pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Damir Beatović, docent

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Funkcija

Zamenik direktora instituta

Telefon

 • lokal: 3436
 • fiksni: 4413436

Elektronska pošta


Godina rođenja

1970.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2014 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2013 Poljoprivredni fakultet Beograd Poljoprivredne nauke
Diploma 1997 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Agronomske nauke


Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Lekovito bilje
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Stručna praksa 1
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Stručna praksa 1
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Dekorativna dendrologija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Lekovito, aromatično i začinsko bilje
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Proizvodnja biljnih lekovitih sirovina
Studijski program:
 • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Genetički resursi biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Proizvodnja rasada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Ekologija i agrotehnika lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Genetički resursi i biodiverzitet lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Primarna prerada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Primena lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u prehrambenoj tehnologiji

Reprezentativne reference
1. Beatović, D., Krstić Milošević, D., Trifunović, S., Šiljegović, J., Glamočlija J., Ristić, M., Jelačić, S. (2015): Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of the essential oils of twelve Ocimum basilicum L. cultivars grown in Serbia. Records of natural products 9:1 62-75.
2. Kišgeci, J., Beatović, D. (2015): The production of Medicinal plants in Serbia. 20th Specialized Seminar with International participation: Actual Aspects of Growing, Processing and Use of Medicinal, Aromatic and Spice Plants. 16.-18.92015, Kežmarské Žl'aby – High tatras, Slovak Republic. Book of proceedings 23-27.
3. Beatović, D., Jelačić, S., Prodanović, S., Moravčević, Đ., Zarić, V. (2015): Genetički resursi bosiljka (Ocimum spp.) – trenutno stanje i perspektive. VIII Naučno – stručno skup iz selekcije i semenarstva. „Genetički resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi – stanje i perspektive“, Beograd 28. i 29. Maj. Zbornik izvoda 58-59.
4. Beatović, D., Jelačić, S., Oparnica, Č., Krstić-Milošević, D., Glamočlija, J., Ristić, M., Šiljegović J. (2013): Chemical composition, antioxidative and antimicrobial activity of essential oil Ocimum sanctum L. Hemijska industrija 67(3): 427-435.
5. Beatović, D. (2013): Evaluacija genotipova bosiljka (Ocimum spp.) gajenih u Srbiji. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet u Beogradu. 1-187.
6. Beatović, D., Jelačić, S., Kišgeci, J., Krstić- Milošević, D., Moravčević, Đ., Zarić, V., Paunović T., Filipović, N. (2012): Antioxidant potential of basil (Ocimum spp.) genotypes grown in Serbia. 6th Central European Congress on Food, 23rd-26th May 2012. Novi Sad, Serbia. Proceedings 342-346.
7. Beatović, D., Jelačić, S., Kišgeci, J., Moravčević, Đ., Krstić- Milošević, D., Zarić, V., Filipović N. (2012): Application of local peat in the lavender (Lavandula angustifolia Mill.) nursery production. 7th CMAPSEEC, 27th-31th May 2012. Subotica, Serbia. Proceedings 273-278.
8. Beatović, D., Jelačić, S., Moravčević, Đ., Zarić, V. (2011): Pogodnost treseta za proizvodnju rasada matičnjaka (Melissa officinalis L.). Arhiv za poljoprivredne nauke 72(258): 77-86.
9. Beatović, D., Jelačić, D., Moravčević, Đ., Zatić, V. (2011): Promocija bosiljka kao tradicionalne biljne vrste u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede LVIII, SB(1): 27-33.
10. Beatović, D., Jelačić, S., Moravčević, Đ., Bjelić, V., Moravčević, M. (2010): Peat of Gaj as a component of the substrate for medicinal, aromatic and seasoning herbs nursery production. 6rd CMAPSEEC 18-22. April 2010. Antalia, Turkey. Abstracts 6 (22): S103.

Tekući projekti
2011-2015: III 46001: Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji i primeni konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i svetsko tržište „STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE“. Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije,

Drugi relevantni podaci
Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Recenzent je nekoliko međunarodnih i domaćih naučnih časopisa. Član je međunarodne asocijacije »Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries« (AMAPSEC) i domaćih društava i udruženja: Društva selekcionera semenara Republike Srbije, Udruženja prehrambenih tehnologa i Društva za zaštitu bilja Srbije. Koautor je prvog Nacionalnog deskriptora za bosiljak pri Banci biljnih gena Republike Srbije. Mentor je većeg broja završnih i master radova studenata Poljoprivrednog fakulteta.