Навигација

КОНКУРС за упис у прву годину основних академских студија школске 2024/2025. године

СтудентскеФакултет

КОНКУРС за упис у прву годину основних академских студија школске 2024/2025. године

Телефон: 4413-175
E-mail адреса референата Студентске службе:
upis.polj@agrif.bg.ac.rs
Интернет адреса Пољопривредног факултета: www.agrif.bg.ac.rs 

У прву годину основних академских студија Факултет ће уписати 650 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 140 самофинансирајућих студената, на следеће студијске програме:

СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ  

Број студената

буџет

самоф.

укупно

1. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА - модули:

- Ратарство и повртарство

- Воћарство и виноградарство

- Хортикултура

- Управљање земљиштем и водама

185

60

85

20

20

15

5

5

3

2

200

65

90

23

 22

2. ФИТОМЕДИЦИНА

70

20

 90

3. ЗООТЕХНИКА

50

10

60

4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

30

10

40

5. БИОТЕХНИЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

30

10

 40

6. АГРОЕКОНОМИЈA

85

35

120

7. ПРЕХРАМБЕНA ТЕХНОЛОГИЈA - модули:

- Технологија ратарских производа

- Технологија конзервисања и врења

- Технологија анималних производа

- Микробиологија хране

- Управљање безбедношћу и квалитетом

  у производњи хране

200

 40

 40

 40

 40

 40

40

 8

 8

 8

 8

 8

240

 48

 48

 48

 48

 48

Укупно:                                     

650

140

790

У прву годину основних академских студија може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит. Приликом пријављивања кандидат се опредељује за један од понуђених студијских програма. Упис на жељени модул у оквиру студијског програма зависиће од места које заузме на јединственој ранг листи тог студијског програма.

Кандидати се на прозивци опредељују за жељени модул. 

Уколико неко од кандидата не присуствује прозивци и изјашњавању за жељени модул, његово место ће заузети следећи кандидат са РАНГ ЛИСТЕ.

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит који обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи. 

Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од пет предмета, по избору кандидата: БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ ИЛИ СОЦИОЛОГИЈЕ.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације. 

Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњошколском образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм. 
Кандидат може да освоји укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 
Успех кандидата који су завршили међународну матуру утврђује се тако што се просечна оцена из прва два разреда средње школе множи са два, што износи минималних 8, а максималних 20 бодова, а успех на међународној матури вреднује се са максималних 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа: 
Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) ×  
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете из предмета који се полаже на пријемном испиту може се признати максималан број бодова из тог предмета. 

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарну ранг листу кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.
Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. 
Универзитет на основу ранг листа Факултета, по истеку рока за жалбе, објављује коначне ранг листе.
 Кандидат је остварио право на упис уколико се на коначној ранг листи налази до броја који је Конкурсом предвиђен за упис и ако је остварио најмање 30 бодова.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. 
Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике само једанпут на истом степену студија.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИМАЈУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким условима као и други кандидати, ако му се призна стечена страна средњошколска исправа. 
Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о признавању стране средњошколске исправе могу се пријавити са потврдом да су започели поступак признавања. 
Посебно, држављани Републике Србије који су у шк. 2023/24. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије. Ови кандидати такође, морају да имају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак.
Држављани Републике Србије који имају страну средњошколску исправу стечену у школској 2023/2024. години и који имају решење о признавању дипломе или потврду о започетом поступку признавања могу конкурисати за упис у оквиру квоте дефинисане за основна буџетска места утврђена Одлуком Владе и у оквиру првог уписног рока. У овом случају кандидати  не могу конкурисати за посебна буџетска места утврђена Одлуком Владе у другом уписном року.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета. 
Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет посупак. Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској. 
Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације достављају и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. 
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. 
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у иностранству.
Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. 
Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 
Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 065 3031 261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123б.
Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом.
Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и мишљење којим се  утврђује статус кандидата за упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом.
Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2024. године. 
Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање статуса кандидата и студента са инвалидитетом Канцеларији за студенте са инвалидитетом, на прописаном обрасцу.

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа који спроводи Министарство. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија. 

Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и следећа документа: 
- изјаву у писаној форми да су припадници ромске националне мањине; 
- препоруку Националног савета ромске националне мањине. 

УПИС КАНДИДАТА БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

На прву годину основних академских студија може се без пријемног испита уписати: 

1.    лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16); 

2.    студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи, односно који је положио све предмете прве године студија предвиђене наставним планом основних студија по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању „Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), под условима које прописује факултет. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

3.    студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;

4.    студент коме је престао статус студента у складу са Статутом Универзитета, и то због исписивања са студија или неуписивања школске године, ако је остварио 60 ЕСПБ бодова, на студијском програму.

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси надлежни стручни орган Факултета.
Лице доставља:
1.    писани захтев за упис најкасније до истека другог, односно трећег конкурсног рока за упис;
2.    захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима, опис (садржај) положених испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године) и доказ да је уплатио трошкове поступка.
Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета у Београду. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију. 
Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако Факултет има просторне и друге услове. 

