Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ НА НЕКОМ ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Студентске

Кандидати који су у првом конкурсном року положили пријемни испит на неком од факултета искључиво Универзитета у Београду из једног од предмета предвиђених за упис на Пољопривредни факултет (Биологија, Хемија, Физика, Математика, Социологија), а желе да упишу Пољопривредни факултет у овом уписном року попуњавају електронску пријаву за упис http://www.agrif.bg.ac.rs/. Попуњену пријаву потребно је доставити електронским путем на адресу upis.polj@agrif.bg.ac.rs . Подаци из обрасца нису доступни јавности.

Пријавни лист, потврду о положеном пријемном испиту и документа, кандидати могу да предају од 08.07. до 10.07.2024. у периоду од 09.00 до 13.00 часова и дана 11.07.2024. године од 08.00 до 10.30 часова у Студентској служби. Упис ће се обавити 11.07.2024. године у времену од 11.30 до 12.30 часова. Предност при избору студијског програма, имају кандидати са већим бројем бодова.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

- Електронски попуњен и одштампан пријавни лист;

- Оригинална диплома и сведочанства свих разреда средње школе (на увид);

- Oверенe фотокопије дипломе и сведочанстава свих разреда средње школе;

- Признаница о уплати 3.500 динара за пријаву на Конкурс.

Уплата за пријаву на Конкурс врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 840-1872666-79 модел 97 позив на број 95-01.

Кандидат потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила Конкурса.

Д О К У М Е Н Т А   ЗА   УПИС

 • Попуњен и одштампан образац ШВ20;
 • Образац ШВ20  се налази на адреси: http://www.agrif.bg.ac.rs/.  Подаци из обрасца нису доступни јавности;
 • Извод из матичне књиге рођених (препоручује се, а обавезно је за стране држављане);
 • Индекс (добија се на Факултету), попуњен читко, штампаним словима;
 • Две исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;
 • Доказ о уплати =5.800,00 динара за трошкове уписа;
 • Доказ о уплати школарине (важи само за самофинансирајуће студенте);
 • Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви студенти).

Уплата за упис у прву годину студија врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79 модел 97 позив на број   83-05

Уплата за КАРИЕР центар врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број

840-1872666-79   модел  97 позив на број    05-31

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте износи =90.000,00 динара.

 • Школарина може да се плати у пет једнаких рата.
 • Прва рата у минималном износу од =18.000,00 динара се уплаћује приликом уписа, а остале рате у складу са Уговором о студирању.
 • Школарина за стране држављане износи =2.200,00 €. Уплаћује се цела сума у динарској противвредности.

Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 

840-1872666-79 модел 97 позив на број   05-31

 

 

 

Сличне вести