Навигација

КОНКУРС за упис на мастер академске студије школске 2023/2024. године ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС за упис на мастер академске студије школске 2023/2024. године

Шеф Студентске службе, тел. 011/4413-101

Референт за мастер студије, тел.  011/4413-329

E-mail референта: svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs

Интернет адреса: www.agrif.bg.ac.rs

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

На мастер академске студије Факултет ће уписати 22 студента чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 187 самофинансирајућих студената, на следеће студијске програме-модуле:

   СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ  

Број  студената

бу­џет

самофин.

укупно

1. Пољопривреда

11

107

118

2. Заштита животне средине у пољопривреди

    Environmental Protection in Agriculture

6

8

14

3. Фитомедицина

-

2

2

4. Воћарство и Виноградарство и винарство

5

28

33

5. Агроекономија

-

18

18

6. Прехрамбена технологија

-

24

24

                                                               Укупно:

22

187

209

Студијски програм Заштита животне средине у пољопривреди (Environmental Protection in Agriculture) ће се изводити и на енглеском језику. Текст конкурса на енглеском језику је у продужетку текста конкурса на српском језику.

УСЛОВИ  УПИСА

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова. Такође, у прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова као и лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању у трајању од најмање осам семестара. Упис на жељени модул у оквиру студијског програма зависиће од места које кандидат заузме на јединственој ранг листи тог студијског програма.

Одлуком надлежног стручног органа факултета утврђује се који су студијски програми/модули основних академских студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму/модулу. Кандидати који нису завршили студијски програм/модул основних академских студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму/модулу, полажу допунске испите из највише 3 уже стручна предмета које одређује надлежни стручни орган Факултета. Студенти полажу допунске испите пре полагања предмета предвиђених студијским програмом/модулом.

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2023. године.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија могу освојити 100 бодова и то на основу опште просечне оцене, дужине студирања и сродности структуре студијских програма. Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија помножена са 4. По овом основу кандидати могу стећи највише 40 бодова. На основу дужине студирања кандидати могу стећи највише 10 бодова. Кандидати који су завршили студије у року стичу по овом основу 10 бодова, а за сваку годину продужетка студирања одузима се један бод. На основу сродности структуре студијских програма кандидати могу стећи највише 50 бодова. За оцену сродности структуре студијских програма и модула узимају се у обзир сви предмети претходно завршеног студијског програма/модула. Оцену сродности структуре студијских програма и модула врши надлежни стручни орган Факултета по формули:

где су: БССП - број бодова по основу сродности структуре студијских програма/модула, БПСП - број предмета студијског програма/модула који је кандидат завршио и БЕП – број предмета који су еквивалентни матичном студијском програму.

За кандидате који су након завршених трогодишњих основних академских студија (180) завршили двогодишње мастер академске студије (120 ЕСПБ) општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО)

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Редослед кандидата на ранг листи за сваки студијски програм, утврђује се на основу укупно освојених бодова. Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом може поднети приговор.

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.
Кандидат се може уписати на студијски програм као самофинансирајући студент уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета. 
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.
Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
-да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. 
Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

УПИС ЛИЦА ПРИМЕНОМ ПРОГРАМА АФИРМАТИВНИХ МЕРА

Упис лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, на мастер академске студије могу да се уписују применом Програма афирмативних мера, на основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији оснивач је Република Србија у школској 2023/2024. години и уколико се кандидати за такав програм изјасне.

К о н к у р с н и   р о к

- Документа ће се примати у Студентској служби, соба 023, 02. и 03. новембра 2023. године од  09.00 до 11.00 часова;
Прелиминарне ранг листе биће објављене 03. новембра 2023. године;
Примедбе, уколико их има, примаће 06. новембра 2023. године од 10.00 до 12.00 часова. Уколико не буде примедаба на прелиминарне ранг листе, оне ће се сматрати коначним.
Документа за упис ће се примати  09. новембра 2023. године, према распореду.  

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе следећа документа:

- Електронски попуњен и одштампан пријавни лист. 
Линк за пријавни лист постављен је на сајту Факултета www.agrif.bg.ac.rs. Подаци из обрасца нису доступни јавности

Оригиналну диплому и додатак дипломи (на увид) и фотокопије дипломе и додатка дипломе. Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави Факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања;
Оригиналну диплому и уверење о положеним испитима (на увид), фотокопију дипломе и уверења о положеним испитима (студенти који су завршили VII1 степен);
Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу).;
Доказ о уплати  4.900  динара за пријаву на Конкурс.Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (дипоме);Извод из матичне књиге рођених (препоручује се, а обавезно је за стране држављане); Индекс (добија се на Факултету), попуњен читко, штампаним словима; Две исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви студенти);Доказ о уплати школарине (важи само за самофинансирајуће студенте). 

Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) и КАРИЕР центар врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 
840-1872666-79   по­зив на број    97   90-35     

НАПОМЕНА: Пољопривредни факултет задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.

Д Е К А Н

Проф. др Душан Живковић

Број: 19/2

Дана: 01.11.2023. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGRADE UNIVERSITY – FACULTY OF AGRICULTURE

ANNOUNCES

CALL FOR APPLICATIONS

 

TO ENROL IN THE ACADEMIC MASTER STUDY PROGRAMME

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN AGRICULTURE

FOR THE SCHOOL YEAR  2023/2024.

 

 

Student Services Department (telephone): +381 11 4413329

Student Services Department (e-mail): svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs

Internet address: www.agrif.bg.ac.rs

Head of Student Services Department: +381 11 4413101, e-mail: sanjar@agrif.bg.ac.rs

 

< >Number of student places available: 14Entry requirements: candidates applying for the academic masters course ENVIRONMENTAL PROTECTION IN AGRICULTURE should have completed  the first degree academic studies with at least 240 ECTS. Enrollment of foreign citizens: A foreign citizen may enroll under the same conditions as a Serbian citizen. Foreign citizens applying for the masters course should provide a validated first level degree diploma stating the number of ECTS credits achieved achieved as well as a decision on the recognition of a foreign public document or a confirmation that the procedure has been initiated.Before enrolling a foreign citizen, the Faculty requires evidence that thecandidate has health insurance for the school year.Application deadline: Candidates may apply from  02.11.2023. to 03.11.2023.Candidates should submit the following documentation:application form (available from the website of the Faculty at www.agrif.bg.ac.rs); the original and certified copy of diploma or certificate of graduation;the original certificate of passed exams;a copy of their birth certificate;the proof of payment of 4,900  RSD for the application.index book and two SV 20 forms (provided by the Faculty);two photographs (size: 3.5 x 4.5 cm);birth certificatethe proof of payment of  5,200 RSD for the enrollment costs;the proof of payment of tuition fees.840-1872666-79   reference number:  97  90-35

 

 

 Contact details for further information are:

Director of the study programme: Prof. Dr. Snežana Oljača,

+381 11 2615 315, ext. 3132; e-mail:  soljaca@agrif.bg.ac.rs