pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Ljubiša Kolarić, asistent

Ljubiša Kolarić - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

  • lokal: 126

Elektronska pošta


Godina rođenja

1976.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 2010 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 2000 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Posebno ratarstvo

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Posebno ratarstvo II
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Agrotehnika industrijskog bilja
Studijski program:
  • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Ekologija i agrotehnika industrijskog bilja, žita i zrnenih mahunarki

Reprezentativne reference
1. Nenadić, N., Nedić, M., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Gujaničić, T. (2003): Effect of genotype on sugar beet yield and quality. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 48, No 1, 1-9, Belgrade.
2. Nedić, M., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Vuković, Z., Jovanović, B. (2004): Effect of NPK amounts and ratio on sugar beet yield and quality. Proceedings of "International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes", September 19th – 24th , Novi Sad, Serbia and Montenegro.
3. Nedić, N., Raičević, Vera, Lalević, B., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Vuković, Z., Jovanović, B. (2004): Uticaj azota i fosfora na mikrobiološku aktivnost zemljišta i prinos soje. Arhiv za polj. nauke, Vol. 65, No 2, 71-80, Beograd.
4. Živanović, Lj., Nedić, M., Kolarić, Lj., Simić, A. (2004): Uticaj gustine useva na prinos i sadržaj vlage u zrnu hibrida kukuruza. Arhiv za polj. nauke, Vol. 65, No 2, 61-70, Beograd.
5. Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Đalović, I., Kajgana, M., Živanović, Dragana (2005): Uticaj gustine useva na prinos zrna hibrida kukuruza različite dužine vegetacionog perioda. Zbornik radova X savetovanja o biotehnologiji, Vol. 10, Br. 10, 147-152, Čačak.
6. Nedić, M., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Vuković, Z., Jovanović, B. (2005): Effect of nitrogen and phosphorus on soybean yield and nutritive value. 8th International Symposium Modern Trends In Livestock Production, Vol. 21, 5-6, Book 2, 181-185, Belgrade-Zemun 5.-8.10.2005., Serbia And Montenegro.
7. Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Živanović, Dragana, Đalović, I. (2006): Vreme setve u funkciji stabilne proizvodnje kukuruza. Zbornik radova XI savetovanja o biotehnologiji, Vol. 11 (11.-12), knjiga I, 227-232, 3.-4. Mart, Čačak.
8. Kolarić, Lj., Nedič, M., Živanović, Lj., Cvijanović, Gorica (2007): Produktivnost soje u funkciji gustine useva i inokulacije semena. Zbornik radova XII savetovanja o biotehnologiji, Vol. 12 (13), 393-399, Čačak.
9. Stojanović, Jasmina, Tabaković, Marijenka, Kulić, Gordana, Glamočlija, Đ., Kolarić, Lj. (2008): uticaj temperature na klijavost semena suncokreta. Arhiv za polj. nauke, Vol. 69, No 247, 53-62, Beograd.
10. Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Živanović Dragana, Radojević Dušica (2009): Produktivnost pasulja u zavisnosti od međurednog rastojanja i gustine useva. Zbornik radova XIV savetovanja o biotehnologiji, Vol. 14 (15), 149-155, 27.-28. Mart, Čačak.
11. Lj. Kolarić, Đ. Glamočlija, Lj. Živanović, Mirjana Srebrić, Vesna Perić (2009): Uticaj količine azota na prinos i kvalitet odabranih genotipova soje.
12. Lj. Kolarić, Lj. Živanović (2010): Prinos zrna i sadržaj proteina sorti soje u zavisnosti od količine azota. Zbornik radova XV savetovanja o biotehnologiji, Vol.15 (16), 227-232, 26-27. mart, Čačak.
13.Ranđelović, Violeta, Prodanović, S., Sabovljević, R., Živanović, Lj., Kolarić, Lj. (2010): Uticaj folijarne ishrane u stresnim uslovima na dva hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja. Arhiv za poljoprivredne nauke, Vol. 71, No 254, 37-42.


Drugi relevantni podaci
Mr Ljubiša Kolarić je do sada, osim magistarske teze, objavio u saradnji sa drugim autorima oko 40 naučnih i stručnih radova i učestvovao u 6 projekata MNTR Republike Srbije. Član je Komisije za priznavanje sorti duvana pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. U Agronomskom društvu Srbije obavlja funkciju sekretara.