pretraga
 

Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Dragan Nikolić (redovni profesor)
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Milica Fotirić Akšić (vanredni profesor)
Irena Radinović (asistent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:stručno aplikativni

Godina:4
Semestar:8

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:2

ESPB:7


Cilj predmeta
Upoznati osnovne principe i metode na kojima se zasniva stvaranje novih sorti i poboljšavanje postojećih sorti hortikulturnih biljaka. Ovladati tehnikama vezanim za prikupljanje, održavanje i korišćenje početnog materijal u oplemenjivanju. Razumeti naučnu i praktičnu zasnovanost metoda u vezi sa načinom oplođenja i genske osnove osobina na koje se vrši oplemenjivanje. Osposobiti se za primenu hibridizacije, mutacija, selekcije i biotehnologije u procesu oplemenjivanja. Znati kako se registruju sorte i koje sorte su najzastupljenije u hortikulturi.

Ishod predmeta
Na kraju predmeta student treba da pokaže poznavanje (razumevanje) materijala koji se koristi u oplemenjivanju i osnovnih metoda oplemenjivanja hortikulturnih biljaka; da razume uticaj nasledne osnove (genotipa) i ekoloških faktora na fenotipske vrednosti osobina; da razume savremene postupke koji se primenjuju u oplemenjivanju hortikulturnih biljaka i koji imaju za cilj da se ideotip realizuje u priznatu sortu. Student treba takođe da bude osposobljen za primenu metoda timskog rada u usvajanju materijala predmeta, razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja i prezentaciju stečenih znanja u okviru predmeta.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Sadrži sedam krupnijih metodskih jedinica: 1. Početni materijal za oplemenjivanje hortikulturnih biljaka, 2. Oplođenje i genska osnova osobina, 3. Hibridizacija, 4. Mutacije, 5. Selekcija, 6. Primena biotehnologije u oplemenjivanju hortikulturnih biljaka, 7. Priznavanje sorti i rezultati selekcije horikulturnih biljaka.

Praktična nastava - Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Sadrži četiri krupnije grupe vežbi: 1. Definicija i značaj oplemenjivanja hortikulturnih biljaka, 2. Pred-oplemenjivanje, 3. Metode oplemenjivanja hortikulturnih biljaka, 4. Priznavanje, širenje u proizvodnji i održavanje sorte.

Preporučena literatura
1. Milutinović, M. (1995): Oplemenjivanje hortikulturnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
2. Borojević, S. (1992): Principi i metode oplemenjivanja bilja. Naučna knjiga, Beograd.
3. Mišić, P. (1987): Opšte oplemenjivanje voćaka. Nolit, Beograd.
4. Pejkić, B. (1980): Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. Naučna knjiga, Beograd.
5. Šurlan-Momirović, Gordana, Rakonjac, Vera, Prodanović, S., Živanović, T. (2005): Genetika i oplemenjivanje biljaka – praktikum. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
6. Pejkić, B., Milutinović, M. (1971): Praktikum iz oplemenjivanja voćaka i vinove loze. Poljoprivredni fakultet, Beograd.

Metode izvođenja nastave
Teoretska klasična predavanja, vežbe, individualne i timske kolaborativne metode aktivnog učenja, uključujući seminarski rad. Provera znanja vršiće se kroz 2 testa i kolokvijum.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Kolokvijum: 20
Test: 20


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova