pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Aleksandar Petrović, docent

Aleksandar Petrović - Fotografija

Telefon

  • fiksni: 4413155

Elektronska pošta


Godina rođenja

1974.

Uža naučna oblast
Nauka o vrenju

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Prerada grožđa
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Tehnologija vina I
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Tehnologija vina II
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Osnovi tehnologije konzervisanja i vrenja
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Intelektualna svojina
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Viši kurs tehnologije vina
Studijski program:
  • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnologija vina
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz tehnologije vina
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
U oblasti Tehnologije vina, dosadašnja istraživanja se pre svega odnose na iznalaženje najoptimalnijeg načina prerade grožđa i vinifikacije koji bi rezultirao visokim sadržajem biološki aktivnih supstanci u vinu koje blagotvorno deluju na zdravlje ljudi. U okviru ovih istraživanja poseban značaj dat je resveratrolu kao stilbenoj komponenti vina koja ispoljava pozitivne kardiprotektivne efekte i široj grupi fenolnih jedinjenja vina koja poseduju antioksidatuvnu aktivnost i učestvuju u prevenciji bolesti izazvanih oksidativnim stresom. Druga grupa radova odnosi se na analitiku pojedinih komponenti vina, njihovo definisanje i utvrđivanje njihovih količina. Treća grupa radova odnosi se na ispitivanje uticaja različitih kako vinogradarskih tako i tehnoloških parametara na hemijski sastav i senzorske karakteristike vina.

Reprezentativne reference
1. Đekić Sanja, Milosavljević, S., Vajs Vlatka, Jović, S., Petrović, A., Nikićević, N., Manojlović Verica, Nedović V., Tešević V.: Trans-and cis-resveratrol concentration in wines produced in Serbia. Journal of the Serbian Chemical Society. 2008, vol. 73, no11, pp. 1027-1037 [11 page(s)

2. Cvejic Jelena M., Djekic Sanja V., Petrovic Aleksandar V., Atanackovic Milica T., Jovic Slobodan M., Brceski Ilija D., Gojkovic-Bukarica Ljiljana C.: Determination of trans- and cis-Resveratrol in Serbian Commercial Wines (Article). JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, (2010), vol. 48 br. 3, str. 229-234

3. Milica Atanacković, Aleksandar Petrović, Slobodan Jović, Ljiljana Gojković- Bukarica, Mira Bursać, Jelena Cvejić: Influence of winemaking techniques on the resveratrol content, total phenolic content and antioxidant potential of red wines. Food Chemistry
In Press, Accepted Manuscript

4. Bukarica-Gojkovic Lj, Novakovic A, Protic D, Cvejic J, Jovic S, Petrovic A and Kanjuh V. Kardiovaskularni efekti rezveratrola/biološki aktivnog polifenola iz crvenog vina. II kongres kardiologa republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska. Src Med 2008;1(suppl 2):58-60

5. Cvejic J, Atanackovic M, Jovic S, Petrovic A, Gojkovic-Bukarica Lj. Influence of winemaking conditions on phenolic content and antioxidant potential of red wines. 57th International Congress and Annual Meeting of the GA, Geneve, Switzerland, 15-19.08.2009. Planta Medica 2009; 75: 877–1095, pc18, p943.

6. M. T.Atanackovic, J. M. Cvejic, S. V. Djekic, A. V. Petrovic, S. M. Jovic, I. D. Brceski, Lj. C. Gojkovic-Bukarica: Analysis of trans- and cis- resveratrol content in commercial wines from Serbia. 24th International Conference on Polyphenols, 8–11. 07. 2008 Salamanca, Spain, Polyphenols Communications 2008 Vol 2 T4.05, 451-452.

7. J. M. Cvejic, M. T.Atanackovic, S. V. Djekic, A. V. Petrovic, S. M. Jovic, I. D. Brceski, Lj. C. Gojkovic-Bukarica: Analysis of red wines: antioxidant potential, resveratrol and total phenolic content. 24th International Conference on Polyphenols, 8–11. 07. 2008 Salamanca, Spain, Polyphenols Communications 2008 Vol 2 T4.19, 485-486.

8. Branislava Sivčev, S. Jović, Vera Raičević, A. Petrović and B. Lalević (2005): Application of Microbiological Fertilizers in Viticulture: Grape Yield and Quality of wine cv. Riesling. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 50, No 1, 19 – 26

9. N. Nikićević, S. Jović and A. Petrović (2005): Possibilities of Producing grape-based alcoholic drinks from newly created grapevine varieties. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 50, No 2, 183 – 191

10. M.B.Rajkovic, Ivana D. Novakovic, A. Petrovic. Determination of titrabile acidity in white wine. Journal of Agricultural Sciences. Vol. 52, No 2, 2007: 169-184

11. Slobodan M. Jovic, Aleksandar V. Petrovic, Nebojsa R. Markovic. Micotoxins in wine with special attention on Ohratoxin A. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica srpska Novi Sad, No 116, 91-100, 2009

12. Ljiljana Gojković Bukarica, Vladimir Kanjuh, Slobodan Jović, Jelena Cvejić, Aleksandar Petrović, Dragana Protić, Radmila Novaković, Sandra Lazarević, Nebojša Radunović: Kardiovaskularna dejstva rezveratrola. Zbornik radova „Budućnost kardiovaskularne terapije“. 3. Naučni skup Odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU i Srpskog farmakološkog društva, Beograd 2011

Tekući projekti
TP -31020 Razvoj tehnologije proizvodnje crvenog vina i dijetetskih proizvoda iz vina bogatih biološki aktivnim polifenolima sa kardioprotektivnim

Drugi relevantni podaci
Dr Aleksandar Petrović je kao autor ili u zajednici sa drugim autorima ukupno je objavio 47 (četrdeset i sedam) naučnih, stručnih i preglednih radova, od toga 21 (dvadeset i jedan) naučni od kojih su 3 (tri) u časopisima sa SCI liste, 11 (jedanaest) preglednih i 15 (petnaest) stručnih. Doktorsku disertaciju pod nazivom «Uticaj načina prerade grožđa i vinifikacije na sadržaj resveratrola u vinu» odbranio je aprila 2012 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Angažovan je do sada na 7 (sedam) projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije.
U saradnji sa predmetnim nastavnikom, kao tehnolog bio je angažovan od 2002 do 2010 godine na OD Poljoprivrednog fakulteta „Radmilovac“, na poslovima primarne prerade grožđa, vinifikacije, nege i odležavanja vina u okviru vinskog podruma navedenog oglednog dobra. Podrum je kapaciteta 20 000 litara.
Član je više regionalnih komisija za ocenjivanje vina i jakih alkoholnih pića. Član je Komisije za senzorsko ocenjivanje vina na Mediteranskom sajmu u Budvi. Član je radne grupe za izradu Pravilnika i zakona o vinu i član Komisije za ocenu organoleptičkih svojstava vina koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Takođe je član Komisije za zaštitu geografskog porekla vina pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U okviru projekta «Gudurički vinogradi» koji je finansiran od strane EAR i EU održao je stručno predavanje u Gudurici. Član je upravnog odbora Udruženja vinara i vinogradara Srbije.