pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Bojan Stojanović, vanredni profesor

Bojan Stojanović - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Telefon

 • lokal: 3199

Elektronska pošta


Godina rođenja

1973.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015 Poljoprivredni fakultet Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2010 Poljoprivredni fakultet Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 2006 Poljoprivredni fakultet Beograd Biotehničke nauke-Fiziologija i ishrana
Diploma 2000 Poljoprivredni fakultet Beograd Stočarstvo


Uža naučna oblast
Ishrana domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi ishrane domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ishrana nepreživara
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Organsko stočarstvo
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Odabrana poglavlja ishrane domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Odabrana poglavlja iz ishrane preživara
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Odabrana poglavlja iz ishrane nepreživara
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ishrana divljači
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ishrana ovaca i koza
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ishrana svinja
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ishrana živine
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ishrana konja
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ishrana divljači u intenzivnim uslovima gazdovanja
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
Polje naučnog rada obuhvata ocenu hranljive vrednosti hraniva i obroka u ishrani životinja; razvoj i primenu metoda za unapređenje efikasnosti iskorišćavanja hranljivih materija; primena savremenih sistema i softverskih rešenja u ishrani životinja; pašni sistemi ishrane životinja; strategija unapređenja ishrane životinja u cilju smanjenja kontaminacije životne sredine; organska stočarska proizvodnja; uvođenje standarda kvaliteta u animalnoj proizvodnji.

Reprezentativne reference
1. Stojanovic, B., Grubic, G., Djordjevic, N., Bozickovic, A., Ivetic, A., Davidovic, V. 2014. Effect of physical effectiveness on digestibility of ration for cows in early lactation. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98: 714–721, 2014. doi: 10.1111/jpn.12129
2. Stojanović, B., Grubić, G., Božičković, A. 2016. Značaj i efekat fizičke efektivnosti vlakana u obrocima za visokoproizvodne mlečne krave. Poglavlje u monografiji: „Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka“, str. 121-136, Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet, Beograd.
3. Stojanović, B., Grubić, G., Ðorđević, N., Glamočić, D., Božičković, A., Ivetić, A. Effects of different levels of physically effective fibers in diets for cows in early lactation. Spanish Journal of Agricultural Research 2012 10(1): 99-107.
4. Stojanović, B., Grubić, G., Đorđević, N., Božičković, A., Davidović, V., Ivetić, A. 2016. Pasture in animal nutrition. Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2016 (ISAS), pp. 203-210. 24-25th November 2016, Belgrade-Zemun, Serbia.
5. Stojanović, B., Grubić, G., Đorđević, N., Božičković, A., Ivetić, A. 2014. Supplementary feeding of grazing dairy cows. Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2014: 265-271, 2014. Belgrade.
6. Stojanović, B., Grubić, G., Ðorđević, N., Božičković, A., Davidović, V. 2017. Efekat fizičke forme obroka na performanse teladi. Zbornik naučnih radova, Institut PKB Agroekonomik, Vol.23, Br. 3-4: 9-20.
7. Stojanović, B., Grubić, G., Đorđević, N., Lević, J., Božičković, A., Ivetić, A.: Soybean and its processing products in the nutrition of calves. Extrusion technology in feed and food processing, Thematic Proceedings, pp. 117-138. Second Workshop Feed-to-Food FP7 Regpot-3, Institute for Food Technology, University of Novi Sad, International Feed Industry Federation IFIF. Novi Sad, 19-21 October, 2010.
8. Stojanović, B., Grubić, G., Đorđević, N., Božičković, A. Efficient protein nutrition of high-yielding dairy cows – the possibility of improvement nitrogen utilization in diet. 14. International Eco-Conference „Safe Food“, Ecological Movement of Novi Sad, 22-25. September, 2010, Novi Sad. Proceedings, pp. 265-271, 2010.
9. Stojanović, B., Grubić, G., Đorđević, N., Adamović, M., Radivojević, M.: Effects of accompanyng use of heat treated corn grain and whole soybeans in concentrates on weaned calves performances. Biotechnology in Animal Husbandry, 24 (3-4), 29-38, 2008.
10. Stojanović, B., Grubić, G., Adamović, M., Đorđević, N.: Važnije nutritivne i fiziološke osnove ishrane teladi, u: Poremećaji zdravlja krava u puerperijumu i zdravstveni status teladi. 5. Simpozijum Ishrana, reprodukcija i zaštita zdravlja goveda, Banja Kanjiža, 4.-7. juli, 2007. Tematski Zbornik radova, 65-78.

Tekući projekti
1. TR-31086 Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka.
2. III-46012 Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane.
158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES Improving Academia-Industry Links in Food Safety and Quality.

Drugi relevantni podaci
Prof. Dr Bojan Stojanović je samostalno ili u saradnji sa drugim autorima, objavio i saopštio 145 naučnih radova; koautor je Praktikuma-Ishrana Preživara; koautor je poglavlja: Ishrana domaćih životinja u uslovima organske proizvodnje, u Monografiji-Organska poljoprivredna proizvodnja; koautor je poglavlja: Značaj i efekat fizičke efektivnosti vlakana u obrocima za visokoproizvodne mlečne krave, u Monografiji-Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka.
Učestvovao je u realizaciji 6 projekata, finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, kao i u realizaciji 2 međunarodna projekta. Bio je mentor ili član Komisije za izradu i odbranu većeg broja diplomskih radova.