Навигација

Студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Екологија и агроекосистеми 2 1 0 1 0 6
  Еколошка микробиологија 2 1 0 1 0 6
  Економика природних ресурса и животне средине 2 1 0 1 0 6
Изборни блок 1
  Примењена екофизиологија 2 1 0 1 0 6
  Екотоксикологија
  ГИС и прецизна пољопривреда
Изборни блок 2
  Заштита биља и очување животне средине 2 1 0 1 0 6
  Заштита животне средине у ратарству и повртарству
  Заштита животне средине и биодиверзитета у сточарству
  Заштита животне средине у воћарству и виноградарству
УКУПНО: 10 10 0 0 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Биодиверзитет и природни биљни ресурси у пољопривреди 2 1 0 1 0 5
  Загађење земљишта и ремедијација 2 1 0 1 0 5
  Акватична екологија и мониторинг 2 1 0 1 0 5
Изборни блок 3
  Еколошко гајење бескичмењака 2 1 0 1 0 4
  Еколошка аквакултура
  Третман отпадних вода
  Епизоотиологија и животна средина
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
  Мастер рад – истраживање 0 0 0 4 0 4
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 4
УКУПНО: 8 4 0 8 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА