pretraga
 

Oplemenjivanje biljaka

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Irena Radinović (asistent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:4
Semestar:7

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:2

ESPB:7


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) znanja - Osnovnih principa i metoda na kojima se zasniva stvaranje novih sorti i poboljšavanje postojećih sorti ratarskih, povrtarskih, livadskih, lekovitih, aromatičnih i začinskih (LAZ) biljaka; Razumevanja naučne i praktične zasnovanosti metoda u vezi sa načinom oplodnje i genske osnove osobina na koje se vrši oplemenjivanje; Poznavanja načina na koji se registruju sorte i osobenosti sorti koje su najzastupljenije u ratarstvu i povrtarstvu.
b) veština – primena tehnika prikupljanja, održavanje i korišćenja početnog materijala u oplemenjivanju biljaka. Osposobljenost za primenu hibridizacija, mutacija, selekcije i biotehnologije u procesu oplemenjivanja.

Ishod predmeta
Studenti će biti osposobljeni da ovladaju tehnikama vezanim za izbor i karakterizaciju početnog materijala u oplemenjivanju biljaka, kao i da koriste metode na kojima se zasniva oplemenjivanje. Na osnovu stečenih saznanja, studenti će za svaku sortu moći da prepoznaju način na koji je ona stvorena. Takođe će biti u stanju da sprovedu sve postupke koji su potrebni da bi se jedna sorta registrovala. S obzirom na sadržaj i način realizovanja nastave, studenti će biti pripremljeni za timski rad i prezentaciju stečenog znanja.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Sadrži sedam krupnijih metodskih jedinica: Početni materijal za oplemenjivanje, Oplođenje i genska osnova osobina, Hibridizacije, Mutacije, Selekcija, Primena biotehnologije u oplemenjivanju, Priznavanje sorti i rezultati selekcije.
Praktična nastava
Upoznavanje sa početnim materijalima, analiza biometričkih parametara u oplemenjivanju, upoznavanje sa tehnikama emaskulacije, hibridizacije i drugih metoda indukovanja varijabilnosti, primena biotehnologije u oplemenjivanju, primena DUS, održavanje genetičke čistoće sorte

Preporučena literatura
Borojević S. (1992): Principi i metode oplemenjivanja bilja. Naučna knjiga, Beograd.
Šurlan-Momirović Gordana, Rakonjac Vera, Prodanović S., Živanović T. (2005): Genetika i oplemenjivanje biljaka – praktikum. Poljoprivredni fakultet, Beograd.

Metode izvođenja nastave
Nastava se sastoji od predavanja, vežbi, konsultacija i seminarskih radova. Radi provere znanja koriste se testovi (2) i kolokvijum.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Kolokvijum: 20
Test: 20


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova