Навигација

Модул: ХЕМИЈА И БИОХЕМИЈА ХРАНЕ

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ХХ-20-СПИ Сировине у прехрамбеној индустрији 2 2 0 0 0 6
М-ХХ-20-ТПХ Технолошки поступци производње хране 3 2 0 0 0 6
М-ХХ-20-ОНИР Основе научно истраживачког рада 3 0 0 3 0 6
Изборни блок 1
М-ХХ-20-БЗЖС Биотехнологија у заштити животне средине 3 2 0 0 0 6
М-ХХ-20-МСАХ Методе сензорне анализе хране
М-ХХ-20-ФМАХ Физичке методе анализе хране
М-ХХ-20-БХИ Биохемија хране и исхране
М-ХХ-20-СП Стручна пракса 0 0 0 0 6 6
УКУПНО: 11 6 0 3 6 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ХХ-20-ХАХ Хемија и аналитика хране 2 0 0 1 0 4
Изборни блок 2
М-ХХ-20-КХЕМ Колоидна хемија 3 2 0 0 0 5
М-ХХ-20-БИОХ Биоорганска хемија
М-ХХ-20-ИНК Примена инкапсулационих система у прехрамбеној технологији
М-ХХ-20-ХВОД Хемијски и микробиолошки третман вода из прехрамбене индустрије
М-ХХ-20-ХЗЖС Хемија и заштита животне средине
М-ХХ-20-ЕНЗХ Ензимологија хране
М-ХХ-20-БТП Биохемијске трансформације протеина током производње
М-ХХ-20-ХББА Хемијске и биохемијске трансформације производа биљног и анималног порекла
М-ХХ-20-ТФС Технолошка функционална својства протеина, угљених хидрата и липида
М-ХХ-20-БИОИ Биопроцесно инжењерство
Изборни блок 3
М-ХХ-20-КАЛО Калориметрија у производњи хране 2 0 0 2 0 5
М-ХХ-20-СПЕК Спектроскопске методе у аналитици хране
М-ХХ-20-ХРОМ Хроматографске методе у аналитици хране
М-ХХ-20-БФКП Биохемијске и физиолошке основе квалитета плодова
М-ХХ-20-ПРАХ Провера аутентичности хране
  Мастер рад – истраживање 0 0 0 8 0 8
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 8 8
УКУПНО: 7 2 0 11 8 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА