pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Zoran Broćić, redovni profesor

Zoran Broćić - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

  • fiksni: 011 2615 315
  • lokal: 2131

Elektronska pošta


Godina rođenja

1961.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agrotehničke osnove ratarske proizvodnje
Doktorat 1994 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke, Agronomske nauke
Specijalizacija - -
Magistratura 1989 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke, Tehnologija zemljišta
Diploma 1986 Poljoprivredni fakultet, Beograd Ratarstvo


Uža naučna oblast
Agrotehničke osnove ratarske proizvodnje

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Ratarstvo
Studijski program:
  • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Ratarstvo i povrtarstvo
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Sistemi zemljoradnje
Studijski program:
  • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
-proučavanja i suzbijanja korova u ratarskim usevima,
- đubrenje i mere popravke kiselih zemljišta
- proučavanje tehnologije gajenja krompira za razne namene
-introdukcija novih sorata krompira
-primena agrotehničkih mera zasnovanih na konceptu održive poljoprivrede.


Reprezentativne reference
1.Brocic, Z., Stevanovic, D., Misovic, M., Momirovic, N., Kovacevic, D. (1997): Effect of liming and phosphorous application on potato yield in Dragacevo region on the pseudoglay soil type. Acta Horticulturae, No 462, 285-290. ISHS, Belgium.

2.Misovic, M., Brocic, Z., Momirovic, N., Sinzar, B.(1997): Herbicide combination efficiacy and potato yield in agroecological conditions of Dragacevo. Acta Horticulturae, No 462:363-368. ISHS, Belgium

3.Momirovic, N., Misovic, M., Brocic, Z.(1997): Effect of organic mulch application on the yield of potato seed crop. Acta Horticulturae, No 462: 291-296. ISHS, Belgium.

4.Misovic, M., Momirovic, N.,Brocic, Z., Radosevic, Z. (2000): Effect of interrow distance on growth and yield of different cultivars for processing. Proc. of 8 th Int. Symp. Timing of field production in vegetable crops,. Acta Horticilturae. Vol.533: 187-196. ISHS, Belgium.

5.Broćić, Z., Momirović, N., Barčik Biljana, Đekić, R. (2000): Ispitivanje tehnologije gajenja i produktivnosti ranih sorti krompira. Arhiv za poljoprivredne nauke. Vol.61, No215:131-143. Beograd

6.Broćić, Z., Momirović, N., Đekić, R., Barčik Biljana, Bogdanović Zorica. (2001): Ispitivanje sortimenta krompira u različitim agroekološkim uslovima Srbije. Savremena poljoprivreda, Vol.50, 1-2:277-283. Novi Sad.

7. Broćić, Z., Kovačević, D., Momirović, N.(2001): Uticaj đubrenja na hemijske promene pseudogleja i prinos silažnog kukuruza. Arhiv za poljoprivredne nauke. Vol. 6, No 220. Beograd, st 111-121.

8.Brocic, Z., N. Momirovic., I. Djalović (2006): The productive properties in some potato varieties under different ecological condition in Serbia. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timisoara. Journal of Scientifical papers of Faculty of Agriculture XXXVI, pp. 367–372. Editura, Timisoara.

9. Brocic, Z; Milosevic, D; Macak, M; Tyr, S.: (2008),The influence of an organic and convencional systems on chemical composition of potato tubers
Cereal Research Communications, vol.36(Supplement): 679-682

10. Brocic, Z.; Jovanovic Zorica; Stikic Radmila; Radovic Biljana- Vucelic; Mojevic, Mirjana: (2009) Partial root drying: new approach for potato irrigation
Cereal Research Communications Vol. 37, (Supplement) :229-232


Tekući projekti
31005: "Savremeni biotehnološki pristup rešavanju problema suše u poljoprivredi Srbije". Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 2011-2014

31049: "Razvoj i primena proteinskih markera u odabiru sorti krompira otpornih prema visokim temperaturama". Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 2011-2014

Stručna usavršavanja
-Tri studijska boravka u Holandiji i Belgiji (1986, 1998 i 2003 .godine), vezano za problematiku gajenja krompira;
-Studijski boravak u Izraelu tokom 1999.godine, a u vezi sa gajenjem i čuvanjem povrća i krompira.
- Studijski boravak u SAD-u Vinskosin, tokom 2009.godine, bio-integralna zaštita krompira

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Zoran Broćić je objavio više od 90 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, jedan praktikum i jednu monografiju. Učestvovao je u realizaciji jednog međunarodnog i deset domaćih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu 20 diplomska rada, 7 magistarskih teza i 5 doktorskih disertacija. Takođe je bio više puta član komisija za izbore u viša zvanja saradnika na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i drugim naučno-istraživačkim institutima u našoj zemlji.

Recenzije

- Recenzija udžbenika dr Petra Munćana i dr Dragića Živkovića “Menadžment ratarske proizvodnje”, 2006.godine.
- Recenzija Opšte ratarstvo-praktikum autora dr Dušana Kovačevića i mr Željka Dolijanovića, Beograd, 2006. godina
-Recenzija Praktikum iz opšteg ratarstva autora dr Dušana Kovačevića i dr Vesne Milić, Sarajevo, 2006. godina
Rad u okviru fakulteta
- Direktor instututa za ratarstvo
- Član Saveta Univerziteta
Saradnja sa privredom
- razvojna istraživanja na uporednom ispitivanju sortimenta krompira GERMICOPA, France.
- razvojna istraživanja na uporednom ispitivanju sortimenta krompira (HETTEMA, HZPC, AGRICO, SEMAGRI) Holandija i(Europlant )Nemačka,.
- razvoj pak centra za pranje i pakovanje krompira, mrkve i luka, EUROPAK, Čačak.
- razvoj proizvodnje semenskog krompira Solanim Komerc, Guča
- pripreme izvoza svežeg voća i povrća za Rusiju, Agrodual, Beograd.