pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Ljubiša Živanović, docent

Ljubiša Živanović - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

  • lokal: 3126
  • fiksni: 4413126

Elektronska pošta


Godina rođenja

1971.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009 Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke
Magistratura 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 1996 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Posebno ratarstvo

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Posebno ratarstvo I
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Čuvanje ratarskih proizvoda
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Agrotehnika žita i mahunarki
Studijski program:
  • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Ekologija i agrotehnika žita, zrnenih mahunarki i industrijskog biljaReprezentativne reference
1. Nenadić, N., Živanović, Lj., Vučković, S. (1998): Effect of crop density on soybean genotype productivity under different agroecological conditions. Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field crops, Novi Sad, Yugoslavia, 16-21, June, page, 397-404.
2. Nenadić, N., Nedić, M., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Gujaničić, T. (2003): Effect of genotype on sugar beet yield and quality. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 48, No 1, 1-9, Belgrade.
3. Nedić, M., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Vuković, Z., Jovanović, B. (2004): Effect of NPK amounts and ratio on sugar beet yield and quality. Proceedings of "International Conference on Sustainable Agriculturale and European Integration Processes", September 19th – 24th , Novi Sad, Serbia and Montenegro.
4. Nedić, N., Raičević, Vera, Lalević, B., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Vuković, Z., Jovanović, B. (2004): Uticaj azota i fosfora na mikrobiološku aktivnost zemljišta i prinos soje. Arhiv za polj. nauke, Vol. 65, No 2, 71-80, Beograd.
5. Živanović, Lj., Nedić, M., Kolarić, Lj., Simić, A. (2004): Uticaj gustine useva na prinos i sadržaj vlage u zrnu hibrida kukuruza. Arhiv za polj. nauke, Vol. 65, No 2, 61-70, Beograd.
6. Nedić, M., Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Vuković, Z., Jovanović, B. (2005): Effect of nitrogen and phosphorus on soybean yield and nutritive value. 8th International Symposium Modern Trends In Livestock Production, Vol. 21, 5-6, Book 2, 181-185, Belgrade-Zemun 5.-8.10.2005., Serbia And Montenegro.
7. Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Živanović, Dragana, Đalović, I. (2006): Vreme setve u funkciji stabilne proizvodnje kukuruza. Zbornik radova XI savetovanja o biotehnologiji, Vol. 11 (11.-12), knjiga I, 227-232, 3.-4. Mart, Čačak.
8. Glamočlija, Đ., Blažić Marija, Kresović Mirjana, Živanović Lj. (2007): Uticaj oblika i količine azota na organsku produkciju kukuruza. Zbornik radova XI Simpozijuma o krmnom bilju Republike Srbije sa međunarodnim učešćem "Održivi sistemi proizvodnje i iskorišćavanja krmnog bilja", Vol. 44, No.I, 469-479, 30. maj – 1. jun, Novi Sad.
9. Gorica Cvijanović, Nada Milošević and Lj. Živanović (2008): The importance of diazotrophs in conventional maize and soybean production. Proceedings 43th Croatian 3th International Symposium on Agriculture, 96-99, Opatija 18-21. februar, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb.
10. Živanović, Lj., Kolarić, Lj., Živanović Dragana, Radojević Dušica (2009): Produktivnost pasulja u zavisnosti od međurednog rastojanja i gustine useva. Zbornik radova XIV savetovanja o biotehnologiji, Vol. 14 (15), 149-155, 27.-28. Mart, Čačak.

Tekući projekti
2008-2010: Unapređenje i razvoj oplemenjivanja i tehnologije proizvodnje soje (Ug. Br 20094);
2008-2010: Gazdovanje populacijama divljači u cilju smanjenja gubitaka na divljači i šteta od divljači (Ug. Br 20019); Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.


Stručna usavršavanja
2002: Kurs „Zaštita biljnih sorti u SR Jugoslaviji“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede SAD-a i Američke agencije za međunarodnu saradnju.


Drugi relevantni podaci
Mr Ljubiša Živanović je do sada, osim magistarske teze, objavio u saradnji sa drugim autorima preko 60 naučnih i stručnih radova i učestvovao u 8 projekata MNTR Republike Srbije. Bio je član Komisije za priznavanje sorti strnih žita pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. U Agronomskom društvu Srbije obavlja funkciju potpredsednika.