pretraga
 

Ekološki inženjering poljoprivrednih zemljišta

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Mirko Nedić (docent)
Svetlana Antić Mladenović (vanredni profesor)


Nivo studija:

Diplomske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:stručno aplikativni

Godina:1
Semestar:1

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Razumevanje osnovnih pojmova vezanih za problematiku različitih oblika zaštite poljoprivrednog zemljišta od degradacije. Sagledavanje složenih veza između raznovrsnih procesa u zemljištu u cilju održavanja proizvodne sposobnosti emljišta u skladu sa principima održivog razvoja.

Ishod predmeta
Povezivanja teorijskog znanja sa konkretnim problemima na terenu, prepoznavanje problema, razvijanje kritičkog mišljenja, određivanje potrebnih mera radi sprečavanja degradacionih procesa u poljoprivrednim zemljištima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:Definicija i osnovni principi ekološkog inženjeringa. Značaj ekotehnologija u održivom razvoju poljoprivrede. Zakonska regulativa iz oblasti zaštite, očuvanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.
Načini i metode popravljanja oštećenih i uništenih zemljišta
Revitalizacija, rekultivacija poljoprivrednih zemljišta
Metode remedijacije poljoprivrednih zemljišta
Metode bioremedijacije
Agroekološke osnove organske poljoprivrede.
Osnovni principi dobre agronomske prakse
Praktična nastava: Primeri i metode rekultivacije zemljišta, primeri i metode remedijacije zemljišta. Mikroorganizmi u trensformaciji organskih jedinjenja (pesticida, derivata nafte), mikroorganizmi i teški metali. Kontrolne tačke i kriterijumi usklađenosti za ostvarenje dobre poljoprivredne prakse.

Preporučena literatura
Sekulić P., Kastori R., Hadžić V.: Zaštita zemljišta od degradacije. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2003.
Miljković N. S.: Meliorativna pedologija. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 2005.
Bhandary A.: Remediation technologies for soils and groundwater ASCE New York, 2007.
Sing A., Ward O. P.: Applied Bioremediation and Phytoremediation, Springer, Berlin, 2004.
Kangas P.: Ecological Engineering: Principles and Practices. CRC Press. Boca Raton, FL., 2004.

Metode izvođenja nastave
Predavanja i računske i laboratorijske vežbe u kombinaciji sa interaktivnom nastavom

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Test: 20
Seminarski: 20


Završni ispit
Pismeni ispit: 60

Ukupno: 100 bodova