pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Vesna Antić, redovni profesor

Vesna Antić - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3141
 • fiksni: 4413141

Elektronska pošta


Godina rođenja

1967.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009 Poljoprivredni fakultet, Beograd Hemija
Doktorat 2003 Hemijski fakultet, Beograd Hemija
Magistratura 1993 Hemijski fakultet, Beograd Hemija
Diploma 1991 Hemijski fakultet, Beograd Hemija


Uža naučna oblast
Hemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi organske hemije
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Organska hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Organska hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Organska hemija (hemija makromolekula), hemija životne sredine
Sinteza i karakterizacija funkcionalizovanih poli(siloksana), poli(karbosiloksana) i siloksanskih elastomera.
Sinteza termoplastičnih elastomera na bazi silicijuma: poli(estar-siloksana), poli(uretan-siloksana) i poli(urea-siloksana) za specijalne namene.
Ispitivanje uticaja strukture na termička, mehanička i reološka svojstava polimera.
Izučavanje polimera sa aspekta hemije životne sredine – razvoj metoda za identifikaciju i kvantifikovanje vodorastvornih polimera u otpadnim i površinskim vodama, muljevima i sedimentima.
Bioremedijacija zagađenih zemljišta i voda.

Reprezentativne reference
1. Vučković, M., Antić, V., Govedarica, M., Djonlagić, J. (2010): Synthesis and characterization of copolymers based on poly(butylene terephthalate) and ethylene oxide-poly(dimethylsiloxane)-ethylene oxide. Journal of Applied Polymer Science 115:3205-3216.

2. Ilić, M., Antić, M., Antić, V., Schwarzbauer, J., Vrvić, M., Jovančićević, B. (2009): Investigation of bioremediation potential of zymogenous bacteria and fungi for crude oil degradation. Environmental Chemistry Letters, Article in Press. DOI: 10.1007/s10311-009-0257-3.

3. Antić, V., Vučković, M., Dojčinović, B., Antić, M., Barać, M., Govedarica, M. (2008): About the mode of incorporation of silanol terminated polysiloxanes into butylene terephthalate-b-dimethylsiloxane copolymers. Reactive and Functional Polymers (68):851-860.

4. Antić, V., Antić, M., Govedarica, M., Dvornić, P. (2007): Kinetic and mechanism of the formation of poly(1,1,3,3-tetramethyldisiloxanyl)ethylene and poly(methyldecylsiloxane) by hydrosilylation.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 45:2246-2258.

5. Antić, V., Vučković, M., Djonlagić, J. (2007): Application of reactive siloxane prepolymers for the synthesis of thermoplastic poly(ester-siloxane)s and poly(ester-ether-siloxane)s. Journal of the Serbian Chemical Society 72:139-150.

6. Vučković, M., Antić, V., Dojčinović, B., Govedarica, M., Djonlagić, J. (2006): Synthesis and characterization of poly(ester-ether-siloxane)s. Polymer International 55:1304-1314.

7. Antić, V., Govedarica, M., Djonlagić, J. (2004): The effect of the mass ratio of hard and soft segments on some properties of thermoplastic poly(ester-siloxane)s. Polymer International 53:1786-1794.

8. Antić, V., Govedarica, M., Djonlagić, J. (2003): The effect of segment length on some properties of thermoplastic poly(ester-siloxane)s. Polymer International 52:1188-1197.

9. Antić, V., Balaban, M., Djonlagić, J. (2001): Synthesis and characterization of thermoplastic poly(ester-siloxane)s. Polymer International 50:1201-1208.

10. Djinović, V., Antić, V., Djonlagić, J., Govedarica, M. (2000): Synthesis of ,-dicarboxypropyl oligodimethylsiloxanes by ion-exchange resin catalyzed equilibration polymerization. Reactive and Functional Polymers 44:299-306.

Tekući projekti
2006-2010: Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih (nano) kompozita definisane molekulske i nadmolekulske strukture. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Stručna usavršavanja
Oktobar 2007 – Mart 2008: Postdoktorsko usavršavanje, Laboratory for Organic-geochemical analysis of the Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, RWTH Aachen University, Germany (stipendija Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije).

Februar 2009 – Mart 2009: Studijski boravak, La Sapienza University, Rome, Italy. Stipendija Evropske komisije u okviru projekta Erasmus Mundus - "Basileus".

Novembar 2009 – Februar 2010: Stručno usavršavanje, Laboratory for Organic-geochemical analysis of the Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, RWTH Aachen University, Germany.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Vesna Antić je objavila 22 naučna rada, od toga 19 u međunarodnim časopisima sa SCI liste i 3 u časopisima nacionalnog značaja. Takođe je koautor jednog poglavlja u knjizi međunarodnog značaja Polymeric Materials i koautor jednog patenta. Radovi koje je dr Vesna Antić objavila u međunarodnim časopisima do sada su citirani preko 90 puta, bez autocitata. Pored toga, dr Vesna Antić ima 36 saopštenja na međunaradnom i domaćim naučnim skupovima a održala je i 2 predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja i predavanje na departmanu za Hemiju Univerziteta La Sapienza u Rimu, Italija, u okviru Erasmus Mundus - "Basileus" projekta. Dr Vesna Antić je rukovodila ili bila član komisija za ocenu i odbranu deset diplomskih radova na Hemijskom fakultetu u Beogradu, jednog specijalističkog rada i jedne magistarske teze. Dr Vesna Antić je jedan od mladih naučnika koje je Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije nagradilo novčanom nagradom u 2001. godini, za izuzetne rezultate u naučnom radu. Takođe je, sa kolegama koautorima, dobila IUPAC-ovu nagradu za najbolji poster na 46. Savetovanju Srpskog hemijskog društva u Beogradu, 2006. godine. Do sada je učestvovala je u realizaciji 7 projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Postdoktorko usavršavanje je obavila na Tehničkom univerzitetu u Ahenu, Nemačka, kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju, od oktobra 2007. do marta 2008. godine. Član je Srpskog hemijskog društva.