pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Nebojša Pantelić, docent

Nebojša Pantelić - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3148
 • fiksni: 4413148

Elektronska pošta


Godina rođenja

1982.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet, Beograd Hemija
Doktorat 2015 Hemijski fakultet u Beogradu Bioneorganska hemija
Diploma 2007 Hemijski fakultet, Beograd Hemija (Analitička hemija)


Uža naučna oblast
Hemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi organske hemije
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Opšta hemija
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Hemija
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Organska hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Hemija prirodnih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Primarna istraživanja su vezana za sintezu, karakterizaciju i antitumorsku aktivnost kompleksa zlata(III), platine(II/IV) i paladijuma(II) sa bidentatnim ligandima etilendiaminskog tipa.
Interakcija sintetisanih kompleksa sa biološki relevantnim molekulima (askorbinska kiselina, serum albumin) kao i ispitivanje mehanizma izumiranja ćelija.
Drugi deo istraživanja odnosi se na fizicko-hemijsko i mikrobiološko ispitivanje kvaliteta voda sa teritorije Republike Srbije.

Reprezentativne reference
1. B.B. Zmejkovski, N. Pantelić, L. Filipović, S. Aranđelović, S. Radulović, T.J. Sabo, G.N. Kaluđerović, In vitro anticancer evaluation of platinum(II/IV) complexes with diisoamyl ester of (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoic acid, Anti-cancer agent Me. 16 (2017) doi: 10.2174/1871520616666161207155634 Chemistry, Medicinal 27/59 IF (2015) 2.722 (M22)

2. N. Pantelić, B.B. Zmejkovski, D.D. Marković, J.M. Vujić, T.P. Stanojković, T.J. Sabo, G.N. Kaluđerović, Synthesis, characterization, and cytotoxicity of a novel gold(III) complex with O,O’-diethyl ester of ethylenediamine-N,N’-di-2-(4-methyl)pentanoic acid, Metals 6 (2016) 226 doi:10.3390/met6090226 Materials Science, Multidisciplinary 145/271 IF (2015) 1.574 (M22)

3. J. Trifunović-Macedoljan, N. Pantelić, A. Damjanović, S. Rašković, M. Nikolić-Đurović, G. Pudar, M. Jadranin, I. Juranić, Z. Juranić, LC/DAD determination of biogenic amines in serum of patients with diabetes mellitus, chronic urticaria or Hashimoto's thyroiditis, J. Serb. Chem. Soc. 81(5) (2016) 487−498. Chemistry, Multidisciplinary 120/163 IF (2015) 0.970 (M23)

4. A.Ž. Kostić, N.Đ. Pantelić, L.M. Kaluđerović, J.P. Janoš, B.P. Dojčinović, J.B. Popović-Đorđović, Physicochemical properties of waters in Southern Banat (Serbia); Potential leaching of some trace elements from ground and human health risk, Expo. Health 8(2) (2016) 227−238. Water Resources 32/85 IF (2015) 1.692 (M22)

5. N. Pantelić, D.M. Stanković, B.B. Zmejkovski, G.N. Kaluđerović, T.J. Sabo, Electrochemical properties of some gold(III) complexes with (S,S)-R2edda-type ligands, Int. J. Electrochem. Sci. 11 (2016) 1162−1171. Electrochemistry 20/27 IF (2015) 1.692 (M23)

6. N. Pantelić, T. Stanojković, B.B. Zmejkovski, T.J. Sabo, G.N. Kaluđerović, In vitro activity of gold(III) complexes with some esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoic acid, Eur. J. Med. Chem. 90 (2015) 766−774. Chemical. Medicinal 6/59 IF (2015) 3.902 (M21)

7. N. Pantelić, B.B. Zmejkovski, T.P. Stanojković, V.V. Jeftić, G.P. Radić, S.R. Trifunović, G.N. Kaluđerović, T.J. Sabo, Synthesis and high in vitro cytotoxicity of some (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoate dihydrochloride esters, J. Serb. Chem. Soc., 79 (2014) 649−658. Chemistry, Multidisciplinary 114/157 IF (2014) 0.871 (M23)

8. G.N. Kaluđerović, N. Pantelić, T. Eichorn, M. Bette, C. Wagner, B.B. Zmejkovski,
H. Schmidt, Platinum(II) complexes with R2edda ligands (R = Me, Et, n-Pr; edda = ethylenediamine-N,N'-diacetate): Synthesis and characterization, Polyhedron, 80 (2014) 53−59. Chemistry, Inorganic & Nuclear 19/45 IF (2014) 2.011 (M22)

9. B.B. Zmejkovski, A. Savić, J. Poljarević, N. Pantelić, S. Arandjelović, S. Radulvić,
S. Grgurić-Šipka, G.N. Kaluđerović, T.J. Sabo, Synthesis, characterization and in vitro antitumor activity of new palladium(II) complexes with (S,S)-R2edda-type esters, Polyhedron, 80 (2014) 106−111. Chemistry, Inorganic & Nuclear 19/45 IF (2014) 2.011 (M22)

10. N. Pantelić, B.B. Zmejkovski, J. Trifunović-Macedoljan, A. Savić, D. Stanković,
A. Damjanović, Z. Juranić, G.N. Kalađerović, T.J. Sabo, Gold(III) complexes with esters of cyclohexyl-functionalized ethylenediamine-N,N’-diacetate, J. Inorg. Biochem. 128 (2013) 146−153. Chemistry, Inorganic & Nuclear 8/45 IF (2013) 3.274 (M21)

Tekući projekti
2011-2015: Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji (172035);

2011-2015: Litijum-jon baterije i gorivne ćelije – istraživanje i razvoj (45014)

Drugi relevantni podaci
Dr Nebojša Pantelić je objavio 10 naučnih radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste (2 iz kategorije M21, 5 iz kategorije M22, 3 iz kategorije M23). Pored toga učestvovao je na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja i ima ukupno 17 saopštenja sa ovih skupova. Takođe, angažovan je kao rencenzet u časopisima: Journal of Inorganic Biochemistry (M21); Arabian Journal of Chemistry (M21); Journal of Molecular Structure (M23); International Journal of Chemical Kinetics (M23) i Monatshefte fur Chemie (M23). Dr Nebojša Pantelić je koautor pomoćnog materijala, Praktični deo iz predmeta Hemijska analiza vode za studente na specijalističkim studijama Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Član je Srpskog hemijskog društva.