pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Vesna Davidović, docent

Vesna Davidović - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Telefon

  • lokal: 283

Elektronska pošta


Godina rođenja

1968.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2014 Poljoprivredni fakultet, Beograd - Zemun Fiziologija domaćih i gajenih životinja
Doktorat 2013 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Veterinarske nauke, Anatomija i fiziologija životinja
Magistratura 2006 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Veterinarske nauke, Morfologija i fiziologija životinja
Diploma 1999 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Veterinarska medicina


Uža naučna oblast
Anatomija i fiziologija domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fiziologija domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Otpornost životinjskog organizma
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Metabolizam i poremećaji mineralnih materija i vitamina
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Fiziologija i patofiziologija reprodukcije životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Humoralna regulacija funkcije organizma
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Imunomodulatorno delovanje biljaka
Primena lekovitog i drugog bilja u etnoveterinarskoj medicini (fitoterapija)
Značaj selena i vitamina E u ishrani živine, svinja i krava
Deficit selena i trovanje selenom kod domaćih životinja
Ponašanje i dobrobit domaćih životinja

Reprezentativne reference
1. Davidović Vesna, Joksimović Todorović Mirjana, Stojanović B., Relić Renata (2012): Plant usage in protecting the farm animal health. Biotechnology in Animal Husbandry, 28, 1, 87-98.
2. Joksimović Todorović Mirjana, Davidović Vesna (2012): Changes in white blood pictures and some biochemical parameters of dairy cows in peripartum period and early lactation. Mljekarstvo, 62, 2, 151-158.
3. Davidović Vesna, Joksimović Todorović Mirjana, Hristov S., Stanković B. (2011): Red blood count in dairy cows in periparturient period and early lactation. Veterinarski glasnik, 65, 5-6, 313-322.
4. Davidović Vesna, Lazarević M., Joksimović-Todorović Mirjana, Maksimović Z., Jovanović M., Miljas J. (2010): Influence of extracts of Helleborus odorus W. et K. underground parts on red blood cell count of Wistar rats. Veterinarski glasnik, 64, 3-4, 219-229.
5. Davidović Vesna, Lazarević M., Joksimović-Todorović Mirjana, Maksimović Z., Jovanović M. (2010): The effect of the extract of rhizome and root of hellebore (Helleborus odorus W. et K.) on parameters of white blood count and degree of phagocytosis in Wistar rats. Acta Veterinaria, Belgrade, 60, 5-6, 605-618.
6. Hristov S., Stanković B., Zlatanović Z., Joksimović-Todorović Mirjana, Davidović Vesna (2008): Rearing conditions, health and welfare of dairy cows. Biotechnology in Animal Husbandry, 24, (1-2), 25-35.
7. Joksimović-Todorović Mirjana, Hristov S., Davidović Vesna, Stanković B. (2007): Physiological aspects of animal behaviour and welfare of farm animals. In monography: Welfare and biosecurity on farm, 65-74. Urednik D. Rudić, Poljoprivredni fakultet Zemun-Beograd. ISBN 978-86-7834-042-0.
8. Davidović Vesna, Joksimović-Todorović Mirjana, Hristov S., Stanković B. (2007): Haemolytic activity of rhisome and root extract of Helleborus odorus Waldst. et Kit. applied on Wistar rats. 2nd International Congress on Animal Husbandry – New Perspectives and Challenges of sustainable livestock farming, Belgrade-Zemun, October 03-05. 2007. Biotechnology in Animal Husbandry 23 (5-6), Book 2: 207-213.
9. Joksimović-Todorović Mirjana, Davidović Vesna (2007): Selenium and vitamin E – reproductive disorders in dairy cows. Veterinarski glasnik, 61, 1-2, 3-10.
10. Todorović Mirjana, Jovanović M., Jokić Ž., Hristov S., Davidović Vesna (2004): Alterations in liver and kidneys of chickens fed with high rates of sodium selenite or selenized yeast. Acta Veterinaria, Belgrade, 54, 2-3, 191-200.

Tekući projekti
1. TR-31086 Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka.

Drugi relevantni podaci
Mr Vesna Davidović je objavila 70 radova: 3 rada sa SCI liste, u časopisima sa recenzijom i zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih simpozijuma, poglavlja u dve monografije. Učestvovala je u realizaciji 2 projekta finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.