pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Renata Relić, vanredni profesor

Renata Relić - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Telefon

  • lokal: 3198

Elektronska pošta


Godina rođenja

1970.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2017 Poljoprivredni fakultet, Beograd Zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja
Doktorat 2011 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Zaštita životinja
Magistratura 2005 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Preventivna veterinarska medicina
Diploma 1996 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Veterinarska medicina


Uža naučna oblast
Zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Organsko stočarstvo
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Etologija domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Stručna praksa
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Zoohigijena
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Zdravstvena zaštita riba i drugih vodenih organizama
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Preventiva i sanacija u pčelarstvu
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ponašanje i dobrobit domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Dobrobit i ponašanje domaćih i gajenih životinja
Tehnopatije domaćih i gajenih životinja
Higijenske mere u preventivi bolesti domaćih i gajenih životinja
Kvalitet životne sredineReprezentativne reference
1. Vukovic D., Bozic A., Relic R., Stancic B., Gvozdic D., Kucevic D. (2016). Progesterone Concentration in Milk and Blood Serum and Reproductive Efficiency of Cows after Ovsynch Treatment. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 40, 75-80. doi:10.3906/vet-1505-17
2. Relić R., Hristov S., Samolovac Lj., Bojkovski J., Rogožarski D. (2014). Colostrum Management in Calves’ Welfare Risk Assessment. Bulletin UASVM Veterinary Medicine 71 (1) , 187-192. http://journals.usamvcluj.ro/index.php/veterinary/article/view/9188
3. Poleksić, V., Stanković, M., Marković, Z., Relić, R., Lakić, N., Dulić, Z., Rašković, B. (2013). Morphological and physiological evaluation of common carp (Cyprinus carpio L., 1758) fed extruded compound feeds containing different fat levels. Aquaculture International, DOI: 10.1007/s10499-013-9654-5
4. Davidović V., Joksimović Todorović M., Stojanović B., Relić R. (2012). Plant usage in protecting the farm animal health. Biotechnology in Animal Husbandry. 28 (1), 87-98. DOI: 10.2298/BAH1201087D
5. Relić, R., Lakić, N., Poleksić, V., Vučinić, M., Stanković, M., Rašković, B., and Marković, Z. (2012): Welfare assessment in common carp, Cyprinus carpio (L.): effects of stocking density and feed quantity. Domestication in Finfish Aquaculture, Olsztyn-Mragowo, Poland, Oct 23 - 25 2012, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2012. p. 115-118.
6. Relić R., Hristov S., Joksimović-Todorović M., Davidović V., Bojkovski J. (2012). Behaviour of cattle as an Indicator of their Health and Welfare. Proceedings of „Prospects for the 3rd Millennium Agriculture“, 27 - 29 September 2012. Bulletin UASVM, Veterinary Medicine 69(1-2):14-20.
7. Relic R., Ciric M., Vucinic M., Radenkovic-Damnjanovic B., Poleksic V., Markovic Z. (2011). Assessment of the Risk Level for Carp Welfare Based on the Water Quality in RAS. „Prospects for the 3rd Millennium Agriculture“, 29th September-1st October 2011. Bulletin UASVM, Veterinary Medicine 68(1)/2011, 8-14. Plenary paper.
8. Dulic Z., Subakov-Simic G., Ciric M., Relic R., Lakic N., Stankovic M., Spasic M., Markovic Z. (2010). Water quality in semi-intensive carp production system using three different feeds. Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 16, 3, 266-274.
9. Relić R., Bojkovski J. (2010): Housing conditions in calves welfare risk assessment. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 55, No. 3, 283-292.
10. Relić R., Radenković-Damnjanović B. (2009): Biosigurnosne mere u kontroli bolesti papaka mlečnih krava. Zbornik referata 8. Kongresa veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem, 15-19. septembar 2009, Beograd, 129-134. (referat po pozivu)

• citiranost radova: https://scholar.google.com/citations?user=ph2r4i0AAAAJ&hl=en
• ostali radovi: https://www.researchgate.net/profile/Renata_Relic

Tekući projekti
• 2011 - 2014 (2016) Unapređenje proizvodnih kapaciteta šarana (Cyprinus carpio L.) u programima ishrane i selekcije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, TR 31075
• 2013-2016 Building capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society (CaSa) 544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES
• 2014-2018 COST Food and Agriculture COST Action FA1308: DairyCare

Stručna usavršavanja
• Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire, Université de la Manouba, Sidi Thabet, Tunisie. Oblast: uslovi gajenja mlečnih krava, higijene muže i prerade mleka (14 - 28.02. 2006).
• College of Agriculture, Food and Natural Resources, University of Missouri, Columbia-Missouri, USA (stipendija USDA „The Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellows Program”). Oblast: uslovi gajenja i biosigurnost na farmama goveda, koza i ovaca, kontrola kvaliteta mleka - “The study of good management, hygiene and biosecurity practices of dairy cattle, dairy goats and sheep”, „Dairy grazing training", "Milk laboratory training“ (oktobar-novembar 2007).
• Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation - HAKI (sada (sada National Agricultural Research and Innovation Centre, Research Institute for Fisheries and Aquaculture - NAIK), Szarvas, Hungary. Oblast: uslovi gajenja riba, laboratorijske tehnike za procenu imunoloških i fizioloških indikatora stresa u krvi riba (tokom 2008, 2009 i 2010).
• Dobrobit laboratorijskih životinja („Laboratory animal welfare“),Royal society for the prevention of cruelty to animals (RSPC), Medicinski fakultet, Beograd (6. i 7.09.2012).

Drugi relevantni podaci
• Objavljeno i saopšteno više od 140 naučnih i stručnih radova; koautor 1 praktikuma, 4 poglavlja u monografijama i 1 stručne knjige; saradnik u izradi stručnog elaborata.
• Učešće u realizaciji 11 domaćih i 3 međunarodna projekta (FP7, COST i TEMPUS)
• Ostale obuke: Pravljenje biznis plana i prezentovanje inovacije (Privredna komora Srbije i Ministarstvo nauke) i učešće u takmičenju za „Najbolju tehnološku inovaciju" (2007); " HACCP project manager & consultant", International Consulting Group ConsAct, (Hajdukovo, Srbija, 10 - 13.03.2009); primena metoda interaktivne nastave "Poboljšavanje predavačkih i istraživačkih akademskih veština u poljoprivrednim naukama", Projekat Obrazovnog foruma i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu (u toku 2003 i 2004), obuka za korišćenje Moodle platforme i kreiranje online-kurseva, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (oktobar 2013).
• Kreator 3 kursa na platformi za elektronsko učenje Poljoprivrednog fakulteta (www.moodle.agrif.bg.ac.rs)
• Recenzent 1 udžbenika, 1 međunarodnog časopisa i zbornika radova više međunarodnih skupova.