К О Н К У Р С Н И   Р О К О В И

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

–    Пријављивање кандидата: 19, 20. и 21. јуна од  09.00 до 14.00 часова у просторијама факултета;
–    Објављивање листе пријављених кандидата најкасније 22. јуна 2024. године;
–    Полагање пријемног испита: 24. и 25. јуна 2024. године, према распореду; 
–    Објављивање резултата са пријемног и прелиминарне ранг листе: 26. јуна 2024. године;
–    Примедбе се примају до 28. јуна 2024. године, до 12.00 часова. Уколико не буде примедаба на прелиминарне ранг листе, оне ће се сматрати коначним.
–    УПИС ће се обавити 08, 09, и 10. јула 2024. године, према распореду који ће бити објављен на огласној табли и сајту Факултета.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи. 

Кандидати који су положили пријемни испит на неком од других факултета Универзитета у Београду из једног од предмета предвиђених за упис на Пољопривредни факултет, моћи ће да предају захтеве, документа и потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова: 11. јула 2024. године, од 09.00 до 11.00 часова, а затим, истога дана, у времену од 11.30 до 12.30 часова да се упишу на студијски програм – модул, уколико буде слободних места.


ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

–    Електронски попуњен и одштампан пријавни лист;
Линк за пријавни лист ће бити постављен на сајту Факултета www.agrif.bg.ac.rs од 10.06.2024. године. По попуњавању пријаве сервис генерише pdf документ који одмах може да се штампа. Подаци из обрасца нису доступни јавности;
–    Оригинална диплома и сведочанства свих разреда средње школе (на увид); 
–    Фотокопије дипломе и сведочанства свих разреда средње школе;
–    Диплома и копија дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
–    Извод из матичне књиге рођених (препоручује се, а обавезно је за стране држављане); 
–    Доказ о уплати =5.900 динара за пријаву на Конкурс;
–    Решење о признавању средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре). 
Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/24. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.
Уплата за пријаву на Конкурс врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79 модел 97 позив на број    95-01.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.
Кандидат потписом на пријавном листу потврђује да је у потпуности разумео и у целости прихвата правила Конкурса.


Д О К У М Е Н Т А   ЗА   У П И С

–    Попуњен и одштампан образац ШВ20;
Образац ШВ20 се налази на адреси: www.sv20.agrif.bg.ac.rs
-     Оригинална диплома и сведочанства свих разреда средње школе (на увид); 
–    Оверене фотокопије дипломe и сведочанстaва свих разреда средње школе;
–    Индекс (добија се на Факултету), попуњен читко, штампаним словима; 
–    Две исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;
–    Доказ о уплати =5.800,00 динара за трошкове уписа;
–    Доказ о уплати школарине (важи само за самофинансирајуће студенте);
–    Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви студенти).
Уплата за упис у прву годину студија врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79 модел 97 позив на број    83-05

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте износи =90.000,00 динара.
Школарина може да се плати у пет једнаких рата. 
Прва рата у минималном износу од =18.000,00 динара се уплаћује приликом уписа, а остале рате у складу са Уговором о студирању. 
Школарина за стране држављане износи =2.200,00 €. Уплаћује се цела сума у динарској противвредности.

Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) и КАРИЕР центар врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  
840-1872666-79 модел 97 позив на број  05-31


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Уколико се у првом уписном року не попуне сва места, Факултет ће до 19. јула 2024. године објавити слободна места за други конкурсни рок.

–    Пријављивање кандидата: 29. и 30. августа 2024. године од 09.00 до 13.00 часова;
–    Објављивање листе пријављених кандидата 30. августа 2024. године;
–    Полагање пријемног испита: 02. септембра 2024. године, према распореду;
–    Објављивање резултата испита и прелиминарне ранг листе: 03. септембра 2024. године;
–    Примедбе се примају 05. септембра 2024. године до 12.00 часова. Уколико не буде примедаба на прелиминарне ранг листе, оне ће се сматрати коначним.
–    УПИС ће се обавити: 09. септембра 2024. године, према распореду који ће бити објављен на огласној табли и сајту Факултета.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи. 
Кандидати који су положили пријемни испит на неком од других факултета Универзитета у Београду из једног од предмета предвиђених за упис на Пољопривредни факултет, моћи ће да предају захтеве, документа и потврду о положеном пријемном испиту 10. септембра 2024. године, од 08.00 до 10.00 часова, а затим, истога дана, од 10.30 до 11.30 часова да се упишу на студијски програм – модул, уколико буде слободних места.

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

–    Пријављивање кандидата: 16. и 17. септембра 2024. године од 09.00 до 13.00 часова;
–    Објављивање листе пријављених кандидата 17. септембра 2024. године;
–    Полагање пријемног испита: 18. септембра 2024. године, према распореду;
–    Објављивање резултата испита и прелиминарне ранг листе: 18. септембра 2024. године;
–    Примедбе се примају 20. септембра 2024. године до 12.00 часова. Уколико не буде примедаба на прелиминарне ранг листе, оне ће се сматрати коначним.
–    УПИС ће се обавити: 24. септембра 2024. године, према распореду који ће бити објављен на огласној табли и сајту Факултета.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи. 

НАПОМЕНА:

Уписне квоте су дате у складу са предлогом који је упућен Влади Републике Србије. Влада Републике Србије још није одобрила предложене квоте за упис студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.
Пољопривредни факултет задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.
Све детаљне информације се налазе на сајту Факултета.

ДЕКАН 
Проф. др Душан Живковић

Број: 19/1
Дана: 13.05.2024. године
 

Сличне вести