pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Andrej Stojanović, redovni profesor

Andrej Stojanović - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3439
 • fiksni: 4413439

Elektronska pošta


Godina rođenja

1954.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2003 Poljoprivredni fakultet, Beograd Društveno-humanističke nauke (rusistika, stručni jezik)
Doktorat 1995 Filološki fakultet, Beograd Filološke nauke (lingvistika – stilistika)
Magistratura 1980 Filološki fakultet, Beograd Filološke nauke (primenjena lingvistika)
Diploma 1977 Filološki fakultet, Beograd Filološke nauke (ruski jezik i književnost)


Uža naučna oblast
«Stručni jezik» – shodno Statutu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Ruski jezik
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Ruski jezik
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Ruski jezik
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Ruski jezik
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Funkcionalna stilistika ruskog i srpskog jezika (tzv. stručni jezici)
Naučni funkcionalni stil (predtekstualni nivo: velika sintaksa) ruskog i srpskog jezika
Stilistika naučnog teksta (tekstualni nivo, teorija i metodologija)
Lingvosinergetika
Opšta teorija funkcionalnih sistema (u istraživanjima jezika, teksta i stila)
Dijahronijska stilistika (XVIII-XIX vek, naučni stil srpskog jezika)
Kontrastivna stilistika (naučni stil)
Toponomastika (jezici u kontaktu)
Glotodidaktika (teorija i praksa sastavljanja univerzitetskih udžbenika jezika struke)


Reprezentativne reference
1. Stoяnovič A. Stereotipnostь naučnogo teksta (na materiale serbskogo яzыka)“ / Naučnый redaktor d-r filol. nauk, prof. M.P.Kotюrova (Kafedra russkogo яzыka i stilistiki Permskogo gosudarstvennogo nacionalьnogo issledovatelьskogo universiteta, Rossiя), Belgrad : Meždunar. associaciя Stil, 2014. – 172 c. ISBN 978-86-906037-3-2 – Эlektr. naučnaя biblioteka PGNIU. – http://k.psu.ru/library/node/222434 [redaktirovannaя versiя monografii]
2. Stojanović A. Identitet srpskog jezika u Vukovoj Pismenici i Matičinoj Normativnoj gramatici, Filolog, 2015, VI (11), str.56–66; dostupno i elektronski: http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1915/PDF
3. Stojanović A. O “prevodu“ sa srpskog na srpski jezik, Filolog, 2015, br.12, s.193–203; dostupno i elektronski: http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/2065/PDF
4. Stojanović A. Stil i jezik Draganovićevog kuvara. – In: Srpski jezik – studije srpske i slovenske, 2015, br.20, str. 387–422; ISSN 0354-9259
5. Stoяnovič A. Nacionalьnыe variantы serbskogo яzыka i problemы perevoda, Industriя perevoda. Materialы VII meždunarodnoй konferencii (Permь, 1–3 iюnя 2015 g.), Permь: Izdatelьstvo Permskogo nacionalьnogo issledovatelьskogo universiteta, 2015, s. 54–60. ISBN 978-5-398-01510-2, dostupno i elektr.: http://elibrary.ru/download/70785653.pdf
6. Stoяnovič A. Identičnostь serbskogo яzыka, Materialы II Vserossiйskoй (s meždunarodnыm učastiem) naučnoй konferencii «Filologiя v XXI veke: metodы, problemы, idei», Permь, 15 aprelя 2014 goda. Sb. stateй / otv. red. N.V. Solovьeva, I.I. Rusinova; Perm. gos. nac. issled. un-t. Permь, 2014, s. 105–114; ISBN 978-5-7944-2409-6
7. Stojanović A. ’Srpskohrvatska latinica’ u ogledalu srbistike, Radovi Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, br. 16, knj.1/2, 2014, str. 595–613.
8. Stojanović A., Tradicija i inovacije u srpskom naučnom tekstu, Srpski jezik: studije srpske i slovenske, 2013, br.18, str. 111–134; ISSN 0354-9259
9. Stojanović A. Predloški infinitiv u srpskojezičnoj naučnoj prozi XVIII–XXI veka, Stil, Beograd, 2012, br.11, str.67–83; ISSN 1451-3145
10. Stojanović A. Kondicionalnost akuzativne konstrukcije s predlogom ZA u naučnom stilu srpskog jezika, Stil, 2011, br.10, str.135–146; ISSN 1451-3145


Tekući projekti
2008– „Russkiй яzыk dlя serbov. Mulьtimediйnый učebnый kompleks“. Međunarodni (rusko-srpski) naučno-aplikativni projekat po međunarodnom Aneksu Univerziteta u Beogradu br. 692-2442/1/08
2011–2016: Dinamika struktura savremenog srpskog jezilka (178014)

Stručna usavršavanja
1977: Institut russkogo яzыka im. A.S.Puškina, Rossiя.
1977: Leningradskiй gosudarstvennый pedagogičeskiй institut im. A.I.Gercena, Rossiя
1998: Permskiй gosudarstvennый universitet, Rossiя.
2008: Sankt-Peterburgskaя gosudarstvennaя lesotehničeskaя akademiя, Rossiя

Drugi relevantni podaci
Dosad je objavio oko 170 naučnih i stručnih radova, a posvedočena citiranost njegovih ostvarenja iznosi više od 200 citata (130 u inostranstvu). U ukupnom opusu, on je u 100 % slučajeva jedini autor naučnih radova.
Bio je angažovan od strane nadležnog ministarstva Republike Srpske (u septembru 2013. godine) da kao ekspert sa Univerziteta u Beogradu, a u svojstvu predsednika komisije, obavi licenciranje novog studijskog programa Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika na Fakultetu filoloških nauka (Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, Republika Srpska).
Na Fakultetu je inicijator naučne saradnje sa Permskim državnim nacionalnim istraživačkim univerzitetom i Petrogradskim državnim šumarsko-tehničkim univerzitetom, a doprineo je i saradnji sa Volgogradskim državnim agrarnim univerzitetom.
Uključen je u međunarodne asocijacije: Međunarodno naučno udruženje «Stil» (član i jedan od osnivača), Međunarodni komitet slavista (Komisija za slovensku poetiku i stilistiku, 2001), Međunarodna komunikativna asocijacija (Vašington) kroz pridruženo članstvo u Ruskoj komunikativnoj asocijaciji.