pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Danijela Đorđević, nastavnik engleskog jezika

Danijela Đorđević - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3304

Elektronska pošta


Godina rođenja

1982.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009 Poljoprivredni fakultet, Beograd Društveno-humanističke nauke (anglistika, stručni jezik)
Diploma 2006 Filološki fakultet, Beograd Filološke nauke (engleski jezik i književnost)


Uža naučna oblast
«Stručni jezik» – shodno Statutu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Engleski jezik
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Engleski jezik
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Engleski jezik
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Engleski jezik
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Engleski jezik za posebne namene
Opšta lingvistika
Primenjena lingvistika
Kognitivna lingvistika
Pragmatika
Prevodilaštvo

Reprezentativne reference
1. Đorđević, D. (2012). “A Short Review of CLIL” ELTA Newsletter, (April 2012). http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2012-april.htm
2. Đorđević, D., K. Marković (2011): „Strani jezik struke na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu: specifičnosti i ograničenja“ u: Jezik struke: izazovi i perspektive – Zbornik radova Međunarodne konferencije, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, 4-5.februar 2011., str. 686-696
3. Đorđević, D., D. Raičević (2011): „Knjiga i mediji: integracija knjige i medija u obrazovanju“ u: A. Vraneš, Lj. Marković (ur.): Knjiga i jezik u razvoju savremenog društva – Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd, 24-26. septembar 2010., str. 201 – 209. ISBN: 978-86-6153-061-6
4. Đorđević, D., D. Raičević (2011): „Novi mediji i grupe sa velikim brojem studenata – izazov ili noćna mora?“ u J. Vučo, B. Milatović (ur.): Stavovi promjena – promjene stavova – Međunarodni tematski zbornik radova, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić, str. 452 – 456. UDK 378:371.311.3]:004.738.5, ISBN
978-86-7798-059-7
5. Đorđević, D. (2011): „Uticaj engleskog jezika na naučnu terminologiju u srpskom jeziku“ u D. Kovačević, Đ. Glamočlija, Ž. Dolijanović: Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji – Zbornik izvoda V Simpozijuma sa međunarodnim učešćem, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun, 20.-22. oktobar 2011., str. 101-102. ISBN 978-86-7834-129-8
6. Đorđević, D. (2011): „Učenje na daljinu – virtuelna sadašnjost“ u: A. Vraneš, Lj. Marković (ur.): Digitalizacija kulturne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu – Zbornik rezimea Međunarodne naučne konferencije, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd, 30. septembar – 2. oktobar 2011., str. 125 – 126 ISBN 978-86-6153-062-3
7. Đorđević, D. (2009): “Assessing – a nightmare or relief?” ELTA Newsletter, (April 2009). http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2009-april.htm
8. Đorđević, D. (2009): “Mobiles in Class”. ELTA Newsletter, (March 2009). http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-march-2009.htm
9. Đorđević, D. (2008): “A Day in the Life of Melrose Fernandes, a senior teacher at King's school in Oxford”. ELTA Newsletter, (March 2008). http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-march-2008.htm
10. Đorđević, D. (2008): “My Dream Fulfilled”. ELTA Newsletter, (February 2008). http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-february-2008.htm

Stručna usavršavanja
2007. godine - '' Practical English Language Teaching in an International Setting '', Oksford

Drugi relevantni podaci
Danijela Đorđević je diplomirala 2006. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu je završila i diplomske akademske studije - master, odbranivši rad ''English Collocations with Names of Domestic Animals and their Serbian Equivalents''. U toku školske 2007/2008.godine je pohađala ''Seminar za usavršavanje prevodilačkih i drugih kadrova'' koji organizuje Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije i stekla zvanje prevodilac / tumač za engleski jezik. Trenutno je na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2009. godine angažovana je kao nastavnik za Engleski jezik na Poljoprivrednom fakultetu.