Навигација

КОНКУРС за упис у прву годину докторских академских студија школске 2023/2024. године ДРУГИ УПИСНИ РОК

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

К О Н К У Р С за упис у прву годину докторских академских студија школске 2023/2024. године

 

Шеф Студентске службе, тел. 011/2195-933

Референт за докторске студије, тел.  011/3168-058

E-mail референта: gorica.spasojevic@agrif.bg.ac.rs

Интернет адреса: www.agrif.bg.ac.rs

 

ДРУГИ УПИСНИ РОК

На докторске академске студије Факултет ће уписати 76 самофинансирајућих студената, на следеће студијске програме-модуле:

СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ

Број студената

Буџет

Самофинансирање

Укупно

1. ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ

-

 

35

35

2. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

-

22

22

3. АГРОЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

-

19

19

Укупно:

-

76

76

 

УСЛОВИ  УПИСА

У прву годину  докторских академских студија може се уписати лице које има:

- завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама или;

- завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом од најмање 7,5 на претходним нивоима студија и стечених 5 бодова, као први аутор на раду, из категорија M20, M30, M50 или M60, у складу са правилником којим се прописује поступак, начин вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача, а у последњих пет година.

У студијском програму докторских студија прописују се одговарајуће завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије као услов за упис на докторске студије. Комисија за упис можe донeти одлуку да кандидати који су завршили студијски програм на Пољопривредном или неком другом факултету, а нeмају на основним и мастeр акадeмским студијама положeнe испитe из прeдмeта који прeдстављају прeдуслов за одрeђeни модул, морају полагати допунскe испитe из прeдмeта основних или мастeр акадeмских студија. Допунски испити утврђују сe у зависности од прeтходног образовања, просeчнe оцeнe студија и оцeнe из прeдмeта који прeдстављају прeдуслов. Допунски испити сe полажу ван рeдовних испитних рокова, а прe почeтка полагања испита на уписаним докторским акадeмским студијама.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2023. године.

УПИС ЛИЦА СА АКАДЕМСКИМ ЗВАЊЕМ МАГИСТАР НАУКА

На студијске програме докторских студија може се уписати и лице које има академски степен магистра наука.

Лице које је стекло академски назив магистар наука по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању, остварује право на упис на студијски програм докторских студија, у истој или сродној научној области, ако се пријавило на конкурс за који испуњава услове и уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене и дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и сродности структуре студијских програма.

Кандидати могу освојити 100 бодова и то на основу опште просечне оцене (50 бодова, ОПО помножена са корективним фактором 5, дужине студирања (5 бодова), остварених научних резултата (5 бодова) и сродности структуре студијских програма (40 бодова).

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања  на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО)

  

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама и други услови прописани општим актом Факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

дужина студирања на основним студијама

Дужина студирања

Број бодова

до 5 годинa

4

до 6 годинa

2

дуже од 6 година

0

дужина студирања на мастер студијама

Дужина студирања

Број бодова

1 годинa

1

дуже од 1 године

0

Изузетно, кандидату који је завршио најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05) за дужину студирања рачуна се дужина студирања остварена на тим студијама, на следећи начин

Дужина студирања

Број бодова

до 5 годинa

5

до 6 годинa

3

дуже од 6 година

0

По основу остварених научних резултата кандидат може стећи највише 5 бодова и то тако што се научни радови вреднују бројем бодова из категорија M10, M20, M40 или M50 у складу са правилником којим се прописује поступак, начин вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача, а у последњих пет година.

За оцену сродности структуре студијских програма узимају се у обзир сви предмети претходно завршеног студијског програма. Оцену сродности структуре студијских програма и модула врши надлежни стручни орган Факултета по формули:

где су:
БССП - број бодова по основу сродности структуре студијских програма/модула,
БПСП - број предмета студијског програма/модула који је кандидат завршио и
БЕП – број предмета који су еквивалентни матичном студијском програму.

Редослед кандидата на ранг листи за сваки студијски програм, утврђује се на основу укупно освојених бодова. Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом може поднети приговор.

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм као самофинансирајући студент уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Са студентом који се уписује на докторске студије се склапа Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

-да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом су у обавези да приликом предаје докумената у пријави на Конкурс за упис назначе да су особе са инвалидитетом.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs.

Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Дома културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179.

К о н к у р с н и   р о к

- Документа ће се примати у Студентској служби, соба 023, 03. и 06. новембра 2023. године од  10.00 до 12.00 часова;
Прелиминарне ранг листе биће објављене 06. новембра 2023. године;
Примедбе, уколико их има, примаће се до 08. новембра 2023. године од 10.00 до 12.00 часова. Уколико не буде примедаба на прелиминарне ранг листе, оне ће се сматрати коначним.
Документа за упис ће се примати 13. новембра 2023. године, према распореду.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе:

- Електронски попуњен и одштампан пријавни лист;
Линк за пријавни лист постављен је на сајту Факултета www.agrif.bg.ac.rs. Подаци из обрасца нису доступни јавности;
Оригинал (на увид) и фотокопије дипломе и додатка дипломе са основних и мастер студија. Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави Факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања;
Оригинал (на увид) и фотокопије дипломе и уверења о положеним испитима (уколико су завршене студије по старом закону или стечено звањe магистра наука);
Доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем, ако не постоји у пријави линк према часопису);
Доказ о знању једног светско језика;
   Кандидати који нису положили испит из страног језика на студијама I или II степена полажу тест из познавања страног светског језика (енглески или руски језик), изузев у случају да поседују сертификат Б2 о знању језика издат од стране овлашћене институције. Накнада за полагање теста износи 4.140 динара);
Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
Доказ о уплати  4.900 динара за пријаву на Конкурс.

Уплата за пријаву на Конкурс врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79   позив на број    97   54-47

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Кандидати који су претходни степен студија завршили уз признање дела студијског програма са неке друге високошколске установе достављају и решење о броју прознатих ЕСПБ бодова.

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.

Кандидати својим потписом на пријави потврђују да прихватају правила Конкурса.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

- Oбразац ШВ20;
Образац ШВ20  се налази на адреси:www.sv20.agrif.bg.ac.rs
Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (дипломе);
Извод из матичне књиге рођених (препоручује се, а обавезно је за стране држављане);
Индекс (добија се на Факултету), попуњен читко, штампаним словима;
Две исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;
Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви студенти);
Доказ о уплати школарине (важи само за самофинансирајуће студенте).

Уплата за упис у прву годину студија врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79 позив на број 97   51-48

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте износи 150.000 динара.

Школарина може да се плати у пет једнаких рата. Прва рата се уплаћује приликом уписа, а остале рате у складу са Уговором о студирању. Студенти који не буду уплаћивали рате редовно неће моћи да пријаве и полажу одслушане предмете.

Школарина за стране држављане износи 3.300 €. Уплаћује се цела сума.

Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) и КАРИЕР центар врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:
840-1872666-79   позив на број    97   54-47

    

НАПОМЕНА: Пољопривредни факултет задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.

Д Е К А Н

Проф. др Душан Живковић

Број: 19/4

Дана: 01.11.2023. године