Навигација

КОНКУРС за упис на специјалистичке академске студије школске 2023/2024. године - ДРУГИ УПИСНИ РОК

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПОЉОПРИВРЕДНИ  ФАКУЛТЕТ

К О Н К У Р С за упис на специјалистичке академске студије школске 2023/2024. године

Шеф Студентске службе, тел. 011/2195-933

Референт за мастер студије, тел.  011/4413-329

E-mail референта: svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs

Интернет адреса: www.agrif.bg.ac.rs

 

ДРУГИ УПИСНИ РОК

На специјалистичке академске студије Пољопривредни факултет ће уписати 19 студента, на следеће студијске програме-модуле:

СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ

Број  сту­де­на­та

Самофинансирање

1. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

      модул:  Технолошка микробиологија

      модул:  Хемија хране

11

4

7

2. ЗООТЕХНИКА

8

                                                                       Укупно:

19

УСЛОВИ  УПИСА

На специјалистичке академске студије могу се уписати кандидати који имају завршене основне академске студије и мастер академске студије или интегрисане академске студије, у обиму од најмање 300 ЕСП бодова.

Одлуком надлежног стручног органа Факултета утврђује се који су студијски програми/модули одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму/модулу. Кандидати који нису завршили студијски програм/модул мастер академских студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму/модулу, полажу допунске испите из највише 3 уже стручна предмета које одређује надлежни стручни орган Факултета. Студенти полажу допунске испите пре полагања предмета предвиђених студијским програмом/модулом.

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2023. године.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидати за упис у прву годину специјалистичких академских студија могу освојити 100 бодова и то на основу опште просечне оцене (50 бодова, ОПО помножена са корективним фактором 5), дужине студирања (10 бодова) и сродности структуре студијских програма (40 бодова).

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) = 

За кандидате који су завршили интегрисане студије вреднује се просечна оцена остварена на тим студијама и други услови прописани општим актом Факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

дужина студирања на основним академским студијама

Дужина студирања

Број бодова

до 5 годинa

8

до 6 годинa

4

дуже од 6 година

0

дужина студирања на мастер академским студијама

Дужина студирања

Број бодова

1 годинa

2

дуже од 1 године

0

Изузетно, кандидату који је завршио најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05) за дужину студирања рачуна се дужина студирања остварена на тим студијама, на следећи начин

Дужина студирања

Број бодова

до 5 годинa

10

до 6 годинa

5

дуже од 6 година

0

За оцену сродности структуре студијских програма и модула узимају се у обзир сви предмети претходно завршеног студијског програма/модула. Оцену сродности структуре студијских програма и модула врши надлежни стручни орган Факултета, по формули:

 где су:
БССП - број бодова по основу сродности структуре студијских програма/модула,
БПСП - број предмета студијског програма/модула који је кандидат завршио и
БЕП – број предмета који су еквивалентни матичном студијском програму.

Редослед кандидата на ранг листи за сваки студијски програм, утврђује се на основу укупно освојених бодова. Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом може поднети приговор.

УПИС СТУДЕНАТА

Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

-да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

УПИС КАНДИДАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом су у обавези да приликом предаје докумената у пријави на Конкурс за упис назначе да су особе са инвалидитетом.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs.

Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Дома културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179.

Конкурсни рок

- Документа ће се примати у Студентској служби, соба 023, 03. и 06. новембра 2023. године од  10.00 до 12.00 часова;
Прелиминарне ранг листе биће објављене 06. новембра 2023. године;
Примедбе, уколико их има, примаће се до 08. новембра 2023. године од 10.00 до 12.00 часова. Уколико не буде примедаба на прелиминарне ранг листе, оне ће се сматрати коначним.
Документа за упис ће се примати 13. новембра 2023. године, према распореду. Електронски попуњен и одштампан пријавни лист. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе:

 • Електронски попуњен и одштампан пријавни лист.
 • Линк за пријавни лист биће постављен на сајту Факултета www.agrif.bg.ac.rs од 11.09.2023. године. Подаци из обрасца нису доступни јавности;
 • Оригиналну диплому и додатак дипломи (на увид) и фотокопије дипломе и   додатка дипломе о завршеном студијском програму основних академских и мастер академских студија. Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања;
 • Оригиналну диплому и уверење о положеним испитима (на увид), фотокопију дипломе и уверења о положеним испитима (студенти који су завршили VII1 степен);
 • Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу).;
 • Доказ о уплати  4.900  динара за пријаву на Конкурс.

Уплата за пријаву на Конкурс врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79   позив на број    97   78-39  

Кандидати који су претходни степен студија завршили уз признање дела студијског програма са неке друге високошколске установе достављају и решење о броју прознатих ЕСПБ бодова  

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.

Кандидат потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила Конкурса.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 • Oбразац ШВ20 (Образац ШВ20  се налази на адреси www.sv20.agrif.bg.ac.rs
 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (дипломе);
 • Извод из матичне књиге рођених препоручује се, а обавезно је за стране држављане;
 • Индекс (добија се на Факултету), попуњен читко, штампаним словима;
 • Две исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;
 • Доказ о уплати =5.200,00 динара за трошкове уписа;
 • Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере);
 • Доказ о уплати школарине.

Уплата за упис у прву годину студија врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79 позив на број 97   81-38

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте износи 117.000 динара.

Школарина може да се плати у пет једнаких рата. Прва рата се уплаћује приликом уписа, а остале рате у складу са Уговором о студирању. Студенти који не буду уплаћивали рате редовно неће моћи да пријаве и полажу одслушане предмете.

Школарина за стране држављане износи 2.200 €. Уплаћује се цела сума.

Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) и КАРИЕР центар врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:
840-1872666-79   позив на број   
97   78-39  

 

НАПОМЕНА: Пољопривредни факултет задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.

 

Д Е К А Н

Проф. др Душан Живковић

Број: 19/3

Дана: 01.11.2023. године