pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Jasmina Oljača, asistent

Jasmina Oljača - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

  • fiksni: 011 2615 315
  • lokal: 150

Elektronska pošta


Godina rođenja

1976.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agrotehničke osnove ratarske proizvodnje
Diploma 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Agrotehničke osnove ratarske proizvodnje

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Ratarstvo
Studijski program:
  • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Ratarstvo i povrtarstvo
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Ratarstvo i povrtarstvo
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
- proučavanje tehnologije gajenja krompira za razne namene
- primena agrotehničkih mera zasnovanih na konceptu održive poljoprivrede

Reprezentativne reference

1. Broćić Zoran., Milošević D., Maklenović Violeta, Dugalić G., Oljača Jasmina (2009): Uticaj semenarstva na proizvodnju krompira u Srbiji. IV Simpozijuma sa međunarodnim učešćem »Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji«, Beograd, 23-24. oktobar 2009. Zbornik radova, str. 38-39. Organozator: Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Nemanjina 6, 11080 Beograd-Zemun, Republika Srbija. ISBN 978-86-7834-087-1.
2. Snežana Oljača, Željko Dolijanović, Đorđe Glamočlija, Snežana Đorđević , Jasmina Oljača (2010): Prinos ozime raži u organskom i konvencionalnom sistemu gajenja. Journa of Agricultural sciences, Belgrade 2010, Vol. 55, No. 2, 123-129. ISSN 1450-8109 UDC 633.14
3. Zoran Broćić, Drago Milošević, Goran Dugalić, Violeta Maklenović, Jasmina Oljača: Stanje semenarstva krompira u Srbiji. V Simpozijuma sa međunarodnim učešćem »Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji«, Beograd, 20-22. oktobar 2011. Zbornik radova. Organozator: Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Nemanjina 6, 11080 Beograd-Zemun, Republika Srbija. ISBN 978-86-7834-129-8.
4. Vukašinović N, Dragićević I, Savić J, Oljača J, Momčilović I (2011) Effect of salicylic acid on the development of induced heat tolerance in potato (Solanum tuberosum L.). 19th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Banja Vrujci, Serbia. Program and Abstracts, 102.
5. Momčilović I, Dragićević I, Pantelić D, Savić J, Oljača J (2011) Expression of small heat shock proteins and heat tolerance in potato. 19th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Banja Vrujci, Serbia. Program and Abstracts, 101.
6. Jelena Savić, Ivana Dragićević, Danijel Pantelić, Jasmina Oljača, Ivana Momčilović: Ekspresija malih “heat shock” proteina i otpornost krompira (Solanum tuberosum L.) prema visokim temperaturama. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 64 (1), 135-144, 2012 ; DOI:10.2298/ABS1201135S
7. Dobrivoj Poštić , Nebojša Momirović, Nikola Koković, Jasmina. Oljača , Zoran Jovović: Prinos krompira (Solanum tuberosum L.) u zavisnosti od uslova proizvodnje i mase matične krtole. Zbornik naučnih radova sa XXVI savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista Vol. 18. br. 1-2. Beograd, 2012. Organizator: Institut PKB agroekonomik. ISSN: 0354-1320 UDC 167.7:63
8. Zorica Jovanovic, Radmila Stikic, Zoran Brocic, Jasmina Oljača(2012): Climate Change: Challenge for Potato Production in South-East Europe. Potatoes: Production, Consumption and Health Benefits, Editors: Claudio Caprara (University of Bologna, Italy) Nova Publichers, Chapter 3. ISBN: 978-1-62100-714-2
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=29473
Tekući projekti
31049: "Razvoj i primena proteinskih markera u odabiru sorti krompira otpornih prema visokim temperaturama". Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 2011-2014

Drugi relevantni podaci
Jasmina Oljača diplomirala je 2007. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijska grupa Ratarstvo. Od 2011. godine zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za agrotehniku i agroekologiju, u zvanju asistenta.Na istom fakultetu trenutno je na doktorskim studijama.
Učestvuje u izvođenju vežbi na predmetu Ratarstvo i povrtarstvo na odsecima za Melioracije zemljišta i Poljoprivrednu tehniku i predmetu Ratarstvo na Agroekonomskom odseku.