pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Cvijan Mekić, redovni profesor

Cvijan Mekić - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Telefon

  • lokal: 174

Elektronska pošta


Godina rođenja

1958.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Zootehničke nauke
Doktorat 1994 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Zootehničke nauke
Magistratura 1989 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Zootehničke nauke
Diploma 1985 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Stočarstvo


Uža naučna oblast
Odgajivanje i reprodukcija domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Organsko stočarstvo
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Etologija domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Stručna praksa
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Animalni genetički resursi
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Zakoni i propisi u zootehnici
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ovčarstvo i kozarstvo
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Tehnologija ovčarske i kozarske proizvodnje
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ponašanje i dobrobit domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Reprodukcija i odgajivanje ovaca i koza
Studijski program:
  • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
-Odgajivanje i reprodukcija domaćih životinja (preživara).
-Ispitivanje uticaja genetskih i negenetskih faktora na reproduktivne
i proizvodne osobine ovaca i koza u konvencionalnoj proizvodnji.
-Sistemi i tehnologije proizvodnje u ovčarstvu i kozarstvu.
-Animalni genetički resursi ( očuvanje autohtonih rasa ovaca i koza).

Reprezentativne reference
1.Mekić C., Trifunović G., Vujić R., Petrović P.M., Perišić P. (2009): The Efect of Aplied Biotechnological Methods in Sheep Reproduction on Sheep Breeding Production Economy. Conferinţa internaţională Compertitivitatea economiei agroalimentare şi rurale în conditile crizei mondiale. Editura ASE  ISBN 978-606-505-257-4, Bucureşti.

2.Mekić C., Trifunović G., Perišić P., Vujić R., Petrović M.P. (2008): Uticaj farme, pola i tipa rođenja na telesnu masu jagnjadi za vreme dojnog perioda kod sjeničke oplemenjene pramenke. Biotehnology in Animal Husbandry 24(spec. issue), 137-142.

3.Mekić C., Trifunović G., Petrović M.P., Perišić P. (2008): Stanje u proizvodnji i faktori od kojih zavisi količina i kvalitet dobijenog mleka od ovaca. Biotehnology in Animal Husbandry 24(spec. issue), 11-19.

4.Mekić C. (2006): Autohtone rase ovaca i koza za proizvodnju mleka. Poglavlje u monografiji «Autohtoni beli sirevi u salamuri». Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, str. 201-226.

5.Mekić C., Trifunović,.G., Perišić P., Petrović P.M. (2007): Uticaj farme i meseca laktacije na mlečnost ovaca. Savremena poljoprivreda. Vol. 56, (5) 26-32, Novi Sad.

6.Mekić C. (2007): Rase ovaca i koza za proizvodnju mleka. Simpozijum «Mleko i proizvodi od mleka». Zbornik radova, str. 61-64, Kladovo.

7.Mekić C., Trifunović G., Perišić P. (2007): Reproduktivni pokazatelji i razvoj jagnjadi do odbijanja kod svrljiške pramenke. Savremena poljoprivreda. Vol. 56, (1-2) 37-42, Novi Sad.

8.Mekić C. (2006): Autohtone rase ovaca za proizvodnju mleka. Simpozijum mleko i proizvodi od mleka. Zbornik radova str. 19-24, Tara.

9.Mekić C., Krajinović M., Petrović M.P. (2006): Problemi našeg ovčarstva i savremeni razvoj ovčarske proizvodnje. Biotehnologija u stočarstvu, Vol. 22, 31-42, Beograd- Zemun.

10.Mekić C., Petrović P.M., Trifunović G. (2005): Stanje u proizvodnji i perspektive oplemenjivnja ovaca u cilju povećanja proizvdonje mleka. Biotehnology in Animal Husbandry 21, 15-28.

Tekući projekti
TR 20045 ``Primena visokih temperatura u proizvodnji tvrdih sireva sa ciljem većeg iskorišćenja proteina mleka u odnosu na tradicionalan način izrade sireva``.

Stručna usavršavanja
2002- Institut u Grubu- Nemačka

Drugi relevantni podaci
Dr Cvijan Mekić objavio je preko 120 radova u časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima, tri monografije.
U okviru nastavne delatnosti rukovodio je izradom preko 60 diplomskih radova. Bio je mentor ili član u izrdi specijalističkih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija.
Na fakultetu je bio predsednik Saveta Poljoprivrednog fakulteta, član je Nastavno naučnog veća fakulteta, bio je član Odbora za poslediplomske studije i doktorat nauka, Kadrovske komisije, Odbora za nastavu. Sada obavlja funkciju Šefa Katedre za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja.
Za postignute rezultate u toku studija dobio je Plaketu Univerziteta u Beogradu povodom dana Republike.
Dobitnik je Oktobarske nagrade 1986. godine povodom dana Oslobođenja Beograda.