pretraga
 

Citogenetika u oplemenjivanju biljaka

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Vera Rakonjac (redovni profesor)


Nivo studija:

Doktorske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:2
Semestar:3

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:5
Vežbe:0
Studijski istraživački rad:3

ESPB:9


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) poznavanja/razumevanja oblasti citogenetike, genetičkih osnova ćelije, jedarne i organelarne DNK, laboratorijskih tehnika i metoda istraživanja u citogenetici.
b) veština - savladavanje tehnika bojenja hromozoma, citometrijskog određivanja sadržaja hromatina. Osposobljenost za ocenu promena u broju i strukturi hromozoma. Mogućnost za primenu hibridizacije in situ i pravljenje fizičkih mapa hromozoma. Primena stečenih znanja i veština u oplemenjivanju biljaka

Ishod predmeta
Na kraju predmeta student treba da pokaže poznavanje principa i tehnika citogenetike u oplemenjivanju biljaka. Predmet omogućuje da se razumeju problemi u vezi određivanja kariotipa oplemenjivačkog materijala, identifikacije monosomika i trisomika, adicionih i supstitucionih linija, značaj hromozomskog bendinga i prisustva B-hromozoma. Student će savladati principe i metode na kojima se zasniva proučavanje mitohondrijalne i plastidne organizacije DNK. Predmet će takođe omogućiti da student pokaže sposobnost koncipiranja naučnih radova i prezentacije stečenih znanja u ovoj oblasti, kao i da prenese stručna znanja i ideje kolegama selekcionarima koji rade na eksperimentalnim poljima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Sadrži osam metodskih jedinica: Genetičke osnove, Laboratorija za citogenetiku, Bojenje hromozoma, Citometrija, Promene hromozoma, Hibridizacija in situ, Fizičke mape hromozoma, Primena citogenetike u oplemenjivanju biljaka.
Studijski istraživački rad
Biće organizovan individualno u zavisnosti od teme doktorske disertacije, odvijaće se kroz primenu informacionih programa i analizu primera sa interneta zasnovanih na rezultatima citogenetičkih istraživanjima, na eksperimentalnom materijalu u polju ili u laboratoriji, a obuhvatiće i izradu i pisanje seminarskih i naučnih radova.

Preporučena literatura
Glišić Lj (1980): Opšta citologija. Radovanović-Grozdanović, J. (1985): Citologija. Odabrani radovi iz časopisa: Plant Cell, 17/9, 2431-2438; TAG, 103/6-7, 827-834. Program Cytogenetics u IPK (http://www.ipk-gatersleben.de/).

Metode izvođenja nastave
Predavanja u kombinaciji sa interaktivnom nastavom, seminari, konsultacije i mentorski rad sa studentima.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Praktična nastava: 10
Seminarski: 30


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova