Навигација

Институт за пољопривредну технику

Дирeктор
Коста Глигоревић

Секретар

Сања Перас

Телефон:
директни: 4413451

локал: 3451

Факс:
316 3317

Електронска пошта:
insageng@agrif.bg.ac.rs

 

Одсек за Пољопривредну технику Пољопривредног факултета Универзитета у Београду формиран је одлуком Наставно-научног већа Факултета школске 1971/72. године. За рад и развој одсека уско је везано и оснивање Института, јер исте године на Факултету се формира 9 Института. Један од института је Институт за механизацију и рационализацију рада у пољопривреди.
 Дотадашња Група за механизацију пољопривреде постаје посебна наставна целина и специјалност пољопривредних стручњака. Пратећи експанзију пољопривредне производње у нашој земљи, посебно у области механизовања радних процеса и развоја техничких средстава пољопривредне производње, Факултет је формирао Одсек за механизацију и рационализацију рада у пољопривреди.
У протеклих 50 година Одсек-Институт је пролазио кроз више развојних фаза. У почетку је било кадровских проблема, као и техничких и организационих недостатака. Затим је уследила динамична активност захваљујући ентузијазму запослених, али и значајној помоћи Факултета и шире заједнице.
Интензивна сарадња са производним и сродним институцијама, пре свега Машинским факултетом из Београда, доприноси да Одсек образује велики број дипломираних инжењера за механизацију пољопривреде.
Паралелно се одвија и настава на последипломским студијама и изради докторских дисертација.
Одсек данас чине две катедре:

Катедра за пољопривредну технику и

Катедра за математику и физику.


Наставници и сарадници Одсека су значајно ангажовани у настави на другим одсецима Пољопривредног факултета и другим високообразовним установама у Републици Србији. Развојни пут тадашњег Одсека за механизацију пољопривреде добија додатну димензију формирањем Института за пољопривредну технику Пољопривредног факултета. Научно-истраживачки рад на Институту ефикасно утиче на унапређење наставног процеса у стручном и материјалном смислу. Развој се огледа у врло значајном побољшању наставне кадровске структуре. Образовање младих квалитетних наставника је обележје овог периода, као и значајан број дипломираних инжењера, магистара и доктора наука.
Делатности Одсека прате кретања у друштву и потребе производних делатности. У том смислу се одржава континуитет на усавршавању наставног плана Одсека који се, прилагођава потребама одржавања и експлоатације механизације у пољопривреди. Импозантан број дипломираних инжењера, магистара и доктора наука из области механизације пољопривреде резултат су те континуиране активности. Достигнута техничка и организациона опремљеност Одсека, као и кадровска структура у функцији су даљег развоја.