pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Snežana Oljača, redovni profesor

Snežana Oljača - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • fiksni: 011 4413132
 • lokal: 3132

Elektronska pošta


Godina rođenja

1960.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke, Agroekologija
Doktorat 1998 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke, Agronomske nauke
Specijalizacija - -
Magistratura 1991 Biološki fakultet, Beograd Biološke nauke, Ekologija biljaka
Diploma 1983 Prirodno-matematički fakultet, Beograd Opšta biologija


Uža naučna oblast
Agroekologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Zaštita životne sredine
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Agroekologija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Principi organske biljne proizvodnje
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Principi organske biljne proizvodnje
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Principi organske biljne proizvodnje
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Ekologija i agroekosistemi
Studijski program:
 • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Ekologija i agroekosistemi
Studijski program:
 • Zaštita životne sredine u poljoljoprivredi - Modul:
Diplomske akademske studije
Metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Ekologija i agroekosistemi
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Globalne ekološke promene
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika žita i mahunarki
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika industrijskog bilja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika krmnog bilja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Proizvodnja useva za biomasu i energiju
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Agroekologija
Organska poljoprivreda
Održiva poljoprivreda
Zaštita životne sredine u poljoprivredi

Reprezentativne reference
1. Kovačević D., Dolijanović Ž., Oljača Snežana, Milić Vesna (2009): Prinos nekih alternativnih vrsta pšenice u organskoj proizvodnji. Arhiv za poljoprivredne nauke, Vol. 70, No 251. 17-25.

2. Oljača Snežana (2008): Agroekologija, udžbenik. Poljoprivredni fakultet, Zemun, 241pp.

3. Dolijanović Ž., Oljača Snežana, Simić Milena, Kovačević D. (2008): Weed populations in maize and soybean intercropping, Proceedings, 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture, Opatija. Croatia. February 18 - 21, 2008, pp 563-567.

4. Oljača Snežana, Simić M., Vrbničanin S., Stefanović L., Dolijanović Ž. (2007): Jimsonweed (Datura stramonium) interference in maize. Maydica, Vol. 52, No3, 329-335.

5. Dolijanović Ž., Oljača Snežana, Kovačević D., Simić M. (2007): Effect of different maize hybrids on yield of above-ground biomass in intercropping with soyabean. Maydica, Vol. 52., No3, 265-271.

6. Oljača Snežana, Dolenšek M., Kovačević D., Oljača M. (2006): Čiste tehnologije u agroindustriji i očuvanje životne sredine. Poljoprivredna tehnika, God. XXXI, No. 4, 17-24.

7. Kovačević D., Oljača Snežana (eds.) (2005): Organska poljoprivredna proizvodnja, monografija, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 323pp.

8. Oljača Snežana, Kovačević D., Dolijanović Ž. (2005): Integrating biodiversity in modern agricultural practice. Savremena poljoprivreda, Vol. 1-2, 112-119.

9. Oljača Snežana, Stanojević M., Vrbničanin S., Stefanović L., Kovačević D. (2000): Kompetitivni odnosi između kukuruza i tatule (Datura stramonium L.). Acta Biologica Iugoslavica (Serija G), Acta Herbologica, Vol. 9, No. 2, 61-69.

10. Oljača Snežana, Cvetković C., Kovačević D., Vasić G., Momirović N. (2000): Effect of plant arrangement pattern and irrigation on efficiency of maize (Zea mays) and bean (Phaseolus vulgaris) intercropping system. Journal of Agricultural Science, Cambridge, Vol. 135, 261-270Tekući projekti
1) 31037: Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: “Očuvanje biodiverziteta plodnosti zemljišta“. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 2011-2014

2) 31066: "Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe". Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 2011-2014

Stručna usavršavanja
1. (1995-1996) Plant Science Department, Massey University, Novi Zeland; 2. (2001) Kurs obuke za PLA (Participativno učenje i delovanje) Dimitrovgrad, za trenere za rad sa seoskim stanovništvom; 3. (2003-2004) Kurs Aktivno učenje/nastava Obrazovni forum, Beograd; 4. (2005) University of Hohenheim, Nemačka, u okviru projekta TEMPUS CD_JEP-18069-(2003/2006) "Reform of Agricultural Higher Education" RAHES.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Snežana Oljača objavila je i saopštila samostalno i u saradnji sa drugim autorima 132 naučna rada i publikacije, 6 stručnih radova i učestvovala u 10 naučnih projekta, koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, kao i druga ministarstva Republike Srbije. Bila je rukovodilac četiri naučna projekta. Učestvovala je, kao ekspert, na 5 projekata koje je finansirala Evropska agencija ѕa rekonstrukciju i Svetska banka. Kao gostujući profesor, držala je kurs «Organic Farming, from Production to Marketing» na master studijama pod nazivom „Sustainable development of Agricultural and Rural areas of the Adriatic-Ionian Basin“ na Univerzitetu u Bolonji, Italija (2006). Napisala je jednu monografiju, praktikum i udžbenik, mentor je dve doktorske disertacije i učestvovala, kao član komisije, u odbrani jedne doktorske disertacije i dva magistarska rada. Bila je mentor ili je učestvovala u komisijama 58 diplomskih radova. Član je upravnog odbora nacionalnog udruženja za organsku poljoprivredu Serbia Organica, kao i više naučnih i stučnih društava. Dobitnik je bronzane medalje FAO za doprinos bezbednosti hrane povodom Svetskog Dana hrane 2009.