pretraga
 

Biološki i molekularni markeri u oplemenjivanju biljaka

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Tomislav Živanović (redovni profesor)


Nivo studija:

Doktorske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:2

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:0
Studijski istraživački rad:3

ESPB:8


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) znanja iz primene novih molekularnih i bioloških tehnika u oplemenjivanju biljaka. Kroz primere savremenih naučnih radova i prezentacije diskutovaće se o primeni novih markera u genetici i oplemenjivanju biljaka i drugim analitičkim metodama koje služe za genotipiranje i biometričku identifikaciju. Studenti će saznati o tehnikama elektroforeze, amplifikacije, sekvencioniranja, kloniranja, in situ hibridizacije i blotovanja, citometrije, tunel-a i NMR-a.
b) veština. Student će biti osposobljen da prati savremena dostignuća i istraživanja iz oblasti molekularnih markera. Tokom diskusije i aktivne nastave razvijaće se kritično mišljenje studenata.

Ishod predmeta
Na kraju predmeta student treba da pokaže sistematsko i temeljno poznavanje i razumevanje problema primene molekularnih markera u poljoprivredi, posebno u oblasti oplemenjivanja biljaka. Student će savladati principe i metode istraživanja pri identifikaciji, molekularnoj i genomnoj karakterizaciji oplemenjivačkih materijala i sorti poljoprivrednih biljaka. Predmet će takođe omogućiti da student pokaže sposobnost koncipiranja naučnih radova u ovoj oblasti i prezentacije stečenih znanja u ovoj oblasti, kao i da prenese stručna znanja i ideje kolegama selekcionarima koji rade na eksperimentalnim poljima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Primena kulture tkiva u poljoprivredi, primena mutacija u oplemenjivanju biljaka: mutacije gena, promene u broju i strukturi hromozoma, In vitro hibridizacija kod biljaka: fuzija protoplasta, FISH i GISH hibridizacija, Primena molekularnih markera: RFLP, SSR, AFLP, SNP i drugih. Genetičke mape, QTL analiza i MAS ili selekcija uz pomoć molekularnih markera. Genetički inženjering kod biljaka.
Studijski istraživački rad
Biće organizovan individualno u zavisnosti od teme doktorske disertacije, odvijaće se kroz primenu informacionih programa, na eksperimentalnom polju ili laboratoriji, a obuhvatiće i izradu i pisanje seminarskih i naučnih radova.

Preporučena literatura
Branislav Dozet i sar. (1995) "Kultura tkiva u poljoprivredi". S. Prodanović, F. Matzk, D. Zoric (2008): Effect of dicamba on wheat haploid embryo development. Cereal Research. communications, 36(1). Gordana Šurlan-Momirović i sar. (2005): Praktikum iz genetike i oplemenjivanja bilja – poglavlje Laboratorijske metode. Izdavač: Poljoprivredni fakultet. Beograd. S. Prodanović, G. Šurlan-Momirović i D. Zorić (2008): Molekularni markeri u poljoprivrednoj biotehnologiji.; Odabrani radovi iz časopisa: TAG (106/5, 938-946). Euphytica (105/3: 197-204), Cereal research communication (27/3, 251-257).

Metode izvođenja nastave
Predavanja u kombinaciji sa interaktivnom nastavom, seminari, konsultacije i mentorski rad sa studentima.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Kolokvijum: 20
Test: 20


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova