Владо Личина, ванр.проф. 
Е-пошта: licina@agrif.bg.ac.rs 

Др Зорица Јовановић, ред.проф.
Е-пошта: zocaj@agrif.bg.ac.rs 

Др Светлана-Антић Младеновић, ванр.проф.
Е-пошта: santic@agrif.bg.ac.rs 

Др Бранка Жарковић, ванр.проф.
Е-пошта: brana@agrif.bg.ac.rs

Др Љиљана Прокић, доцент
Е-пошта: ljprokic@agrif.bg.ac.rsТехнички сарадници:

 
Дипл. инг. Небојша Вукелић
Е-пошта: nvukelic@agrif.bg.ac.rs

Дипл. инг. Славиша Ђорђевић 
Е-пошта: djslavisa@agrif.bg.ac.rs

Љубинка Ковачевић
Е-пошта: ljkovacevic@agrif.bg.ac.rs

Нада Јеремић
Е-пошта: njeremic@agrif.bg.ac.rs

 

Контакт лабораторије:
Тел.: 011 2615 315, Лок. :146 
Факс: 011 3161 352