pretraga
 

Mikrobiološka kontrola proizvoda

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Miomir Nikšić (redovni profesor)
Dragoslava Radin (redovni profesor)
Zorica Radulović (redovni profesor)
Anita Klaus (vanredni profesor)
Milena Pantić (docent)


Nivo studija:

Specijalističke akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:1

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:1
Studijski istraživački rad:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu znanja u ispitivanju i kontroli različitih faktora u procesu proizvodnje kao i samih prehrambenih proizvoda, sa posebnim naglaskom na mikrobiološku
bezbednost hrane i postojećih pravilnika o mikrobiološkom ispitivanju namirnica, obavezne procedure i metode, kao i nove brze metode. Upoznavanje sa regulativama Evropske Unije vezanim za bezbednost hrane.

Ishod predmeta
Student treba da bude osposobljen za primenu mikrobioloških metoda u kontroli proizvoda kao i za interpretaciju rezultata analiza u kontekstu zdravstvene bezbednosti hrane.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Osnovni principi kontrole prehrambenih proizvoda, standardi i zakonska regulativa, Pravilnik o mikrobiološkom ispitivanju namirnica, mikrobiološke analize, klasične metode, tradicionalne odgajivačke metode, metode zasnovane na detekciji produkata metabolizma i biohemijskih komponenata, interpretacija rezultata analiza u kontekstu zdravstvene bezbednosti hrane. Mikrobiološki hazardi i rizici – bakterije, gljive, virusi. Kodeks Alimentarius i internacionalni standardi. Aspekti bezbednosti genetski modifikovane i funkcionalne hrane.
Praktična nastava:
Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Mikrobiološke analize: klasične metode, tradicionalne odgajivačke metode, metode zasnovane na detekciji produkata metabolizma i biohemijskih komponenata.

Preporučena literatura
- Compendium of methods for the Microbiological examination of foods, fourth edition, Ed. By F.P. Downes and K. Ito. (2001)
- FAO/WHO (2000): Risk Assessment of Microbiological Hazards in Foods.

Metode izvođenja nastave
Klasična predavanja, laboratorijske vežbe. Izrada seminarskog rada.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 20
Seminarski: 20


Završni ispit
Usmeni ispit: 40

Ukupno: 100 bodova