Навигација

Модул: Ратарство и повртарство

I ГОДИНА
I семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Д-РА-20-ЕСТ Експериментална статистика 6 0 0 2 0 10
Изборни блок 1
Д-РА-20-МБФ Методе истраживања у биохемији и физиологији биљака 6 0 0 2 0 10
Д-РА-20-МИАГ Методе истраживања у агрохемији
Д-РА-20-МНР Методе научно истраживачког рада
Д-РА-20-МИМО Микробилошки мониторинг
Д-РА-20-МГХ Цитологија и хистологија биљака
Д-РА-20-ЦХБ Молекуларна генетика и хистологија домаћих и гајених животиња
  Формирање узорака и анализа података у зоотехници
  Биоинформатика у истраживањима фитопатогених гљива и псеудогљива
  Биоинформатика у истраживањима фитопатогених вируса
  Патофизиологија биљака
  Хемија пестицида
  Принципи зоосистематике
  Примена софтверских пакета у проучавањима корова и пестицида
Д-РА-20-МТМ Мерне технике и мерења у пољопривреди
Д-РА-20-ГРБ Генетички ресурси биљака
Д-РА-20-ХМКВ Хемијске методе у контроли квалитета биљних сировина
Д-РА-20-МСБ Микроскопија и спектроскопија биолошких система
Д-РА-20-АГМ Агрометеорологија
Д-РА-20-ГВВ Генетика воћака и винове лозе
Изборни блок 2
Д-РА-20-МИР Методе истраживања у ратарству и повртарству 6 0 0 2 0 10
  Методе истраживања у воћарству
  Методе истраживања у виноградарству
  Методе истраживања у оплемењивању воћака и винове лозе
  Методе истраживања у зоотехници
  Методе истраживања у биљној микологији
  Методе истраживања у биљној вирологији
  Методе истраживања у фитобактериологији
  Методе у ентомологији
  Методе у акарологији
  Методе у нематологији
  Методе у малакологији
  Методе истраживања у фитофармацији
  Методе истраживања у хербологији
Д-РА-20-МИМ Методе истраживања у мелиорацијама
  Методе истраживања у еколошкој микробиологији
Д-РА-20-МИП Методе истраживања у педологији
  Методе истраживања у биотехничком инжењерингу
УКУПНО: 18 0 0 6 0 30
II семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 3
Д-РА-20-СРАТ Специјално ратарство 6 0 0 4 0 12
  Наука о вегетацији
  Екологија и агроекосистеми
Д-РА-20-ГЕБ Генетика биљака
Д-РА-20-ФПП Физиологија растења, развића и продуктивности биљака
Д-РА-20-НАВ Наводњавање
Д-РА-20-МПА Минералне парагенезе
  Биохемија и физиологија микроорганизама
Д-РА-20-ХЕЗ
Хемија земљишта
Д-РА-20-МОФ Молекуларне основе физиологије биљака
  Неурохуморална регулација физиолошких процеса животиња
  Примена мета-анализе у зоотехници
  Генетика, селекција и оплемењивање домаћих и гајених животиња
  Конзервисање и обрада хранива за животиње
  Фитофармација
  Болести ускладиштених биљних производа
  Популациона генетика фитопатогених гљива и псеудогљива
  Популациона генетика фитопатогених вируса
  Физиологија инсеката
  Биологија воћака
  Моделирање техничких система и процеса у пољопривреди
  Термодинамичка анализа пољопривредних процеса и система
  Ергономија и безбедност у пољопривреди
  Прецизна пољопривредна производња
  Примена молекуларних маркера код воћака и винове лозе
  Ампелологија
Изборни блок 4
Д-РА-20-ФСБ Физиологија стреса биљака 6 0 0 4 0 12
Д-РА-20-ФИС Физиологија семена
  Помотехнологија
Д-РА-20-АГБ Анатомија гајених биљака
Д-РА-20-БММ Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биљака
Д-РА-20-ГЕП Глобалне еколошке промене
Д-РА-20-ПАЛ Палинологија
Д-РА-20-ЕУС Енергетски усеви
Д-РА-20-ЕРИ Екологија ризосфере
  Физика земљишта
  Минерална исхрана биљака
  Генетика микроорганизама
  Стрес домаћих животиња
  Примена генетских маркера у оплемењивању животиња
  Управљање процесом ферментације у силажи
  Ембриологија риба
  Екологија домаћих и гајених животиња
  Зоопрофилакса и здравствена заштита дивљачи
  Механизми деловања пестицида
Д-РА-20-ДКФ Диверзитет коровске флоре и вегетације
  Екологија биљних патогена и епидемиологија биљних болести
  Микотоксини
  Мишолики глодари
  Примена ГИС у пољопривреди
  Енергетска ефикасност биосистема
  Мобилне пољопривредне машине
  Цитогенетика воћака и  лозе
  Докторска дисертација 1 НИР 0 0 0 6 0 6
УКУПНО: 12 0 0 14 0 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 5
Д-РА-20-ЕРП Екофизиологија ратарских и повртарских биљака 6 0 0 4 0 12
  Органско ратарство
  Системи земљорадње
  Системи обраде земљишта
Д-РА-20-ЦОБ Цитогенетика у оплемењивању биљака
Д-РА-20-ИПП Екологија семена
Д-РА-20-ЕКС Интегрална призводња поврћа
Изборни блок 6
  Сертификација и контрола у органској биљној производњи 6 0 0 4 0 12
Д-РА-20-ОРП Органско повртарство
Д-РА-20-ЛАЗ Лековито, ароматично и зачинско биље
Д-РА-20-СТРА Специјални травњаци
Д-РА-20-ППП Производња поврћа у пластеницима
  Етноботаника
  Молекуларна фитотаксономија
Д-РА-20-ПГЕН Популациона генетика
Д-РА-20-ЧУС Чување семена
  Докторска дисертација 2 НИР 0 0 0 6 0 6
УКУПНО: 12 0 0 14 0 30
IV семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 7
Д-РА-20-ПОБ Посебно оплемењивање биљака 6 0 0 4 0 12
Д-РА-20-ЖМА Жита и махунарке
Д-РА-20-ИНБ Индустријске биљке
Д-РА-20-ППС Производња поврћа у стакленицима
Д-РА-20-КРБ Крмно биље
Д-РА-20-ГСЛЗ Генетика и селекција лековитог, ароматичног и зачинског биља
Д-РА-20-ЦВЕ Цвећарство
  Биоактивни  биљни метаболити
  Флора природних и агроекосистема
  Системи сузбијања њивских корова
Д-РА-20-БНТ Биоинформациони системи и нано технологије
Д-РА-20-ГПХ Геополитика хране
  Докторска дисертација 3 НИР 0 0 0 10 0 9
  Докторска дисертација 1 - израда и  одбрана 0 0 0 0 9 9
УКУПНО: 6 0 0 14 9 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 4 НИР 0 0 0 20 0 12
  Докторска дисертација 2 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 18
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30
VI семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 5 НИР 0 0 0 20 0 12
  Докторска дисертација 3 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 18
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА

КОМПЕТЕНТНОСТ МЕНТОРА