Навигација

Лабораторија за хемијску и биолошку анализу воде

Лaборaторијa зa хемијску и биолошку aнaлизу воде

 

Лабораторија за анализу воде је основана 2009. године у оквиру Института за зоотехнику, Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, а као резултат реализације пројекта из програма FP7 – Пројекат «ROSA» којим је координирао Пољопривредни факултет. Опремљена је мобилним и стационарним апаратима за мерење физичких, хемијских и биолошких својстава воде у отвореним водама (изворима, потоцима, рекама, барама и језерима), антропогеним воденим екосистемима (акумалационим језерима, каналима...) и објектима за аквакултуру.

 

Штa рaди лaборaторијa

  • Мерења физичких и хемијских параметара у воденим (еко)системима
  • Узимање узорака за хемијске и биолошке анализе воде
  • Анализа узорака за хемијске и биолошке анализе воде
  • Пружање услуга физичких, хемијских и биолошких анализа воде
  • Практична обука студената основних, мастер, специјалистичких и докторских студија за обављање физичких, хемијских и биолошких анализа воде

 

Мерењa физичких и хемијских пaрaметaрa у воденим (еко)системимa

Мерења физичких и хемијских параметара се обавља у различитим воденим (еко)системима. Од параметара који се одредјују на терену Лабораторија је опремљена и кадровски обучена да мери:

Физички параметри: брзина воденог тока, проток воде, прозирност воде, температуре, термичку стратификацију и електропроводљивост

Хемијски параметри: концентрација раствореног кисеоника, засићеност воде кисеоником, пХ и амонијак

 

Узимање узорака за хемијске и биолошке анализе воде

Лаборатија је опремљена за узимање узорака за хемијске и биолошке анализе из стајаћих и текућих водених екосистема са различитих дубина, као и са дна водених (еко)система.

Мерења физичких и хемијских параметара у воденим (еко)системима

Од хемијских узорака лабораторија обавља анализе: раствореног кисеоника, пХ, електропроводљивости, нитрита, нитрата, укупних фосфата, ортофосфата, калијум-перманганата, калцијума, амонијака у води...

Од биолошких анализа: одређивање хлофила А, квантитативне и квантитативне анализе фитопланктона, зоопланктона, макрозообентоса и ихтиофауне у воденим (еко)системима...

Пружање услуга физичких, хемијских и биолошких анализа воде

Лабораторија пружа услуге корисницима природних и антропогених водених (еко)система, рибњацима које се баве гајењем водених организама (риба) и инвеститорима у истражним радовима за изградњу рибњака. Добијени резултати представљају професионалну тајну и не постоји могућност њиховог публиковања, објављивања, нити упознавања јавности без писмене сагласности наручиоца посла.

Практична обука студената основних, мастер, специјалистичких и докторских студија из области планирања, постављања и реализације експеримената

Лабораторија се користи за едукацију студената из области мерења физичких параметера воде, узимања узорака за хемијске и биолошке анализе и обуку студената за обављање хемијских и биолошких анализа воде. Прилагођена је за извођење практичне наставе предвиђене у наставним плановима и програмима за студенте одсека за зоотехнику и хортикултуру, основних академских, мастер, специјалистичких и докторских студија, односно реализацију експеримената за научне радове, дипломске, специјалистичке и мастер радова, као и докторске дисертације.

ОПРЕМА КОЈУ ПОСЕДУЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА:

Опрема за омогућавање узимања узорака: Чамац за 4 особе

Опрема за мерење физичких параметара: Сеци – диск, метарске траке, траке за мерење дубине, термометар (WTW Multi 340i/set)...

Опрема за хемијске анализе: стандардна опрема за хемијске анализе; спектрофотометар (WTW PhotoLab 6000); јонметар (Inolab pH/ION 735 – WTW); дигестор, сушница (Binder – ED 53); магнетна мешалица (BIOSAN – MSH 300); центрифуга (Eppendorf 5418); аналитичка вага (Adventurer PRO – AV 264 CM), водено купатило (GFL – Type 1031), Кондуктометар (Inolab – Cond 720 – WTW), Турбидиметар (Type – Turb 550 – WTW), мулти апарат за теренско мерење раствореног кисеоника, засићености воде кисеоником, електропроводљивости, пХ и Температуре (WTW Multi 340i/set)...

Опрема за биолошко узорковање: Viskonsin планктонске мрежице; Туртоx планктонске мрежице; Провидна цев од ПВЦ –а за узорковање зоопланктон по вертикалном профиле запремине 1 литар; Eckman-Birg-ов багер (forma Borutzky) за узорковање zoobentosa; Van Veen багер за узорковању zoobentosa, Мрежа за zoobentos по Surberu, Електро-агрегат за узораковање риба, мреже и мередови за узорковање риба...

Опрема за биолошке анализе: Светосни микроскопи Leica Galen III, Sedwick Rafter-ова комора за бројање зоопанктона, Бинокуларне лупе, Бинокуларна лупа са камером - Leica MZ 125 и Leica DFC 280, Светлосни микроскоп Леица DM LS опремљен са Leica DC 300 камером (у сарадњи са Лабораторијом за микроскопију)…

Руководилац:
др Зоран Марковић, редовни професор
е-пошта: zoranmm@agrif.bg.ac.rs

Истраживачи:
др Весна Плоексић, редовни професор
е-пошта: poleksic@agrif.bg.ac.rs

др Зорка Дулић, редовни професор 
е-пошта: zorkad@agrif.bg.ac.rs

др Божидар Рашковић, ванредни професор
е-пошта: raskovic@agrif.bg.ac.rs

др Марко Станковић, доцент 
е-пошта: markos@agrif.bg.ac.rs

Технички сарадници:
Зорица Радовић

Одговорна особа за лабораторију:
Љубица Тодорић

Контакт лабораторије:
Тел.: 011 4413 289 
         011 4413 290 
Тел.факс.: 011 316 84 99 
Е-пошта: ribarstvo@agrif.bg.ac.rs