pretraga
 

Biotehnologija i biosigurnost

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Vladan Pešić (vanredni profesor)
Gordana Branković (docent)
Irena Radinović (asistent)


Nivo studija:

Diplomske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:2

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Poznavanje oblasti i metoda rada biotehnologije. Savladavanje tehnika kulture tkiva i primene markera u mapiranju biljnih genoma. Teorijski i praktičan pristup molekularnoj genetici. Osposobljenost za rad sa genetički modifikovanim organizmima i za primenu biotehnologije u istraživanjima, posebno u oplemenjivanja biljaka. Poznavanje mera sigurnosti u smislu zaštite biljnih materijala od nestanka, zaštite patenata, sorti i gena u biljnoj proizvodnji. Osposobljenost za zaštitu genofonda i ekosistema od GMO, kao i sprečavanja širenja nepoželjnih vrsta.

Ishod predmeta
Student treba da pokaže poznavanje (razumevanje) materijala koji se koristi u biotehnologiji i metoda propagacije, mapiranja, kloniranja i stvaranja genetičkih modifikacija. Student treba da bude osposobljen za veštine samostalnog praćenja savremene literature iz ove oblasti, postavljanja hipoteza i vrednovanja rezultata istraživačkog rada. Kroz izvođenje nastave student treba da bude osposobljen za primenu metoda timskog rada u usvajanju materijala predmeta, razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja i prezentaciju stečenih znanja u okviru predmeta.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Sadrži dve velike metodske jedinice: 1. Biotehnologija (Kultura tkiva, Molekularni markeri i mapiranje, Osnove molekularne genetike, Genetički modifikovani organizmi, Primena biotehnologije u naučnim istraživanjima) i 2. Biosigurnost (Mere sigurnosti pri proizvodnji GMO, Sprečavanje širenja nepoželjnih vrsta, Zaštita biljnih materijala od nestanka, Zaštita patenata, sorti i gena u biljnoj proizvodnji).
Praktična nastava:Vežbe. Na vežbama će se studenti upoznati sa dejstvom hormona u kulturi, uticajem koncentracija, načina i vremena primene, vrstama enzima koji se koriste u molekularnoj genetici, DNA mapama gajenih biljaka, pojedinim genima koji su izolovani i preneti u sorte.

Preporučena literatura
Prodanović, S., Šurlan Momirović, G., Zorić, D. (2008): Molekularni markeri u poljoprivrednoj biotehnologiji. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
Prodanovic, S., Surlan-Momirovic, G., Cativelli, L., Stanca, M., Kawakami, N., Yan, Y. (2001): Regulation of gene expression in small grains. Chapter IV In: Genetic and breeding of small grains. (S. A. Quarrie, ed.). Izdavač: ARI Serbia, Beograd, pp. 56-73.
Odabrani radovi sa interneta iz časopisa: TAG (106/5, 938-946). Euphytica (105/3: 197-204), Cereal research communication (27/3, 251-257).
Šurlan-Momirović, G., i sar. (2005): Praktikum iz genetike i oplemenjivanja bilja – poglavlje Laboratorijske metode. Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Beograd.
Dozet, B. i sar. (1995): Kultura tkiva u poljoprivredi. Institut za Ratarstvo i Povrtarstvo.Novi Sad.

Metode izvođenja nastave
Sprovodi se kroz sve vrste nastavnih aktivnosti (predavanja, vežbe, praktična nastava, interaktivna nastava, seminarski rad, teren). Obuhvata dva testa – prvi posle odslušane metodske jedinice Biotehnologija i drugi posle odslušane metodske jedinice Biosigurnost.

Obaveštenja
Termini konsultacija: Prof. dr Slaven Prodanović-sreda od 12 do 14 časova
Prof. dr Vladan Pešić-ponedeljak od 11 do 13 časova
ass. dr Gordana Branković-ponedeljak od 10 od 12 časova
ass. Irena Radinović-sreda od 12 do 14 časova

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 5
Kolokvijum: 20
Test: 20
Seminarski: 5


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova