pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

mr Kristina Marković, nastavnik nemačkog jezika

Kristina Marković - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3234

Elektronska pošta


Godina rođenja

1969.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Društveno-humanističke nauke (germanistika, stručni jezik)
Magistratura 2001 Filološki fakultet, Beograd Filološke nauke (germanistika:nauka o jeziku)
Diploma 1994 Filološki fakultet, Beograd Filološke nauke (nemački jezik i književnost)


Uža naučna oblast
«Stručni jezik» – shodno Statutu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Nemački jezik
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Nemački jezik
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Nemački jezik
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Nemački jezik
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Nemački stručni jezik
Primenjena lingvistika
Prevodilaštvo
Nauka o jeziku
Nemačka i srpska leksikografija
Sintaksa nemačkog i srpskog jezika


Reprezentativne reference
1. Marković, Kristina (2001): Nemačko-srpskohrvatska leksikografija (1945-1971), Filološki fakultet, Beograd, str. 192. Magistarska teza
2. Marković, Kristina (2001): „Nemačko-srpskohrvatska leksikografija (1945-1971)“. U: Srpski jezik VI/1-2, godina VI, Beograd, str. 485-492. YU ISSN 0354-92 59.
3. Marković, Kristina (2011): „Morfološke karakteristike imenica i njihovo predstavljanje u nemačko-srpskohrvatskoj leksikografiji perioda 1945-1971. godine“. U: Srpski jezik XVI, Beograd, str. 683-698. (UDK 811.112’367.622 811.163.41’367.622)
4.Marković, Kristina (2011): „Morfološka obeležja glagola i njihovo predstavljanje u nemačko-srpskohrvatskoj leksikografiji (1945-1971)“. U: Nasleđe, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac
5. Đorđević, D., K. Marković (2011): „Strani jezik struke na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu: specifičnosti i ograničenja“. U: Jezik struke: izazovi i perspektive – Zbornik radova sa II međunarodne konferencije, 4-5. februar 2011. godine. Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Beograd, str. 686-696.
6. Đorđević, D., K. Marković (2011): „Strani jezik struke na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu: specifičnosti i ograničenja“. U: II međunarodna konferencija jezik struke: izazovi i perspektive, 4-5. februar 2011. godine. Knjiga rezimea. Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Beograd, str. 39.
7. Marković, Kristina (2004): Nemački jezik za studente Poljoprivrednog fakulteta/Deutsch für Studierende der landwirtschaftlichen Fakultät“ (udžbenik). Beograd, 2004.. ISBN 86-80733-62-8; COBISS. SR – ID 114649868.


Stručna usavršavanja
1992: Internacionalni kurs za studente germanistike na Humbolt univerzitetu u Berlinu
- 1994: seminar u ogranizaciji Gete instituta za profesore nemačkog jezika
- 1995: Zimska škola stranih jezika za profesore nemačkog jezika u Beogradu
- 1997: seminar u ogranizaciji Gete instituta za profesore nemačkog jezika u Augsburgu
- 1995: stručni ispit za profesora nemačkog jezika u Beogradu
- 2001:magistarska teza «Nemačko-srpskohrvatska leksikografija (1945 – 1971)»

Drugi relevantni podaci
Kristina Marković diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za nemački jezik i književnost i stekla zvanje profesora nemačkog jezika i književnosti . Na Filološkom fakultetu u Beogradu završila je i magistarske studije i odbranila magistarski rad pod nazivom ''Nemačko-srpskohrvatska leksikografija (1945-1971)” i stekla akademski naziv magistra filoloških nauka. Doktorsku disertaciju prijavila je 2011. godine na Filološkom fakultetu u Kragujevcu pod nazivom “Teorija i praksa prevodne leksikografije na primeru nemačkog i srpskog jezika” i trenutno radi na njenoj izradi.
U časopisima sa SCI liste (na veb stranici Ministarstva nauke, kategorija M24) dosad je objavila 2 rada. Član je Društva za strane jezike i književnosti Srbije. Od 2002. godine zaposlena je kao Nastavnik za nemački jezik na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
Mr Kristina Marković autor je univerzitetskog udžbenika „Nemački jezik za studente Poljoprivrednog fakulteta/Deutsch fűr Studierende der landwirtschaftlidhen Fakultät“, Beograd, maj 2004. Duže vreme bila je angažovana u svojstvu mentora studentima Germanistike Filološkog fakulteta u Beogradu na predmetu Metodika nastave nemačkog jezika i držala ogledne časove za studente, kao i u svojstvu mentora nastavnicima nemačkog jezika za polaganje stručnog ispita iz predmeta nemački jezik.