pretraga
 

Globalne ekološke promene

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Snežana Oljača (redovni profesor)
Savo Vučković (redovni profesor)


Nivo studija:

Doktorske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:2

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:0
Studijski istraživački rad:3

ESPB:8


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) razumevanja osnovnog koncepta ekoloških promena, u širokom rangu od lokalnog do globalnog koncepta.
b) veština. Student na kraju modula treba da pokaže sposobnost rešavanja problema iz globalnih promena na lokalnom nivou. Student treba da poseduje sposobnost multidisciplinarnog pristupa u oceni efekata ekoloških promena na prirodne resurse, uzevši u obzir biološke, ekosistemske, socijalne i ekonomske odnose.

Ishod predmeta
Pred omogućava studentu da razume uzroke globalnih promena, rad međunarodne zajednice na ublaženju negativnih uticaja globalnih promena životne sredine, zakonodavstvo u ovoj oblasti i uticaj globalnih promena na lokalne uslove. Predmet omogućava studentu osposobljenost za praćenje i procenu uticaja globalnih promena na oblast poljoprivrede i povezanost ovih promena sa drugim oblastima ljudske delatnosti i nauke. Kroz predmet student se osposobljava za praćenje savremene literature i timski rad u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Uvod u globalne promene; Uticaj globalnih ekoloških promena na resurse, Međunarodne konvencije o globalnim promenama, Globalne ekološke promene i poljoprivreda
Studijski istraživački rad
Biće organizovan individualno u zavisnosti od teme doktorske disertacije, odvijaće se na eksperimentalnom polju, a obuhvatiće i izradu i pisanje seminarskih i naučnih radova.

Preporučena literatura
FAO, Rome, Italy (1996): Global climate change and agricultural production - http://www.fao.org/docrep/W5183E/w5183e00.htm
Kyoto Protocol http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
www.wb-globe.org
B. Sitaula et al. (2007): Global environmental change: Need for higher education and research. International Conference “Quality of life and environment in the frame of E.U. sustainability”.

Metode izvođenja nastave
Predavanja u kombinaciji sa interaktivnom nastavom, seminari, konsultacije i mentorski rad sa studentima.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Seminarski: 40


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova