pretraga
 

Proizvodnja useva za biomasu i energiju

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Snežana Oljača (redovni profesor)


Nivo studija:

Doktorske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:2
Semestar:3

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:0
Studijski istraživački rad:3

ESPB:7


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) znanja/razumevanja – problema vezanih za genofond, introdukciju i proizvodnju useva za biomasu i energiju, opštih principa održivog upravljanja ovom proizvodnjom i načinima zaštite ekosistema.
b) veština praćenja savremenih tendencija, veze i odnosa sa drugim oblastima ljudskih delatnosti (posebno sa industrijom, energetikom, ekologijom, očuvanjem prirodnih resursa), načine pokretanja inicijativa na lokalnom i međunarodnom nivou, praćenja savremene literature iz ove oblasti, relevantnost i značaj proizvodnje useva za biomasu i energiju za ekološki balans i zaštitu prirode.

Ishod predmeta
Na kraju predmeta student treba da pokaže sistematsko i temeljno poznavanje i razumevanje zakonitosti i postupaka u introdukciji i proizvodnji useva za dobijanje energije, da pokaže sposobnost koncipiranja i projektovanja proizvodnje useva za dobijanje biomase kao sirovine za dobijanje energije, da pokaže sposobnost primene znanja u oblasti predmeta i procene ekoloških i ekonomskih posledica gajenja biljaka za proizvodnju energije.
Na kraju predmeta student treba da bude osposobljen za: kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja u upotrebi biomase za dobijanje energije, prepoznavanje nepravilnosti i rizika ove proizvodnje, prezentaciju stečenih znanja u okviru predmeta, upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti predmeta.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Biomasa, energija i poljoprivreda, Genetički resursi energetskih useva, Energetski usevi: trave, žita, mahunarke, uljane biljke, ostaci useva, Upravljanje proizvodnjom useva, Konverzija biomase u energiju, Biogoriva: prva, druga i treća generacija, Potencijal i perspektive, ekološki i ekonomski rizici proizvodnje biomase za dobijanje energije.
Studijski istraživački rad
Biće organizovan individualno u zavisnosti od teme doktorske disertacije, praćenje i analiza najnovije literature, a obuhvatiće i izradu i pisanje seminarskih i naučnih radova.

Preporučena literatura
Sivasamy A., Fornasiero P., Zinoviev S. Miertus S.(2007): Biofuels. ICS-UNIDO Publication: Prepared within the ICS-UNIDO Work programme of 2007, 187pp.
Oljača Snežana, Oljača M., Kovačević D., Glamočlija Đ. (2007): Ekološke posledice upotrebe biljaka za dobijanje energije. Poljoprivredna tehnika, God. XXXII, No. 4, 91-98.
Dolenšek M., Oljača Snežana (2006): Production of food or production of energy. New challenges in field crop production 2006. Proceedings of Symposium, Rogaška Slatina, Slovenija, 11-16.
Časopis Biomass and Bioenergy.
S. Prodanović, G. Šurlan-Momirović (2006): Genetički resursi biljaka za organsku poljoprivredu. (M. Urošević, ed.) Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Beograd. p.125.

Metode izvođenja nastave
Predavanja u kombinaciji sa interaktivnom nastavom, seminari, konsultacije i mentorski rad sa studentima.

Ocena znanja

Predispitne obaveze


Završni ispit
Pismeni ispit: 70
Usmeni ispit: 30

Ukupno: 100 bodova