pretraga
 

Erozija zemljišta

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Mirko Nedić (docent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:stručno aplikativni

Godina:3
Semestar:6

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Sticanje znanja/razumevanja zemljišnog fonda i stepena ugroženosti erozijom, vidova erozionih procesa i klasifikacije sa aspekta poljoprivredne proizvodnje. Upoznavanje mehanike procesa erozije zemljišta vodom i vetrom, kao i faktora koji utiču na pojavu procesa. Spoznaja postupaka vezanih za predviđanje i merenja oticaja, kao i kvantifikovanje gubitaka zemljišta usled delovanja erozionih procesa. Upoznavanje sa veštinama egzaktne obrade relevantnih podataka po međunarodno priznatim metodama.

Ishod predmeta
Na kraju kursa student bi trebalo da pokaže detaljno razumevanje pojave procesa erozije vodom i vetrom, da stekne veštinu primene adekvatne metodologije pristupa proračuna gubitaka zemljišta usred erozionih procesa, kao i postupaka merenja inteziteta procesa erozije. Student treba da bude osposobljen da učestvuje u izradi projektnih programa, reviziji investiciono – tehničke dokumentacije, izradi studija i projekata u oblasti erozije zemljišta, kao i za vođenje nadzora pri njihovoj izgradnji. Po zavšenom kursu student treba da iskaže spsosbnost za individualni i timski rad, kritično mišljenje i korišćenje stručne literature.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Erozija zemljišta: pojam i definicija, vidovi erozionog procesa. Erozija zemljišta vodom: faktori i mehanika procesa. Padavine i erozija zemljišta. Oticanje vode i i vidovi oticanja. Predviđanje i merenje oticanja: oticanja vode po površini, oticanje vode podzemnim tokovima. Proticaj nanosa i proračun intenziteta erozije vodom: intenzitet erozije zemljišta i transportna sposobnost toka, gubici zemljišta i energija kiše, intenzitet erozije zemljišta. Erozija vetrom: mehanizam i činioci. Oblici erozije zemljišta vetrom. Metode proučavanja i merenja erozije zemljišta vodom i vetrom.
Praktična nastava: Specifična energija kiše i toka vode; Merenje intenziteta erozije; Predviđanje i merenje oticanja u slivu; Filtracija i infiltracija sa gledišta erozije zemljišta.

Preporučena literatura
1. Spalević B.: Konzervacija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 1997.

Metode izvođenja nastave
Teorijska i praktična nastava sa izlaskom na teren i upoznavanjem sa praktičnom problematikom i rešenjima.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 5
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 25


Završni ispit
Usmeni ispit: 60

Ukupno: 100 bodova