Navigacija

Modul: AGRARNI I RURALNI RAZVOJ

a
I GODINA
I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
M-AR-20-UNI Uvod u naučno istraživački rad 3 0 0 3 0 7
M-AR-20-SAP Softverska analiza podataka 3 3 0 0 0 7
M-AR-20-ARE Agrarna i ruralna ekonomija 5 3 0 1 0 10
Izborni blok 1
M-AR-20-RUS Ruralna sociologija 3 2 0 0 0 6
  Održivo upravljanje prirodnim resursima
UKUPNO: 14 8 0 4 0 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 2
  Prehrambena sigurnost i ishrana 3 2 0 0 0 7
M-AR-20-MAG Marketing u agroprivredi
Izborni blok 3
M-AR-20-RUT Ruralni turizam 3 2 0 0 0 6
  Strateško planiranje agrarnog i ruralnog razvoja
M-AR-20-SPR Stručna praksa 0 0 0 0 6 3
  Master rad – istraživanje 0 0 0 10 0 7
  Master rad – izrada i odbrana 0 0 0 0 4 7
UKUPNO: 6 4 0 10 10 30

 

Napomena: Student bira i polaže po 1 predmet iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA