Navigacija

PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK u školskoj 2023/2024. Godini ZA STUDENTE OSNOVNIH, MASTER, SPECIJALISTIČKIH I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Studentske

Poštovani studenti,

Ispiti u aprilskom roku će se održati od 22.04. do 30.04.2024. godine.

Studenti prijavljuju ispite isključivo elektronskim putem.

Prijavljivanje ispita za aprilski rok započeće dana 01.04.2024. godine, a završiće se zaključno sa 17.04.2024. godine.

Prijavljivanje ispita se vrši u novom studentskom elektronskom servisu https://estudent.agrif.bg.ac.rs/.

Svakom studentu je dodeljen STUDENTSKI VIRTUELNI RAČUN gde student uplaćuje onoliko sredstava koliko smatra da će koštati planirane aktivnosti (prijava ispita, školarina itd.).

Student uplaćuje nadoknadu za prijavu ispita na račun Poljoprivrednog fakulteta (Nemanjina 6, Zemun), broj: 840-1872666-79 u iznosu od:

  • 500,00  dinara po ispitu (važi za sve studente);
  • 650,00 dinara za studente koji su upisali četvrtu godinu treći i više puta-„postapsolventi“,
  • 1000,00 dinara za studente koji studiraju po propisu koji je prestao da važi (Zakon o univerzitetu)

Student uplaćuje naknadu u iznosu koji odgovara najmanje ukupnoj ceni svih ispita koje prijavljuje u predstojećem ispitnom roku.

Ukupan iznos se može uplatiti na jednoj uplatnici. Primer pravilno popunjene uplatnice student može videti u svom e-indeksu. Neophodno je da u polju „Svrha uplate“ navedete za koji nivo studija je uplata (osnovne , master, specijalističke ili doktorske studije).

Prijem uplate na račun Fakulteta student će moći da proveri u okviru svog e-indeksa (elektronskog indeksa), a što se kao obavezno preporučuje studentima. Provera se vrši nakon isteka dva radna dana od dana uplate.

Molimo studente da čuvaju uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati.

Ako je do greške došlo usled nepravilnog postupanja studenta, ispravku u e-indeksu studenta može izvršiti samo referent, a na osnovu Zahteva za ispravku u elektonskom indeksu (obrazac zahteva se kupuje u Skriptarnici Fakulteta).

Prigovori se podnose do 17. aprila. Mole se studenti da poštuju vreme predviđeno za prigovore. Naknadni prigovori se neće uvažavati, a proveru da li je prigovor usvojen student može da izvrši u svom e-indeksu istog dana kada je izjavio prigovor od 15.00 časova.

Prijava ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita

Student koji iz bilo kog razloga ne prijavi ispit u roku za prijavljivanje ispita, može prijaviti ispit po isteku roka za prijavljivanje ispita najkasnije do 14.00 časova dana 18.04.2024. godine, na šalterima Studentske službe.

Elektronska prijava ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita nije moguća.

Ispit se može prijaviti isključivo na obrascu Prijava ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita, a koji se kupuje na Skriptarnici Fakulteta. Cena obrasca je jednaka naknadi za prijavljivanje ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita, te se ista ne uplaćuje na račun Fakulteta.

Podsećaju se studenti – samofinansirajući, da u slučaju da nisu blagovremeno izvršili uplatu treće rate školarine (do 15.03.2024. god.) neće moći da prijave ispit za aprilski ispitni rok do izmirenja obaveza po osnovu školarine.

S poštovanjem,

Studentska služba

Slične vesti